Debata o szkolnictwie zawodowym

7 czerwca odbyła się Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu północnej Wielkopolski. Debata odbyła się w ramach programu Debat Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat nad nią sparował Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Debata odbyła się z inicjatywy starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego i starosty czarnkowsko-trzcianeckiego Tadeusza Teterusa. Wzięli w niej udział pracodawcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół, organów prowadzących szkoły i placówki, nadzoru pedagogicznego, związków zawodowych, zrzeszeń pracodawców oraz dyrektorów i nauczycieli z powiatów: pilskiego, czarnkowsko–trzcianeckiego, złotowskiego i chodzieskiego. Spotkanie miało służyć ocenie reformy kształcenia zawodowego z 2012 roku i wypracowania proponowanych zmian. W ramach debaty odbyły się 4 sesje panelowe, podczas których zastanawiano się nad tym co jest dobre w oświacie a co należy poprawić. Rozmawiano także o roli pracodawców w kształceniu zawodowym.

– Należałoby podejść do szkolnictwa zawodowego systemowo, do stworzenia partnerstwa między pracodawcami a organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, abyśmy mogli elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Kluczową rolę powinien tu odgrywać dyrektor szkoły jako lider inicjatyw z pracodawcami.

– W tej chwili utworzenie oddziału kształcącego w nowym zawodzie to ścieżka dwu-trzyletnia – mówi Łucja Zielińska, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji, współorganizatorka debaty. Zastanawiamy się także nad tym jaka powinna być rola pracodawcy w procesie dydaktycznym. Samo przeprowadzanie egzaminów zawodowych w kwalifikacjach w trakcie trwania nauki jest też uciążliwe, co przysparza dyrektorom szkół wielu problemów organizacyjnych. To tylko niektóre z problemów, które zostały zasygnalizowane podczas debaty.

Jednocześnie zwrócono uwagę na brak wykwalifikowanych młodych kadr, instrumentów wsparcia współpracy pracodawców ze szkołami i niedoskonałości w organizacji i procesach kształcenia. Partnerzy społeczni, jak i dyrektorzy szkół podkreślali również potrzebę stworzenia ścisłych więzi współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi procesami edukacyjnymi, wskazywali też potrzebę budowania partnerstw na rzecz rozwoju edukacji.

Duża aktywność uczestników paneli dyskusyjnych pozwoliła na wypracowanie merytorycznych wniosków, które zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej, w celu zainicjowania zmian w systemie kształcenia zawodowego. Mają one na celu udoskonalenie współpracy szkół z pracodawcami, co w konsekwencji miałoby przyczynić się do uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego i pozyskania pracowników o wysokich kwalifikacjach potrzebnych na rynku pracy.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

debata_o_szkolnictwie00

debata_o_szkolnictwie06 debata_o_szkolnictwie01 debata_o_szkolnictwie02 debata_o_szkolnictwie03 debata_o_szkolnictwie04 debata_o_szkolnictwie05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *