Hejnał pilski, styczeń 2023 r.

naglowek_popr

Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

kubica_mariaMaria Kubica
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Na ostatniej, grudniowej, sesji Rady Miasta Piły, która przebiegała w trybie zdalnym – wśród 15 podjętych uchwał – są 2 szczególne. Mianowicie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 i ściśle z nią związana – w sprawie Budżetu Miasta Piły na 2023 rok, z której wynika, że mamy kolejny rekordowy i bardzo ambitny budżet, ponad 360 milionów złotych, a w nim prawie stumilionowy budżet inwestycyjny.

Są to środki finansowe, dające duże możliwości rozwojowe miasta w wielu jego obszarach, co wyraźnie widać w planowanych, bardzo zróżnicowanych, projektach uwzględniających potrzeby, różnych wiekowo, mieszkańców Piły.

Rok 2023 rozpoczynamy ponad 40 inwestycjami, wśród których są między innymi: kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego z modernizacją chodników, wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą, budowa przedszkola na Koszycach przy ul. Nad Gwdą, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 z zagospodarowaniem terenu wokół hali, modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej, modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego, rewitalizacja rejonu ulicy Długosza, rewitalizacja terenów nadrzecznych II i III etap, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych.

Na podstawie corocznego rankingu Serwisu Samorządowego PAP pt. „Gmina dobra do życia”, Piła, po ostatnich latach wytężonej pracy inwestycyjnej, znalazła się w 2022 roku w pierwszej dziesiątce gmin, dbających o jakość życia mieszkańców, a samorząd został uznany za społecznie odpowiedzialny.

andruszkiewicz_marekMarek Andruszkiewicz
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Kompostownik – czemu nie. Wiosna coraz bliżej, a to oznacza, że działkowcy i mieszkańcy domków jednorodzinnych coraz bardziej niecierpliwie czekają na rozpoczęcie prac w swoich ogródkach. Wiosenne porządki to świetna okazja to tego, aby założyć kompostownik. To nie jest szczególnie trudne zadanie. Do budowy można wykorzystać palety euro lub inne podobne materiały, a na początek powierzchnia nawet 1 m kw. wystarczy. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się kompostem, który użyźni glebę i sprawi, że rośliny będą lepiej rosły – i to bez żadnych chemicznych dodatków. Poza tym spacer do kompostownika pomoże w porannym rozruchu. Przy okazji nie będziemy wystawiali brązowych worków z bioodpadami. Same korzyści. Zakładajmy więc kompostowniki – BO WARTO.

Teresa Kasior
Zamość

Na Sesji Rady Miasta Piły w dnu 20 grudnia 2022 r. Radni głosowali w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2023 – 2024’’.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań Gminy Piła. Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV jako ważną część skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy rekomendują m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a także Światowa Organizacja Zdrowia.

Łączna kwota przewidziana na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Piła na lata 2023-2024’’ wyniesie 438.600,00 zł.

Adresatami działań informacyjno – edukacyjnych będą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy w wieku 13 lat uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Piła. Planowane jest objęcie działaniami edukacyjnymi łącznie 750 uczniów z rocznika 2010 (w tym 364 dziewczynki i 386 chłopców oraz 714 uczniów z rocznika 2011 (w tym 361 dziewczynek i 353 chłopców).

Uwzględniając budżet zaplanowany na realizację Programu obejmującego szczepienia profilaktyczne wśród dziewcząt mających trzynaście lat, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Piła będzie następująca:

– 2023 rok – 258 dziewczynek urodzonych w 2010 roku;

– 2024 rok – 258 dziewczynek urodzonych w 2011 roku.

karpinska_zdzislawaZdzisława Karpińska
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Na początku grudnia w auli Nadnoteckiego Instytutu UAM odbyła się bardzo ciekawa konferencja podsumowująca wyniki projektu „BeeOmonitoring. Pszczoły zbadają kondycję środowiska w Pile i najbliższej okolicy”. BeeOmonitoring to narzędzie opracowane przez belgijską firmę BeeOdiversity projektującą rozwiązania w obszarze odbudowy i zachowania bioróżnorodności, które w 2020 roku zostało uznane za jedno z najefektywniejszych rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko i jakość życia.

