Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 przyjęta | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 przyjęta

  27 września podczas XXIV sesji Rady Miasta Piły Radni przyjęli jednogłośnie Projekt uchwały w sprawie Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy. Spowodowana jest również zmianami zewnętrznych uwarunkowań rozwoju miasta i regionu, zachodzącymi w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Strategię opracowali eksperci z Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, przy udziale i współpracy samorządu miasta Piły oraz aktywnym udziale przedstawicieli lokalnej społeczności.

  Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 roku jest najważniejszym dokumentem strategicznym miasta, wskazującym kierunki rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej. Poprzednio obowiązująca Strategia rozwoju miasta Piły na lata 2005 – 2015 została opracowana w latach 2003 – 2004 (Uchwała Nr XXV/291/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 roku). W 2009 roku dokument został poddany modyfikacji (Uchwała Nr XLI/485/09 z dnia 24 listopada 2009 r.). W 2015 roku zakończył się horyzont czasowy przyjęty dla Strategii. Konieczne było zweryfikowanie wizji i misji rozwoju miasta. Zmieniły się uwarunkowania gospodarcze i społeczne rozwoju Piły oraz potrzeby społeczności lokalnej. Również perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 stworzyła nowe warunki prowadzenia polityki miejskiej i finansowania rozwoju miasta środkami zewnętrznymi.

  Pracę nad tworzeniem części strategicznej rozpoczęto od sformułowania wizji rozwoju. Następnie zostały określone cele strategiczne, operacyjne oraz zadania. W kolejnych rozdziałach przedstawiono rekomendacje wdrażania Strategii – zawierające najważniejsze wnioski dotyczące budowy systemu wdrażania.

  Tworząc nową strategię rozwoju miasta Piły kierowano się następującymi zasadami:

  • Zasadą zrównoważonego rozwoju – oznaczającą taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

  • Zasadą partycypacji – stanowiącą gwarant praworządności i transparentności gospodarowania przestrzenią i procedur planistycznych. Aktywność społeczna jest niezbędna przy formułowaniu w pierwszej kolejności lokalnych strategii, polityk i prawa miejscowego. Efektywność realizowania polityki przestrzennej wymaga wzmacniania, jakości kapitału ludzkiego i budowy społeczeństwa obywatelskiego, jak również przyjęcia zasady większej partycypacji społecznej, oznaczającej współudział i współodpowiedzialność podmiotów realizujących politykę rozwoju.

  Realizacja Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku związana będzie z realizacją poszczególnych projektów inwestycyjnych i organizacyjnych, które wpisywać się będą w założenia poszczególnych celów, a następnie zdefiniowanych zadań. Realizacja tych projektów rozłożona będzie w czasie. Na etapie tworzenia dokumentu Strategii zdefiniowano ponad 100 takich projektów. Projekty te realizowane będą przez podmioty publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe. W definiowaniu poszczególnych projektów przyjęto ważną datę graniczną, tj. rok 2020, który wyznacza granicę realizacji Program rozwoju miasta Piły do 2020 roku. Ze zrozumiałych względów większość zdefiniowanych projektów dotyczy okresu 2015 – 2020. Okres ten pokrywa się z dostępnością funduszy unijnych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Realizacja części projektów z możliwością uzyskania ich współfinansowania środkami zewnętrznymi, powiązana jest z koniecznością dostosowania dokumentów rewitalizacyjnych do zapisów ustawy o rewitalizacji i do wytycznych dotyczących rewitalizacji.

  Ograniczone środki budżetowe miasta Piły przy szerokim zakresie realizowanych zadań, nie pozwalają na pełną realizację potrzeb i zamierzeń rozwojowych tylko z własnych środków. Stąd duża aktywność miasta w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Zakłada się, iż w okresie budżetowym UE 2014 – 2020 fundusze unijne będą podstawowym źródłem finansowania zewnętrznego. Szczególnie środki dostępne w ramach programu regionalnego.

  Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 roku jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwoju, której realizacja ma zapewnić zrównoważony rozwój miasta, przy zaspokojeniu potrzeb i realizacji aspiracji mieszkańców. Wskazuje priorytety rozwojowe Piły. Ma być instrumentem służącym koncentracji działań na przedsięwzięciach istotnych dla rozwoju oraz efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych. Będzie również stanowić podstawę do ubiegania się samorządu miasta Piły i innych podmiotów o środki z funduszy zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwojowych, do opracowywania programów gospodarczych miasta oraz do konstruowania budżetów miasta Piły w kolejnych latach.

  Cały tekst  Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 dostępny jest  na http://bip.pila.pl

  (SE)

  strategia_rozwoju_pily00

  strategia_rozwoju_pily31 strategia_rozwoju_pily01 strategia_rozwoju_pily02 strategia_rozwoju_pily03 strategia_rozwoju_pily04 strategia_rozwoju_pily05 strategia_rozwoju_pily06 strategia_rozwoju_pily07 strategia_rozwoju_pily08 strategia_rozwoju_pily09 strategia_rozwoju_pily10 strategia_rozwoju_pily11 strategia_rozwoju_pily12 strategia_rozwoju_pily13 strategia_rozwoju_pily14 strategia_rozwoju_pily15 strategia_rozwoju_pily16 strategia_rozwoju_pily17 strategia_rozwoju_pily18 strategia_rozwoju_pily19 strategia_rozwoju_pily20 strategia_rozwoju_pily21 strategia_rozwoju_pily22 strategia_rozwoju_pily23 strategia_rozwoju_pily24 strategia_rozwoju_pily25 strategia_rozwoju_pily26 strategia_rozwoju_pily27 strategia_rozwoju_pily28 strategia_rozwoju_pily29 strategia_rozwoju_pily30