XIV Sesja Rady Powiatu w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  XIV Sesja Rady Powiatu w Pile

  Za nami obrady XIV Sesji Rady Powiatu w Pile. Podczas czwartkowego (26.11.2015 r.) posiedzenia radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2032”, uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2016 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także uchwałę w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I) „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” określił następujące zadania na poziomie lokalnym realizowane przez samorząd powiatowy.

  1. Przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;

  2. Współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest;

  3. Organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

  4. Inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

  5. Współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

  6. Współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;

  7. Współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

  Zadania własne w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Powiat Pilski powinien realizować we współpracy z innymi podmiotami.

  Pełen program znajduje się na stronie BIP starostwa Powiatowego w Pile w zakładce „Uchwały rady Powiatu”.

  Powiat Pilski tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób wolę współdziałania, w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzonej przez jej mieszkańców. Aktywna działalność organizacji pozarządowych stanowi istotną cechę społeczeństwa obywatelskiego, element spajający i aktywizujący społeczność lokalną. Dla bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

  Projekt ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)”, zakłada aktywizację zawodową 225 osób bezrobotnych w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2016r., którzy otrzymają wsparcie w postaci: pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, staży, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia na stanowiskach pracy, których koszty wyposażenia/doposażenia zrefundowane będą pracodawcom.

  (SE)

  sesja_rady_powiatu0

  sesja_rady_powiatu20 sesja_rady_powiatu1 sesja_rady_powiatu2 sesja_rady_powiatu3 sesja_rady_powiatu4 sesja_rady_powiatu5 sesja_rady_powiatu6 sesja_rady_powiatu7 sesja_rady_powiatu8 sesja_rady_powiatu9 sesja_rady_powiatu10 sesja_rady_powiatu11 sesja_rady_powiatu12 sesja_rady_powiatu13 sesja_rady_powiatu14 sesja_rady_powiatu15 sesja_rady_powiatu16 sesja_rady_powiatu17 sesja_rady_powiatu18 sesja_rady_powiatu19