Powiat złotowski. Trwa kwalifikacja wojskowa | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Powiat złotowski. Trwa kwalifikacja wojskowa

  powiat_zlotowski_trwa

  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie trwa kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 lat. Kwalifikacja potrwa do 29 kwietnia br.

  Terminarz prac Powiatowej Komisji Lekarskiej

  od 4 kwietnia do 6 kwietnia – Miasto Złotów

  od 7 kwietnia do 11 kwietnia – Gmina i Miasto Jastrowie

  od 12 kwietnia do 13 kwietnia – Gmina i Miasto Krajenka

  od 14 kwietnia do 19 kwietnia – Gmina Zakrzewo

  od 20 kwietnia do 21 kwietnia – Gmina Okonek

  22 kwietnia – Gmina Lipka

  od 25 kwietnia do 27 kwietnia – Gmina Złotów

  28 kwietnia – kobiety

  29 kwietnia – ekspertyzy

  Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

  – dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

  – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

  – zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

  – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 372 i 1728 ).

  Powiatowa Komisja Lekarska w Złotowie (przy al. Piasta 32), będzie pracowała codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00.

  Więcej informacji:
  https://www.poznan.uw.gov.pl/…/obwieszczenie…

  (ab)
  zlotow-powiat.pl