Przestroga przed okresem grzewczym | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Przestroga przed okresem grzewczym

  przestroga

  Corocznie w sezonie zimowym, w wyniku niewłaściwej eksploatacji  urządzeń grzewczych lub ich wad, w Polsce odnotowuje pożary w obiektach mieszkalnych bądź przemysłowych. W związku z nadejściem sezonu grzewczego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami pożarowymi spowodowanymi zwiększonym użyciem tego typu urządzeń,  apelujemy  o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie naszych gospodarstw domowych przed możliwością powstania pożaru.

  Pragniemy zwrócić uwagę na właściwą eksploatację i konserwację pieców centralnego ogrzewania. Przypominamy o zachowaniu właściwych odległości składowania opału od pieca oraz zakazie składowania przy palenisku materiałów łatwopalnych.

  Wysokie zagrożenie pożarowe stwarza również  zły stan techniczny przewodów kominowych, wynikający m.in. z niewłaściwej ich budowy lub braku konserwacji oraz nie usuwania zanieczyszczeń, a także składowanie bezpośrednio przy uszkodzonych przewodach kominowych materiałów palnych typu papier, drewno itp.

  PRZYPOMINAMY!

  Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  •    Co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

  •    Co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

  •    Co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

  •    Co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

  Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  Pamiętajmy również o montażu czujek dymu oraz czadu- wczesne ostrzeżenie o wystąpieniu niebezpieczeństwa daje możliwość szybkiej reakcji i uratowania życia i mienia!

  Zwracając uwagę na powyższe wskazania, stosując się do zaleceń producentów sprzętu grzewczego, montując czujki dymu i tlenku węgla oraz opierając się na zasadach zdrowego rozsądku, przyczynimy się do zmniejszenia ryzyka powstania pożaru oraz wczesnego ostrzegania w przypadku jego wystąpienia, a tym samym bezpieczniejsze będzie życie i zdrowie nasze, naszych rodzin i naszych współlokatorów.

  PAMIĘTAJ!

  •    Regularnie wykonuj przeglądy techniczne oraz czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),

  •    Korzystaj jedynie z usługi profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przeglądów kominowych oraz ich czyszczenia,

  •    Zawsze usuwaj usterki stwierdzone podczas przeglądów technicznych,

  •    O wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast informuj właściciela lub zarządcę budynku,

  •    Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj tylko z usług wykwalifikowanych fachowców,

  •    Użytkuj urządzenia grzewcze zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami ich producenta,

  •    Nie używaj urządzeń niesprawnych technicznie lub nie posiadających przeglądów stanu technicznego,

  •    Nigdy nie dokonuj samodzielnych napraw, przeróbek i podłączeń urządzeń grzewczych,

  •    Kupuj jedynie urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu. W sytuacjach wątpliwych żądaj okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia deklaracji zgodności – dokument zawierający specyfikację techniczną oraz informacje o przeznaczeniu i zakresie stosowania.

  •    Często przewietrzaj pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnia, łazienka),

  •    Zapewnij dostęp świeżego powietrza do pomieszczeń – rozszczelnij okna,

  •    W żadnym wypadku nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania,

  •    Systematycznie sprawdzaj skuteczność działania wentylacji – przyłóż kartkę papieru do kratki wentylacyjnej, jeśli kartka przywrze do kratki oznacza to, że wentylacja działa,

  •    Wyposaż mieszkanie w czujkę tlenku węgla, która w porę zaalarmuje Cię o zagrożeniu.

  KP PSP w Pile