Inicjatorem i pomysłodawcą oraz sponsorem badań realizowanych we współpracy z firmą BeeOdiversity był Bank BNP Paribas, zaś partnerami: oprócz Fundacji Pszczoła, Miasto Piła i Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

Ten nowatorski i po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony projekt trwał prawie dwa lata i polegał na badaniu stanu jakości środowiska w Pile poprzez wykorzystanie pracy 50 tys. pszczół, które podczas swoich codziennych oblotów, zbierając pyłek, miały kontakt z tysiącami kwiatów i jednocześnie ze znajdującymi się na nich bądź w powietrzu substancjami.

Z uli pasieki miejskiej umiejscowionych w centrum miasta na budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz pasieki edukacyjnej naszej Fundacji, znajdującej się w ogrodzie społecznym zlokalizowanym na terenie Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile pobrano aż cztery miliardy próbek zebranych przez owady w promieniu około półtora kilometra. Ten bogaty materiał badawczy był przeanalizowany w laboratorium BeeOdiversity pod kątem obecności i stężenia 518 pestycydów, 7 głównych metali ciężkich i bioróżnorodności pasa pokarmowego w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Na podstawie zebranych w ten sposób danych przygotowywany został raport na temat stanu zanieczyszczeń i bioróżnorodności w Pile.

Badania były bardzo precyzyjne i rzetelne, a wyniki nadzwyczaj optymistyczne dla mieszkańców naszego miasta, bowiem jednoznacznie pokazały, że Piła jest miastem czystym pod względem występowania rtęci. Dużo niższe jest stężenie żelaza niż w innych badanych miastach europejskich. Odnotowano siedem rodzajów pestycydów, zwłaszcza w okresie wiosennym, podczas gdy w europejskich winnicach wykrywano ich nawet czterdzieści. Poza pestycydami naukowcy znaleźli w pyłku kwiatowym, w niewielkim stężeniu środki przeciw komarom.

Najważniejszy wniosek dotyczył słuszności działań podejmowanych w ostatnich latach przez miasto i innych właścicieli gruntów dla zwiększenia bioróżnorodności pasa pokarmowego i tworzenia w Pile nowych, zielonych i kwitnących zakątków. W ciągu ostatnich dwóch lat gmina wydała na ten cel ponad milion złotych. Powstała pasieka miejska. Posadzono setki miododajnych drzew i krzewów. W wielu lokalizacjach na terenie miasta zostały założone łąki kwietne po to, by dawały pokarm zapylaczom, ale też by ograniczyć koszenie trawników i w ten sposób zapobiec zmniejszaniu się zasobów wodnych gruntów. Ponadto wszystkie te nowo posadzone miododajne rośliny oraz łąki kwietne, których jest coraz więcej w przestrzeni miejskiej cieszą oko pilan i sprawiają, że miasto staje się pięknym ogrodem, w którym z przyjemnością spędzamy czas.

kaczmarek_urszulaUrszula Kaczmarek
Śródmieście

Na grudniowej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Piła na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029”.

Oto garść informacji zaczerpniętych z dokumentu.

Zarządzanie i wdrażanie Programu, należy do obowiązków Prezydenta Miasta Piły, który jest także częściowo odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań. Prezydent prowadzi okresowy monitoring realizacji celów i zadań oraz ocenia efekty rzeczowe i ekologiczne. Zgodnie z art. 18 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), Program ochrony środowiska uchwala Rada Miasta, a z jego wykonania sporządza się co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie Miasta.

