Bronimy interesu pilan! Dzisiaj wyrok KIO

bronimy_interesu

21 grudnia 2020 r. Gmina Piła przekazała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu przetargowym, którego celem jest wybór wykonawcy dokończenia budowy i wdrożenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

W ramach przetargu oczekujemy na oferty Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, doświadczeniem oraz personelem posiadającym wymagane kompetencje do realizacji zamówienia.

W 2019 r. miasto musiało  odstąpić od umowy z poprzednim Wykonawcą Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z przyczyn leżących po jego stronie, ze względu na nienależytą i nieterminową realizację przedmiotu umowy. Te złe doświadczenia spowodowały, że w trwającym obecnie postępowaniu zarówno warunki udziału, jak i kryteria oceny ofert zostały określone bardziej precyzyjnie i mniej liberalnie.

5 lutego 2021 roku rozstrzygnie się odwołanie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych, a dotyczące w głównej mierze warunków udziału w przetargu.

Bez względu na treść werdyktu KIO przedsięwzięcie to zostanie w Pile zrealizowane.

Urząd Miasta Piły
foto: https://mapadotacji.gov.pl