STRATEGIA DLA WIELKOPOLSKI UCHWALONA | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

STRATEGIA DLA WIELKOPOLSKI UCHWALONA

krupka_mir_net

W końcu stycznia 2020 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w brzmieniu: „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030.”

Dotąd żadna z opracowywanych wcześniej wojewódzkich strategii nie miała tak szerokiego udziału społecznego w trakcie jej tworzenia. Blisko 5 tys. osób, ponad 4 tys. wniosków, uwag i postulatów – to bilans uczestnictwa. Wielkopolanie, przedstawiciele różnych środowisk dali dowód temu, że nie jest im obojętne do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, jaki ma być za 10 lat nasz region – Wielkopolska.

W Strategii przyjęty został funkcjonalny, zrównoważony model rozwoju województwa. Zrównoważony solidarnie, aczkolwiek nie znaczy to, że równy w każdym miejscu. Wielkopolska nie jest bowiem jednolita pod względem rozwoju. Poziom rozwoju, bardzo wysoki w metropolitalnym centrum i wysoki w jego otoczeniu, jest dużo niższy w południowo-wschodniej i północnej części województwa. Różnice trzeba niwelować – i to zostało zapisane w Strategii.

Tematyczna koncentracja celów jakie mają być osiągnięte zawiera się wokół wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i rozwoju infrastruktury. Uwzględniając oczywiste uwarunkowania: jakość środowiska i jego poszanowanie, klimat, trudną demografię, brak rąk do pracy, migracje i imigracje, zasoby naturalne, tradycje, możliwości finansowe itd.

Strategia pokazuje trendy, perspektywy i kierunki działań. Eksponuje konieczność wzrostu skuteczności instytucji, współpracy i współfinansowania. Konieczność zawierania porozumień terytorialnych, kontraktów programowych i sektorowych. Eksponuje konieczność umacniania więzi, otwartości i porozumienia ponad podziałami.

Czy będzie to łatwe? Pewnie nie, bowiem nieprzewidywalne dzisiaj różne zdarzenia mogą te działania utrudniać. Wierzę jednak w Wielkopolan. Wielokrotnie dawali oni dowód mądrości wyborów, działań i walki z przeciwnościami, wyróżniając się przy tym pracowitością i skutecznością.

Przed nami Wielkopolanami duża odpowiedzialność, chcemy bowiem, aby: „Wielkopolska w 2030 roku była regionem przodującym w kraju, liczącym się w Europie i szanującym jej uniwersalne wartości, świadomym swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójnym, zrównoważonym i dostępnym terytorialnie, otwartym na nowe idee i ludzi, silnym nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniającym im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze.”

Mirosława Rutkowska-Krupka
Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej