52. Sesja Rady Miasta Piły – azbest, nieruchomości, darowizny

sesja_listopad

28 października o godzinie 12:00 rozpoczęła się 52 Sesja Rady Miasta Piły. Obrady były ostatnimi przed zakończeniem tej kadencji, i odbyły się w nowo oddanej miejskiej sali koncertowo-audiowizualnej przy ul. Dąbrowskiego 8.

Przed rozpoczęciem sesji wziąłem udział w uroczystości związanej ze 150. rocznicą powstania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Podczas spotkania podziękowano wszystkim angażującym się w działania na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w naszym mieście, a jestem przekonany, że uchwały, które podejmujemy działają pozytywnie. Wierzę i widzę, że do tej współpracy i pomocy dołączają się mieszkańcy, dzięki temu możemy zmieniać rzeczywistość na lepszą. Prezydent Piotr Głowski został wyróżniony Medalem 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, w uznaniu zasług za czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych, wkład w rozwój Towarzystwa i okazaną wyjątkową życzliwość wobec zwierząt.

Porządek sesji obejmował 30 punktów, a pierwsze dotyczyły kwestii regulaminowych. Na początku uhonorowani zostali przedstawiciele firm z okazji jubileuszu ich działalności. Następnie przedłożone zostały informacje Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Zdziereli i Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego z prac wykonanych w okresie pomiędzy LI a LII sesją Rady Miasta Piły, z wyszczególnieniem wykonania uchwał Rady Miasta Piły. W tym punkcie dopytałem się o spotkanie w dniu 24 września, gdzie prezydent uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Ocen Projektów Inwestycyjnych – Budowa drogi ekspresowej S10/S11 Kołobrzeg-Poznań, odcinek Piła – Ujście. Przedmiotem posiedzenia była ocena Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Prezydent poinformował, że przewidziany przebieg obwodnicy spełnia wnioski Miasta Piły m.in. związane z liczbą zjazdów do miasta. Obecnie jedynie w Ujściu istnieje problem przebiegu drogi, mieszkańcy nie zgadzają się ze stanowiskiem zaproponowanym przez GDDKiA.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Punkt 5 dotyczył projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły na lata 2014 – 2032”. Program, który obowiązuje na terenie całego kraju, ujmuje zagadnienia związane z realizacją obowiązków nałożonych na gminy. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, harmonogram i źródła finansowania niezbędne do jego realizacji. Program omawia także aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piły. Projekt uchwały przyjęty jednomyślnie.

Program współpracy z organizacjami samorządowymi

Kolejny, 6 punkt stanowił o projekcie uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku Gmina Piła, zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w sferze pożytku publicznego do końca listopada br. Jest to bardzo ważna uchwała, bowiem spełnia i omawia cele takie jak, budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Piła, a organizacjami i podmiotami, służącymi rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmocnieniu aktywności obywatelskiej w realizacji priorytetów rozwoju Miasta i rozwiązywaniu problemów lokalnych. Uchwała przyjęta jednomyślnie.

Miejscowy plan zagospodarowania

Natomiast punkt 7 był to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. dr Franciszka Witaszka i ul. 14 Lutego. Z uwagi na spełnienie merytorycznych warunków i fakt, iż projekt nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, przyjęliśmy projekt uchwały jednomyślnie.

Porozumienie ws. prowadzenia punktu katechetycznego

Punkt 8 dotyczył projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Natomiast punkty 9, 10, 11, 12, 13, 14 dotyczyły zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w następujących gminach: Chodzież, Szamocin, Szydłowo, Krajenka, Rogoźno, Kaczory. Wyżej wspomniane projekty uchwał wynikają z obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, gdzie organ prowadzący zobowiązany jest do zorganizowania nauki religii danego wyznania dla każdej liczby zadeklarowanych uczniów. Niniejsze uchwały wynikają z potrzeby przedstawionej przez rodziców w formie przedłożonych deklaracji. Wspomniane wnioski przedstawione zostały w szkołach ponadgimnazjalnych, podstawowych i wśród wychowanków przedszkoli, dlatego konieczne jest zawarcie przez Gminę Piła stosownych porozumień z innymi gminami i powiatami. Wszystkie uchwały dotyczące aspektu współpracy zostały jednomyślnie przez nas przyjęte.

