Czy spółdzielnia ma prawo skontrolować lokal?

psml

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, jako zarządca ma obowiązek przeprowadzania obowiązkowych kontroli w lokalach mieszkalnych. To z kolei oznacza dla mieszkańców obowiązek udostępnienia tych lokali.

Przepisy wynikające z ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo budowlane nie pozostawiają wątpliwości: właściciel lokalu jest zobowiązany udostępnić go w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Prawem Budowlanym na spółdzielni, jako zarządcy obiektów mieszkalnych, spoczywa m.in. obowiązek przeprowadzenia raz do roku kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także raz na pięć lat przeglądu instalacji elektrycznej i ogólnego stanu technicznego budynku.

Właściciel czy lokator spółdzielczego lokalu ma również obowiązek udostępnić go w celu usunięcia awarii. Taki obowiązek nakłada na niego prawo o spółdzielniach mieszkaniowych: W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Jak się okazuje, same przepisy nie wystarczają. Mieszkańcy nie wpuszczają do środka kominiarzy, gazowników czy konserwatorów, nie do końca mając świadomość konsekwencji. Te, jak wynika z opinii prawnej, która niedługo trafi na posiedzenie Rady Nadzorczej PSM, mogą być poważne.

– W przypadku wyjątkowo uporczywej odmowy udostępnienia lokalu do kontroli, spółdzielnia może złożyć doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na spowodowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, poprzez użytkowanie instalacji bez obowiązkowej ich kontroli i przeglądów – można przeczytać w przygotowanym dla Spółdzielni stanowisku.

Przyjęcie go przez Radę Nadzorczą oznacza wprowadzenie zmian w Regulaminie Porządku Domowego. Administracje będą wywieszać w widocznych miejscach harmonogramy kontroli okresowych. Informacje o terminach będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni. Jeżeli udostępnienie lokalu nie nastąpi w wyznaczonych terminach będzie wyznaczony na piśmie dodatkowy. Jeżeli i to zawiedzie, to właściciel mieszkania będzie musiał przeprowadzić obowiązkowe kontrole czy przeglądy na własny koszt i dostarczyć protokoły kontroli, przeprowadzonej przez uprawnione osoby, do administracji. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z tym, że ENEA czy PGNiG odetną mu prąd i gaz z powodu braku ważnego przeglądu instalacji.

Informacja o braku ważnych przeglądów trafi również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który może nałożyć swoje kary np. wyłączyć lokal z użytkowania, co będzie oznaczało przymusową wyprowadzkę.

To jeszcze nie wszystko. Spółdzielnia oprócz zgłoszenia do prokuratury może również wystąpić do sądu o wydanie nakazu udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo, jeżeli w mieszkaniu dojdzie do awarii czy pożaru, ubezpieczyciel może w takiej sytuacji odmówić wypłaty odszkodowania.