Kolejny krok w drodze do S11 – obwodnicy Piły i Ujścia | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Kolejny krok w drodze do S11 – obwodnicy Piły i Ujścia

11 czerwca przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Popiełuszki w Pile, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek przekazał kolejne informacje dotyczące Drogi S11 – obwodnica Piły i Ujścia. Jak się dowiadujemy GDDKiA złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, która ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 dla obwodnic Piły i Ujścia.

- To kolejny krok w budowie potrzebnej inwestycji. Bardzo się cieszę, że obietnice składane w kampanii wyborczej i te, o których mówię podczas konferencji prasowej odnośnie tego tematu jest konsekwentnie realizowana. Teraz będziemy czekać kilkanaście miesięcy na decyzję środowiskową, która ostatecznie wyłoni wariant taki, który najmniej ingerujący w przyrodę pozwoli wykonać tą inwestycję. Kolejnym krokiem będzie koncepcja programowa, która pozwoli wykonawcy szczegółowo przedstawić uwarunkowania geologiczne oraz szczegółowy wykaz obiektów drogowo mostowych, które są niezbędne do wykonania tej inwestycji a potem już przetarg w formule Projektuj i Buduj pod warunkiem uzyskania finansowania dla tego zadania. Realnie budowa może rozpocząć się wraz z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej a zakończyć w roku 2023-2024 – mówi Marcin Porzucek, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11.

Projektowana droga ekspresowa S10/11 odcinek Piła – Ujście stanowi fragment drogi S11 Kołobrzeg – Poznań, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego zapewniającego dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku, zapewniając jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina. W/w inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: miasto Piła, Ujście, miasto Ujście oraz Chodzież.

Obwodnica Piły i Ujścia ma poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu na drodze, ułatwić ruch tranzytowy i turystyczny w rejonie (w znacznej części przejmie ruch tranzytowy istniejącej drogi krajowej nr 11, co umożliwi ominięcie miasta Ujście), a także stworzyć podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanej drogi S10/11. Ponadto, budowa obwodnicy Piły i Ujścia przyczyni się do:

- stworzenia bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wyższy komfort ruchu drogowego,

- skrócenia czasu przejazdu pomiędzy miastami Piła, Chodzież i Oborniki,

- usprawnienia połączeń międzyregionalnych na terenie Polski,

- dostosowania drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,

- rozwiązania obsługi przyległego terenu,

- zapewnienia właściwej obsługi przemysłu i usług,

- osiągnięcia korzyści wynikających ze zwiększenia mobilności osób w wieku produkcyjnym.

Opracowana dokumentacja projektowa (tj. STEŚ i materiały do DŚU) została sporządzona wspólnie dla obwodnicy Piły i Ujścia, długość: ok 24 km

- ok 15 km odcinek I obwodnica Ujścia

- ok 9 km odcinek II obwodnica Piły

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;

- budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;

- budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);

- budowę przepustów;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę urządzeń ochrony środowiska;

- budowę oświetlenia węzłów;

- budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);

- budowę systemu łączności alarmowej;

- przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych.

Kilka dni temu w Dobrzycy odbyło się spotkanie informacyjno -konsultlacyjne,,Studium Korytarzowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek – Piła’’. Podczas konsultacji ustalono kilka postulatów, z którymi zgodziła się większość uczestników.

1. Mieszkańcy nie akceptują żadnego z dwóch przedstawionych wariantów przebiegu S11. W opinii mieszkańców przebiegają one za blisko zabudowań oraz zaburzają walory przyrodnicze naszych miejscowości.

2. Mieszkańcy oczekują od firmy projektującej zaproponowania, co najmniej dwóch dodatkowych wariantów, które byłby oddalone od zabudowań na odległość min. 2 km.

3. Nowe warianty powinny w jak najmniejszym stopniu przebiegać wzdłuż obecnej DK 11 (od węzła w Pile).

4. Mieszkańcy nie oczekują budowy węzłów, które mogłoby być zlokalizowane w Krępsku lub Dobrzycy

5. Mieszkańcy postulują, aby rozważyć inną lokalizację węzła w Pile – w miejsce obecnego zlokalizowanego przy os. Koszyce.

Opracowana została wspólna petycja mieszkańców Dobrzycy i Krępska w sprawie S11! Obecnie trwa zbiórka podpisów.

Na poniedziałkowej konferencji Marcin Porzucek poinformował również o zabezpieczeniu kwoty 2 milionów złotych z budżetu państwa na modernizację al. Niepodległości w Pile. Inwestycja realizowana przez Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych jest możliwa dzięki poprawkom do budżetu państwa.

Poseł ziemi pilskiej przekazał też dobrą informację o tym, że ponad 400 tys. zł trafi do Caritasu na rozbudowę Centrum Charytatywno-Opiekuńczego w Pile, dzięki funduszom pochodzącym z dotacji z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

(SE)

kolejny_krok_w_drodze00

kolejny_krok_w_drodze04 kolejny_krok_w_drodze01 kolejny_krok_w_drodze02 kolejny_krok_w_drodze03