Złotów nadal bez budżetu na 2021 rok! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Złotów nadal bez budżetu na 2021 rok!

  zlotow_nadal

  Podczas sesji nadzwyczajnej w dniu 13 stycznia 2021 r. Rada Miejska nie uchwaliła budżetu na rok 2021. Na kilkugodzinnym spotkaniu roboczym w dniu 11 stycznia uzgodniono kompromisowy kształt budżetu – listę przedsięwzięć inwestycyjnych, w której uwzględniono wszystkie wnioski radnych oraz dofinansowanie dla MZWiK.

  Nie osiągnięto konsensusu w sprawie wysokości tego dofinansowania. Burmistrz Miasta Złotowa i niewielka grupa Radnych nadal stoi na stanowisku, że spółka, która znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej może samodzielnie zaciągnąć kredyt, który pozwoli na zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków oraz sieci wod.-kan. Zwiększenie dofinansowania dla spółki oznacza bowiem zmniejszenie funduszy na realizacje inwestycji bezpośrednio służących mieszkańcom. Jednak wychodząc naprzeciw wnioskom radnych zaproponowano dofinansowanie spółki kwotą 2,5 mln złotych ( w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 1 mln złotych). Większość radnych stała na stanowisku, że konieczne jest dofinansowanie w kwocie 3 mln złotych.

  Na sesji przedstawiono projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na rok 2021 w wersji zaproponowanej przez Burmistrza.

  Zobacz:  projekt budżetu przedłożony przez Burmistrza

  Radni przyjęli autopoprawki Burmistrza uwzględniające ich wszystkie wnioski inwestycyjne, ale  nie przyjęli przedłożonych  projektów uchwał (3 radnych głosowało ZA, 7 – PRZECIW, 2 – wstrzymało się od głosu).

  Sprawdź głosowania: http://bip.zlotow.pl/?a=8760

  Takie postępowanie uważamy za szkodliwe i niezrozumiałe – w tej chwili miasto nie ma budżetu/działa w ramach prowizorium budżetowego, nie można podpisywać umów, nie można rozpoczynać inwestycji. Bardzo ubolewamy nad tym, że po raz kolejny Rada Miejska nie wypełniła swego obowiązku. Po raz kolejny osobiste uprzedzenia oraz ambicje wzięły górę nad racjonalnym gospodarowaniem naszym wspólnym budżetem. Przygotowując projekt uchwał budżetowych Burmistrz kierował się wyłącznie względami merytorycznymi – drobiazgową i rzetelną oceną potrzeb mieszkańców, wyrażonych również we wnioskach radnych, ich bezpieczeństwem oraz możliwościami finansowymi miasta.  Burmistrz Miasta jest nadal gotowy do dyskusji o budżecie, nie zgodzi się jednak na działania, które będą szkodziły racjonalnemu zarządzaniu finansami Złotowa. Jeśli kompromis okaże się niemożliwy, budżet Gminy Miasta Złotów ustali Regionalna Izba Obrachunkowa.

  Adam Pulit Bumistrz Miasta Złotowa
  Janusz Justyna Radny Rady Miejskiej
  Łukasz Piosik Radny Rady Miejskiej
  Maciej Zając Radny Rady Miejskiej
  Stanisław Wojtuń Radny Rady Miejskiej

  Źródło: https://zlotow.pl
  Fot. http://bip.zlotow.pl/