51. Sesja Rady Miasta – studium uwarunkowań, gminny program wspierania rodzin

sesja_pazdziernik_2014

Jacek Bogusławski relacjonuje…

30 września w Młodzieżowym Domu Kultury, punktualnie o 12:00 rozpoczęły się LI obrady Sesji Rady Miasta Piły. Porządek obejmował 26 punktów, a pierwsze podejmowane przez nas dotyczyły kwestii regulaminowych oraz informacji Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Zdziereli i Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego z prac wykonanych w okresie międzysesyjnym z wyszczególnieniem wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Ponadto na wstępie sesji złożyliśmy gratulacje na ręce Krzysztofa Zająca – lekarza Reprezentacji Polski z okazji zwycięstwa polskiej drużyny w Mistrzostwach Świata. Z kolei Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski przyznała statuetki pilskim firmom od wielu lat działającym w naszym mieście.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Punkt 5 dotyczył projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XL/521/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest to sprawa, którą poruszyła na poprzednich obradach Sesji Rady Miasta pani mecenas, która w imieniu swojego klienta przedstawiła wszystkie znane fakty odnoszące się do prośby o zmianę uchwały. Na ostatniej sesji specjalnie przełożyliśmy ten punkt, aby na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej ponownie poznać argumenty i następnie przeanalizować, jednak nikt się nie pojawił na posiedzeniu z ramienia wzywającego. Większością przegłosowaliśmy ten projekt, odmawiając zmiany uchwały.

Obwody głosowania

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania to punkt 6 porządku obrad. Podejmując uchwałę podejmujemy decyzję o utworzeniu w Gminie Piła odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Piły, Rady Powiatu w Pile i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Piły zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Rada Miasta jest zobowiązana do utworzenia takich obwodów w zakładach opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców. Takie odrębne obwody głosowania powstaną w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II (ul. 11 Listopada 40) oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica (ul. Rydygiera 1). Projekt uchwały został przez nas przegłosowany

Miejscowy plan zagospodarowania

Punkt 7 to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wawelskiej i Giełdowej. Teren, o którym mowa w uchwale objęty jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Projekt nie narusza ustaleń studium w przedmiotowym zakresie. Uchwała przyjęta.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piły

Punkt 8 porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Dokument ten jest konstytucją rozwoju miasta i mówi o tym, gdzie będziemy mogli budować, mieć zieleń, komunikację, w jaki sposób kształtować przestrzeń, która nas otacza. Studium oceniono bardzo dobrze i za doskonale wykonaną pracę należy się uznanie całemu zespołowi projektowemu. Poprzednie studium było uchwalane 18 lat temu, a obecne zgodnie z procedurą zostało wyłożone do publicznego wglądu. Zainteresowani mogli zgłaszać do niego uwagi. I tak też się stało.

Wpłynęły dwie uwagi. Jedna, złożona przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Pile w sprawie instalacji fotowoltaicznej, druga – dotycząca zmiany projektu studium w zakresie zagospodarowania pagórków Gładyszewskich, jako terenów rolnych i zieleni, bez prawa zabudowy. Pierwszą autorzy wycofali sami, a drugiej prezydent zdecydował nie uwzględniać. Miasto chroni krajobrazy tam, gdzie powinny być chronione, a tereny wzgórz do nich nie należą. Domki tam staną, jednak wybuduje je po swojej stronie wzgórz gmina Szydłowo i pilanie tam pójdą mieszkać, tam będą płacić podatki, a gminie Piła zostaną tylko koszty związane z budową dróg i sieci infrastrukturalnych, gdyż z czasem taka będzie wola zamieszkujących. Tam trwa w tej chwili boom budowlany, a w rejonie moreny bez żadnych ograniczeń pozwolenia na budowę wydaje gmina Szydłowo, a po stronie Piły działek sprzedawać nie można, bo nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Nie może on powstać, jeśli nie będzie uchwalona nowa strategia rozwoju. Stara bowiem nie uwzględniała w tym miejscu zabudowy jednorodzinnej. Szydłowo nie przejmuje się ograniczeniami, muszę podkreślić, że robi to zgodnie z prawem i dalej będzie budować na swoich działkach, a po stronie Piły będzie pusto, choć jest to ta sama dolina i pagórki. Według studium miała tam być zabudowa ekstensywna, a nie intensywna, na około 50 działek, co pozwoliłoby zachować w części walory krajobrazu. Uchwalenie studium wcale nie decydowało, kiedy i w jakim okresie powstanie w rejonie pagórków Gładyszewskich budownictwo, gdyż w tym zakresie musi być jeszcze uchwalony plan miejscowy. Niestety strategia została odrzucona przez radnych, moim zdaniem w dużej mierze ze względów politycznych, radni PiS oraz lewicy zagłosowali nieracjonalnie i przeciwko miastu. Przedłożono interes polityczny związany z wyborami, zabierając miastu, które potrzebuje przestrzeni, szansę na rozwój. Pilanie chcą mieszkać w Pile, są zadowoleni, ale w ostatnich latach wyprowadziło się z Piły przynajmniej kilkuset mieszkańców, gdyż nie miało dla siebie oferty pod budownictwo jednorodzinne. Poprzez uchwalenie tego studium, istniała perspektywa zwiększenia liczby mieszkańców Piły do ponad 90 000 osób i umożliwienie również rozwoju innych części miasta. Liczę, że nowi radni Rady Miasta Piły, po wyborach 16 listopada, ponownie będą mogli pochylić się nad dokumentem strategii, zechcą współpracować z prezydentem i kierować się dobrem miasta, a tym samym trzy lata pracy nie pójdą jednak na marne.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości

