Co trzeba wiedzieć o fajerwerkach?!

co_trzeba_wiedziec

Niewłaściwe obchodzenie się z petardami jest co roku przyczyną nieszczęśliwych wypadków, dlatego też apelujemy o dużą rozwagę przy używaniu różnego rodzaju fajerwerków. Przypominamy, że funkcjonariusze będą również sprawdzać czy osoby handlujące materiałami pirotechnicznymi mają wymagane dokumenty oraz czy nie sprzedają sztucznych ogni nieletnim.

Zagadnienie dotyczące sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 Nr 67, poz. 679 z późn. zm.):

• art.31 ust. 2 wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumenty tożsamości,

• art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania osobom niepełnoletnim, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.

Kodeks Wykroczeń:

W art. 51 opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k, sprawcy grozi mandat karny lub wniosek o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tys. zł.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Prawo Miejscowe:

Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy:

– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych – pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,

– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,

– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,

– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia,

– dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Pamiętajmy:

– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

– fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,

– pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,

– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że :

– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych,

– wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki,

– w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,

– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard,

– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało,

– petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu,

– przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim. Jedynie takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo podczas ich odpalania.

Petard nigdy nie odpalajmy trzymając je w rękach.
 
Podkom. Żaneta Kowalska – KPP w Pile/KGP
Fot. tech.wp.pl