Sprzedaż nieruchomości

Punkt 15 dotyczył projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Lelewela w Pile, natomiast punkty 16 i 17 stanowiły o projektach uchwał w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Lelewela i ul. Śniadeckich w Pile. Wszystkie trzy projekty uchwał zostały przez nas przyjęte bez zastrzeżeń.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ludowej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, to punkt 18 porządku obrad. I ten projekt przyjęliśmy.

Darowizny

Z kolei punkt 19 dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości. Podejmując uchwałę wyrażamy zgodę na przyjęcie przez Gminę Piła od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim darowizny nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej oraz przy ul. Kołobrzeskiej w Pile, o łącznej powierzchni 3,6394 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy. Uchwała przyjęta.

Punkt 20 stanowił o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Piła na rzecz Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Pile. Zgodnie z zapisem w uchwale, podejmując projekt wyrażamy zgodę na dokonanie przez Gminę Piła na rzecz Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0620 ha oraz 0,0807 ha. Natomiast w przypadku punktu 21, który dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Piła od Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Pile, wyrażamy zgodę na przyjęcie od Powiatu Pilskiego na rzecz Gminy Piła, darowizny nieruchomości o powierzchni 0,0030 ha z przeznaczeniem na ciąg pieszo-jezdny. Oba projekty uchwały przyjęliśmy jednomyślnie.

Nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Pile zapisany był w punkcie 22 porządku. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości gruntowej zwrócił się właściciel nieruchomości przyległej. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały położona jest na terenie, dla którego brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na brak przeciwwskazań – uchwałę przyjęliśmy.

Punkt 23 był to projekt uchwały o szerokim zakresie, a dotyczył wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Gminę Piła od osoby prawnej pod gminne drogi publiczne. Projekt uchwał stanowił także o zamianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piła na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Wykonanie uchwały, a tym samym pozytywne jej rozpatrzenie, umożliwi Gminie Piła kompleksowe uregulowanie stanów prawnych i faktycznych nieruchomości, które zgodnie z ustaleniami planów miejscowych zostały przeznaczone pod drogi publiczne, bądź leżą w granicach pasów drogowych dróg publicznych. Uchwałę przyjęliśmy jednomyślnie.

Zmiany w budżecie

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok to punkt 24 procedowanego podczas sesji porządku obrad. Podejmując uchwałę wyrażamy aprobatę na zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 257 217 906,54 zł do kwoty 257 243 546,54 zł, a ponadto zgodę wyrażamy także na zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 273 417 906,54 zł do kwoty 273 443 546,54 zł.

Punkt 25 to informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Piła w roku szkolnym 2013 – 2014. Natomiast punkty 26 i 27 dotyczyły informacji Prezydenta Miasta Piły na temat oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania za 2013 rok i Przewodniczącego Rady Miasta Piły, na temat oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Rady Miasta Piły za 2013 r. oraz oświadczeń majątkowych składanych na 2 miesiące przed końcem kadencji.
Na koniec obrad, ostatniej Sesji Rady Miasta w tej kadencji, przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski. To posiedzenie Rady Miasta trwało blisko 6 godzin.

To była ostatnia w tej kadencji moja relacja z posiedzeń Rady Miasta Piły. Dziękuję redakcji Tętna Regionu, a szczególnie redaktorowi naczelnemu – Markowi Mostowskiemu za możliwość przybliżania Państwu wydarzeń i spraw, które stawały do rozpatrzenia przez radnych. Teraz 16 listopada czekają nas wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli m.in. do Rady Miasta. Jest to moment, w którym również ja poddaję się pod ocenę wyborców, gdyż, jeśli będzie taka Państwa wola i uznacie, że warto przy moim nazwisku postawić znaczek „X” to będę dumnie chciał dalej dla Was pracować. Wybory samorządowe to realna władza w Waszych rękach. Pójdźmy razem zagłosować, a następnie wspólnie uczyńmy Piłę miejscem, gdzie przyjemnie i bezpiecznie można żyć i rozwijać się.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl