ZGROMADZENIE ZATWIERDZIŁO BUDŻET | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  ZGROMADZENIE ZATWIERDZIŁO BUDŻET

  29 stycznia br. odbyło się II Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 oraz planu finansowego na 2015 r., a także zatwierdziło plan pracy komisji rewizyjnej.

  Dochody bieżące Związku w 2015 r. zaplanowano w kwocie ogółem 24.830.032,00 zł. Ustalono je na podstawie aktualnej i projektowanej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczby ujętych w systemie nieruchomości niezamieszkałych, a także prognozy kształtowania się wskaźnika średniej efektywnej stawki opłaty. Zwrócono przy tym uwagę, że zrównoważenie tegorocznego budżetu nie wymaga korekty obowiązujących stawek opłaty za prowadzenie systemu gospodarki odpadami. W ramach tegorocznego budżetu przewidziane jest rozpoczęcie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z uwagi na przewidywane wysokie koszty tego przedsięwzięcia w trakcie posiedzenia wskazano na potrzebę rozważenia możliwości finasowania tej inwestycji również ze źródeł zewnętrznych.

  W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku istnieje potrzeba dokonania korekt w obowiązującym statucie oraz regulaminie utrzymania czystości. Zarząd przedstawi na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia wypracowane w tym względzie propozycje.

  Agnieszka Matusiak
  PRGOK

  prgok10

  prgok12 prgok11