INFORMACJA Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 września 2015 r. | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  INFORMACJA Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 września 2015 r.

  INFORMACJA_Prezydenta

  o terminie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Pile, które będą powołane dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), § 8 pkt. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2011 r., nr 30, poz. 345 ze zm.)  Prezydent Miasta Piły zawiadamia:

  Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nie osoby kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Pile Nr 1 – Nr 41 będzie większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w ich skład*, komisje powoływane będą w największym dopuszczalnym składzie, a ich składy ustalone będą w drodze publicznego losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.

  Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) godz. 11.00 w sali nr 137 I piętro w gmachu Urzędu Miasta Piły, pl. Staszica 10, odrębnie dla każdej Obwodowej Komisji Wyborczej

  W losowaniu mogą uczestniczyć kandydaci zgłoszeni przez pełnomocników wyborczych do danej komisji. Nieobecność kandydatów, o których mowa wyżej oraz pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

  Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.

  Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Pile dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., niezwłocznie po podjęciu zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły www.bip.um.pila.pl oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Piły.

  Prezydent Miasta Piły /-/ Piotr Głowski

  *  W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu: 1. do 2000 mieszkańców powołuje się od 6 do 8 osób, 2. od 2001 do 3000 mieszkańców powołuje się od 8 do 10 osób – spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. W  skład obwodowych komisji wyborczych, o których mowa  wyżej, powołuje się także po jednej osobie wskazanej przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się: 1. od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby; 2. jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.