Decydujmy razem – projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

decydujmy_razem_projekt

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się z projektem „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

Od 11 lipca do 10 sierpnia 2014 roku organizacje mogą zgłaszać swoje propozycje zmian do zapisów projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”. Projekt Programu współpracy zamieszczony jest na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Uwagi do projektu Programu współpracy można zgłaszać na formularzu z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Formularz zgłaszania uwag można też złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła. Druk formularza można także pobrać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta Piły.

Zebrane uwagi do projektu Programu współpracy wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Piły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta Piły www.pila.pl oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Zgłaszający uwagi, po zakończeniu konsultacji, otrzymają informację zwrotną zawierającą stanowisko Urzędu Miasta Piły do zgłoszonych uwag.

Projekt Programu, po konsultacjach przeprowadzonych w ramach projektu „Decydujmy razem” oraz po uzupełnieniu o planowaną wysokość środków na realizację Programu, przekazany zostanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w celu konsultacji i zaopiniowania.

W październiku Prezydent Miasta Piły przedłoży Radzie Miasta Piły projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok wraz z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi prowadzone są w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego, na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-E96/13-00 o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu. Projekt „Decydujmy razem” realizowany jest w ramach współpracy Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu – Lidera projektu oraz Gminy Piła – partnera projektu, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 12.08.2013 r.

Dorota Strugała
Rzecznik prasowy
Urząd Miasta Piły
Specjalista ds. polityki informacyjnej