Festiwal Kryminalistyki z udziałem przedstawicieli pilskiej Szkoły Policji

festiwal_kryminalistyki

W dniach 28-30 września na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Międzynarodowy Festiwal Kryminalistyki. Na przedsięwzięcie to składały się dwie konferencje, podczas których Szkołę Policji w Pile reprezentowali podinsp. Leszek Koźmiński – zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej oraz podkom. Paweł Leśniewski – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej.

Pierwsze w kolejności przedsięwzięcie, X Zjazd Katedr Kryminalistyki, związane było z jubileuszowymi obchodami 60-lecia powstania Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sesje tematyczne poświęcone zostały przede wszystkim dydaktyce kryminalistycznej, badaniom naukowym w katedrach i jednostkach naukowych związanych z kryminalistyką oraz badaniom realizowanym przez młodych kryminalistyków. Podczas dyskusji panelowych i tych realizowanych w kuluarach, wyraźnie potwierdzano rozwój nauczania kryminalistyki, który wynika z potrzeb społecznych i naukowych.

Kolejnym z wydarzeń festiwalu była 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka”. Jej tematyka obejmowała głównie następujące zagadnienia: tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kryminalistycznej, kontradyktoryjność oraz stosowanie wiadomości specjalnych w postępowaniu przygotowawczym i procesie jurysdykcyjnym, współczesna przestępczość transgraniczna i możliwości jej zwalczania oraz archeologia kryminalistyczna. Konferencja stała się też miejscem do szerokiej i międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki kryminalistycznej i środowiskami zawodów prawniczych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości z różnych krajów. Obrady odbywały się w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Wygłoszono ponad 60 referatów przez uczestników pochodzących z 12 krajów. Wśród nich ciekawy referat wygłosił przedstawiciel Szkoły, podkom. Paweł Leśniewski, poświęcony ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów entomologicznych.

autor: Marzena Brzozowska
szkoła Policji w Pile