AS – Aktywni i Samodzielni

aktywni_i_samodzielni

26 października 2018 r. podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu opracowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi Społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. AS – Aktywni i Samodzielni.

Całkowita wartość projektu: 971 976,59 zł
Dofinansowanie: 923 377,76 zł
Wkład własny: 48 598,83 zł
Okres realizacji: od 27.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Działaniami projektowymi zostaną objęte 204 osoby, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 50 opiekunów faktycznych, 110 osób niesamodzielnych i starszych oraz 4 kandydatów do pełnienia funkcji Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych opiekunów faktycznych oraz utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych w osobach Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

•    Przeszkolenie i zatrudnienie 4 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych

•    Objęcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wsparciem psychologicznym i terapią ruchową

•    Objęcie osób niepełnosprawnych wsparciem Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych

•    Objęcie opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych poradnictwem psychologicznym

•    Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – Pierwsza pomoc przedmedyczna, Sposoby aktywizowania i wsparcia osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu, Podstawy masażu, Żywienie osób o szczególnych potrzebach

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach wyodrębnionej puli środków dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

D.S.
Fot. Dickusvi/pixabay.com