We wdrażanie Programu odpowiedzialne są również podmioty gospodarcze, organizacje prowadzące działalność, w zakresie ochrony środowiska, jednostki finansujące oraz mieszkańcy. Aby prawidłowo monitorować postęp we wdrażaniu Programu, kluczowa jest analiza wartości wskaźników oraz innych informacji jakościowych i ilościowych, które gromadzone są w bazach danych i rejestrach. Instytucje posiadające takie dane to: GDOŚ, WIOŚ, GUS, RDOŚ i Wody Polskie. Analiza tych danych jest niezbędna do oceny stanu środowiska oraz do monitorowania skuteczności wdrażania Programu.

Realizacja założeń Programu możliwa jest dzięki instrumentom formalno-prawnym, wpierającym działania, do których zalicza się, tj.: ustawy, rozporządzenia, uchwały oraz porozumienia, a także decyzje administracyjne (zezwolenia, pozwolenia i koncesje), regulujące sposób korzystania ze środowiska. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska jest prowadzone w ramach kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Terminowość i efektywność wdrażania Programu może zostać zaburzona przez bariery ekonomiczne, organizacyjne, formalno-prawne czy też społeczne. Zaliczyć do nich można: brak możliwości finansowania niektórych działań; niewystarczające zachęty do stosowania ekologicznych rozwiązań; zmiany w przepisach prawnych; niedostateczna świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody oraz gospodarki odpadami; brak cyklicznych akcji informacyjnych i edukacyjnych; niewystarczające zasoby kadrowe odpowiedzialne za ochronę środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego; długotrwałe procedury przetargowe; skomplikowane i długotrwałe procedury ubiegania się o środki finansowe; niedostateczna świadomość społeczeństwa i samorządów w zakresie zmian klimatu i ich skutków.

Jak wynika z przedstawionych informacji, dbałość o czystość naszego środowiska jest niezwykle ważne i jest sprawą nas wszystkich.

stalega_wiolettaWioletta Stalęga
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Drugi rok pandemii COVID-19 jeszcze silniej wpłynął na intencje przedsiębiorcze Polaków. Zmalały chęci do tworzenia nowych biznesów, a ostrożność i bezpieczeństwo finansowe stały się priorytetem.

W obecnych czasach przed przedsiębiorstwami w Polsce stoi wiele wyzwań – cyberataki, inflacja, polityka klimatyczna, sytuacja na rynku energetycznym, ceny materiałów, dostępność pracowników, zmiany w geopolityce będące następstwem wojny na Ukrainie – to najczęstsze z nich. W tak wyjątkowych okolicznościach potrzebne są odpowiednie rozwiązania. Dla przedsiębiorców kluczowe jest utrzymanie bezpieczeństwa ciągłości pracy zarówno, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, zapewnienie dostępności surowców, jak i zabezpieczenie przed utratą danych w sieci. Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na firmach elastyczność, poszukiwanie nowych rynków zbytu, dywersyfikację źródeł dostaw energii, czy zmianę podejścia do rynku pracy. Firmy będą musiały się także zmierzyć z presją płacową, popularnością pracy zdalnej, niedoborem specjalistów, czy napływem pracowników z zagranicy; szczególnym problemem wielu firm jest dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników IT.

Ciekawi jesteście Państwo jakie działania zamierzają podjąć Przedsiębiorcy w związku ze swoimi obawami o przyszłość? Zdecydowana większość planuje wprowadzić w swoich firmach oszczędności. Nieco mniej niż połowa wprost deklaruje, że podniesie ceny towarów i usług, znacząca część planuje także ograniczyć inwestycje oraz zredukować zatrudnienie lub obniżyć wynagrodzenie. A brak inwestycji to brak rozwoju gospodarczego.

Pozytywnym sygnałem jest utrzymującą się wiara we własne umiejętności i wiedzę do prowadzenia firmy, jesteśmy bardziej skłonni doceniać tych, którzy odnieśli sukces w biznesie. Co więcej, wyrównały się postawy i zaangażowanie przedsiębiorcze kobiet i mężczyzn. Wzrosła również pozytywna opinia Polaków na temat łatwości w założeniu firmy w naszym kraju. Pozostańmy z nadzieją na lepsze jutro dla Firm, dla Ciebie, dla Nas, dla Tych którym się jeszcze chce chcieć.

red