Z kolei punkt 9 dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego przy ul. Krzywej w Pile na rzecz najemcy. Z wnioskiem o nabycie budynku użytkowego zwrócił się jego najemca, któremu oddano budynek w posiadanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Natomiast punkt 10 to projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Matwiejewa w Pile na rzecz jej współużytkowników wieczystych. W tym przypadku z wnioskiem o nabycie nieruchomości zwróciły się osoby fizyczne, które prawo współużytkowania wieczystego nabyły przy sprzedaży na ich rzecz lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Matwiejewa 11C. Obie uchwały przegłosowane.

Punkty 11, 12, 13, 14 dotyczyły kolejno projektów uchwał w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Długosza, 14 Lutego, Skośnej w Pile. I te projekty uchwał zostały przyjęte.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śródmiejskiej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami to punkt 15 porządku obrad. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały zwrócili się właściciele lokalu mieszkalnego, wyodrębnionego w budynku przy ul. Śródmiejskiej 22 w Pile, ponieważ działka wydzielona dla budynku nie spełnia wymogów działki budowlanej. Uchwała przyjęta.

Statut Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt 16 porządku obrad, był to projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pila. Projekt uchwały wynika ze zmiany przepisów stanowiących podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka, m.in. w zakresie określenia organu właściwego do ustalania opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień lub innej placówce wykonującej zadania izby wytrzeźwień, co wymaga dostosowania statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile do tych zmian. Uchwała przyjęta.

Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Piły

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Piły na lata 2014-2016 to punkt 17 porządku obrad. W związku z obowiązkiem opracowania i realizacji 3-letniego programu wspierania rodzin, jaki na gminę nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod głosowanie poddany został w/w projekt uchwały. Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Piły na lata 2014-2016 jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego wypełniania obowiązków wobec dzieci. Program, który zakłada m.in.: poprawę funkcjonowania rodzin, zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do różnych form pieczy zastępczej, a także ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, jest bardzo potrzebny w naszym mieście. Uchwałę przyjęliśmy jednomyślnie.

Pomoc dla repatriantów i członków ich rodzin

Punkt 18 porządku obrad dotyczył także bardzo ważnego projektu uchwały w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin. Zgodnie z brzmieniem uchwały, przyjęcie projekt decyduje o udzieleniu pomocy rodzinie narodowości polskiej zamieszkałej w Republice Kazachstanu repatriowanej do Polski na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji poprzez umożliwienie osiedlenia się na terenie Miasta Piły. Przegłosowując niniejszy projekt uchwały zezwoliliśmy na to, ażeby Gmina Piła zapewniła repatriantom lokal mieszkalny położony w Pile przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, na warunkach umowy najmu nadającej jej tytuł prawny do lokalu, a także udzielenia repatriantom pomocy w realizacji zawodowej oraz wsparcia socjalnego w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z zakresu pomocy społecznej, w tym zasiłków pieniężnych, pomocy rzeczowej, związanej z zakupem wyposażenia mieszkania, pracy socjalnej, a ponadto pomocy w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkania.

Informacja nt. wykonania budżetu

Punkt 19 dotyczył informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku, a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2014 r. Warto zaznaczyć, że rozsądne gospodarowanie środkami budżetowymi, a także wykonywanie planu uzyskało opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie

Z kolei punkt 20 to projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024. Zmiany, jakie przegłosowaliśmy polegają na aktualizacji załącznika nr 1 i załącznika nr 2 mającej na celu doprowadzenie do zgodności budżetu na 2014 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły. Natomiast w punkcie 21 tj. projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 przyjęliśmy następujące zmiany: zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 254 190 025,32 zł do kwoty 256 101 788,32 zł, a tym samym zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu z kwoty 270 390 025,32 zł do kwoty 272 301 788,32 zł. Uchwały przyjęte.

Punkt 22 porządku obrad dotyczył sprawozdania za rok 2013 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020. Natomiast punkt 23 informacji z wykonania uchwały Nr XXIX/360/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w Gminie Piła. Szczegółowe omówienie w/w tematów pozwoliło na dogłębne zaznajomienie się z poruszaną problematyką. Na koniec tradycyjnie przedstawiane były informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski. To posiedzenie Rady Miasta trwało blisko 8 godzin.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl