Sejmikowe a b c… – o historii regionu w uchwałach Sejmiku | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Sejmikowe a b c… – o historii regionu w uchwałach Sejmiku

krupka_mir_net

Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyta w miesiącu czerwcu br. miała kilka akcentów historycznych.

W 1998 roku, 5 czerwca Sejm uchwalił pakiet ustaw inicjujących ostatni etap reform administracyjnych i ustrojowych państwa. Rozpoczął się proces decentralizacji administracji publicznej – powstały samorządowe powiaty i województwa (samorządowe gminy od 1990 r.). Mieszkańcy historycznych ziem Wielkopolski – dotąd województw kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego – stali się częścią wspólnoty samorządowej regionu zwanego Województwem Wielkopolskim.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w jego 20 rocznicę, Sejmik stosowną uchwałą wyraził uznanie dla wszystkich osób, które w tych latach pracowały na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców i rozwoju regionu oraz podejmowały trud sprawowania władzy publicznej i odpowiedzialności, tak w gminach, w powiatach, jak i w województwie.

W celu podkreślenia dwudziestolecia funkcjonowania samorządowego województwa, jego historii i tradycji oraz więzi łączących mieszkańców, radni województwa wyrazili wolę ustanowienia sztandaru Województwa Wielkopolskiego.

Niemniej znacząca dla historii Wielkopolski jest zgoda radnych województwa na odkupienie majątku narodowego w Winnej Górze, będącego w rękach prywatnych. Pałacyk wraz z 8 hektarowym parkiem stanie się instytucją muzealną upamiętniającą postać J.H. Dąbrowskiego, Legionów Polskich i Hymnu Polskiego. Osoba generała Jana Henryka Dąbrowskiego, znanego jako dowódcy Legionów Polskich, związana jest z historią w Winnej Górze. Nierozerwalnie z nim wiąże się postać Józefa Wybickiego, twórcy słów Hymnu Polskiego, wybitnego polityka, zabiegającego w Europie o wsparcie dla powstania wojsk polskich. W tej kwestii ranga muzeum będzie taka, jak największych historycznych w kraju. Nadto, niemniej ważnym dla historycznego upamiętnienia będzie Panteon Wielkopolan. Bardzo nowatorska koncepcja, jedyna taka w Polsce, da możliwości nobilitowania wielu zasłużonych w Wielkopolsce postaci.

Tak więc majątek wróci w ręce publiczne, służyć będzie upowszechnianiu wiedzy o historii regionu i o ludziach, którzy ją kształtowali oraz będzie bardzo dobrym elementem promocji Wielkopolski w kraju i poza jego granicami.

Mirosława Rutkowska-Krupka