Wyrównywanie różnic przez PFRON w Wielkopolsce | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Wyrównywanie różnic przez PFRON w Wielkopolsce

wyrownywanie_roznic

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku na likwidację barier architektonicznych i transportowych w Wielkopolsce przeznaczy blisko 5,2 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON na łączną kwotę 3,8 mln zł zakupionych zostanie 40 mikrobusów oraz 3 autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” trafią do 43 wielkopolskich placówek aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, w tym do warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół integracyjnych oraz przedszkoli.

Dodatkowe środki w kwocie ponad 620 tys. zł trafią do 15 urzędów, placówek edukacyjnych i środowiskowych domów samopomocy, w których zniwelowane zostaną bariery architektoniczne. W Lesznie powstanie także nowy warsztat terapii zajęciowej, z dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie 532 tys. zł. Dodatkowo 7 wielkopolskich powiatów realizować będzie zadania wspierające aktywizację zawodową osób niepełnoprawnych, dzięki czemu utworzone zostaną nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” stosuje zasadę zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. Dzięki wsparciu PFRON, w ramach sprofilowanych działań, osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym wykazują aktywność zawodową i społeczną.

T.P.