Zmiany w budżecie miasta. Będą kolejne inwestycje! | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Zmiany w budżecie miasta. Będą kolejne inwestycje!

  Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Piły, która miała miejsce przedostatniego dnia czerwca, radni zaakceptowali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Tym samym pilscy rajcy zapalili zielone światło na rozpoczęcie ważnych inwestycji infrastrukturalnych.

  - Budżet inwestycyjny zwiększamy o kwotę kolejnych 5 milionów złotych. W tej chwili inwestycje przewidywane w tym roku, do realizacji to kwota ponad 63 milionów złotych. Dzięki temu, że miasto zakończyło bardzo dobrze ubiegły rok możemy w związku z tym uwalniać kolejne środki wynikające właśnie z rozliczenia poprzedniego roku. Wprowadzone teraz 5 milionów złotych dotyczą zadań przewidzianych w tym roku lub w następnym m.in. ścieżka rowerowa na Płotki z oświetleniem i nakładką.Zabezpieczamy na ten cel kwotę 3, 6 miliona złotych. W lipcu planujemy rozpisanie przetargu na wykonawcę a zadanie zostanie wykonane do końca tego roku. Ponadto duża zmiana z przesunięciem środków.Jak państwo wiecie budowa basenu rozciągnie się w czasie i związku z tym, aby nie marnować postanowiliśmy 4 miliony złotych z budowy basenu przesunąć na przebudowę ulicy Wawelskiej oraz na oświetlenie dla 18 ulic. Natomiast w 2018 roku te 4 miliony będziemy przesuwać na dokończenie przebudowy basenu w Aquaparku – mówi Ewelina Ślugajska, skarbnik Gminy.

  W zakresie dróg rowerowych rozpoczną się prace dokumentacyjne dla następujących odcinków ciągów pieszo – rowerowych:

  Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Koszalińskiej od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do skrzyżowania z Al. Niepodległości – przebudowa oświetlenia”.Przebudowa oświetlenia ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej. Długość ciągu ok. 2,6 km. Częściowo na trasie istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowane są obecnie latarnie oświetlenia ulicznego, które utrudniają poruszanie się po ścieżce. Zostanie wykonane nowe energooszczędne oświetlenie ciągu poza pasami ruchu.

  Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego”. Zakres inwestycji obejmuje ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 1,0 km. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu.

  Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej – częściowo wzdłuż torów na Motylewo. Długość ciągu ok. 2,5 km. Docelowo przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu, oświetlenia, monitoringu oraz elementy małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci.

  Ciąg pieszo – rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych”. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu oraz energooszczędnego oświetlenia.

  Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II z oświetleniem. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu oraz energooszczędnego oświetlenia i elementów małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci.
  Wskazane zadania utworzone będą poprzez wyodrębnienie środków finansowych zapisanych wcześniej w ramach zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”

  Kolejne inwestycje to m.in. Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne Słaba izolacja budynku powoduje w okresie jesienno – zimowym konieczność ponoszenia znacznych kosztów związanych z ogrzewaniem. Termomodernizacja pozwoli zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię, którą zużywa się do ogrzewania budynków. Zadanie obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe (blach stalowych, izolacji cieplnych, rur spustowych), wykonanie izolacji dachu (uzupełnienie pokrycia, położenie warstw konstrukcyjno – budowlanych, obróbki z blachy ocynkowanej), wykonanie elewacji (czyszczenie mechaniczne, ocieplenie ścian i stropów, ułożenie wyprawy na ścianach, mocowanie folii, obróbki z blachy), montaż elementów odwodnienia i komunikacji (drabiny stalowe zewnętrzne, rury spustowe, obramienia).

  Gmina Piła dofinansuje zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla Komendy Powiatowej Policji w Pile ” o nakładach finansowych 24 000 zł, co stanowi 50% kosztów zakupu samochodu. Dofinansowanie wskazanego przedsięwzięcia wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa naszego miasta i jego społeczności poprzez podniesienie efektywności zadań realizowanych przez Policję.

  Znajdą się również pieniądze na adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 13. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej sieci wodno – kanalizacyjnej, założenie okładzin ścian i podłóg, montaż osprzętu sanitarnego 10 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym: umywalek, sanitariatu oraz brodzika z baterią natryskową.

  Planowana jest również przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską. Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wzdłuż ul. Paderewskiego, zmianę przebiegu ścieżki rowerowej, budowę peronu autobusowego z kostki betonowej.

  W ramach wspierania gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica” ponowna jest budowa ul. Konopnickiej pomiędzy Pl. Staszica a ul. Zygmunta Starego – rondem Unii Europejskiej. Budowa przedmiotowego odcinka połączy istniejące trasy pomiędzy Placem Staszica a ulicą Zygmunta Starego, ułatwi oraz skróci komunikację pomiędzy nimi.

  Sebastian Daukszewicz

  zmiany_w_budzecie00

  zmiany_w_budzecie13 zmiany_w_budzecie01 zmiany_w_budzecie02 zmiany_w_budzecie03 zmiany_w_budzecie04 zmiany_w_budzecie05 zmiany_w_budzecie06 zmiany_w_budzecie07 zmiany_w_budzecie08 zmiany_w_budzecie09 zmiany_w_budzecie10 zmiany_w_budzecie11 zmiany_w_budzecie12