Franciszek Langner Honorowym Obywatelem Miasta Piły

27 lutego 2024 r. podczas LXXXVII Sesja Rady Miasta Piły, radni jednogłośnie podjęli uchwałę przyznania Franciszkowi Langnerowi tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły. Ten tytuł ma być wyrazem uznania dla wszystkich osób, które w latach 1980 – 1989, nie bacząc na represje, kontynuowały czynnie, w sposób pokojowy, walkę na rzecz niepodległego bytu państwowego.

 

Poniżej uzasadnienie do uchwały

 

Franciszek Langner, ur. 02.10.1955 r. w Pile. Ukończył ZSZ przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. Od 1969 – 1974 pracownik ZNTK. Od 1974 – 1982 roku pracownik Zakładu Sprzętu Oświetleniowego Polam Piła. W dniach 27 – 30 sierpnia 1980 roku, powodowany wydarzeniami w kraju oraz własnymi przekonaniami, stanął na czele trzydniowego strajku okupacyjnego w ZSO Polam – Piła. Współorganizator struktur NSZZ “Solidarność” w Pile i regionie pilskim. Od września do listopada 1981 r. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ “Solidarność” w woj. pilskim. Po rezygnacji z pełnionej funkcji przewodniczący Komisji Zakładowej w ZSO Polam – Piła. Współzałożyciel pisma “Solidarność Polamowska” oraz “Serwisu Informacyjnego” Komisji Zakładowej; redaktor broszury “Bruk był naszym przyjacielem” skonfiskowanej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 16.07.1981 r. Objęty postępowaniem sądowym za złamanie ustawy o cenzurze, umorzonym 13.12.1981 r.

 

Internowany 13.12.1981 r. w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach, Gębarzewie (uczestnik 3 – dniowej głodówki) i Kwidzynie (uczestnik 13 – dniowej głodówki). Zwolniony z internowania 04.12.1982 roku. Zwolniony z pracy w ZSO Polam – Piła. Po uwolnieniu kontynuował działalność w strukturach podziemnych NSZZ “Solidarność”. Współorganizator druku i kolportażu pism, broszur, ulotek i literatury niezależnej. Założyciel pisma “Robotnicy 83” i “Protest”. Współpracownik “Radia Solidarność”. Organizator pomocy prawnej i materialnej dla osób prześladowanych z powodów politycznych. W marcu 1985 r. aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych wiadomości, które mogły wyrządzić poważne szkody w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile skazany na dwa lata pozbawienia wolności. W wyniku wniesionej rewizji Sąd Wojewódzki w Poznaniu skrócił wyrok do 1 roku pozbawienia wolności. Franciszek Langner przebywał w areszcie śledczym w Poznaniu i w Szamotułach. W 1986 i 1987 roku skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń w Pile na karę grzywny za kolportaż wydawnictw niezależnych.

 

Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 13.10.1980 r. do 02.11.1989 r. Współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej “Solidarność” Region Piła Tymczasowego Zarządu Regionu “S” Wielkopolska w Poznaniu, Regionalnego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu, Solidarności Walczącej w Pile. Na skutek kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy – Izba Karna, orzeczeniem z dnia 13 lipca 1997 r. sygn. akt V KKN 301/96 zmienił zaskarżony wyrok, uniewinniając Franciszka Langnera od popełniania zarzucanych mu czynów.

 

W roku 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Franciszka Langnera Krzyżem Wolności i Solidarności, a w roku 2022 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski ze względu na prowadzoną działalność, mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

Przyznanie Franciszkowi Langnerowi przez Radę Miasta Piły tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły będzie wyrazem uznania dla wszystkich osób, które w latach 1980 – 1989, nie bacząc na represje, kontynuowały czynnie, w sposób pokojowy, walkę na rzecz niepodległego bytu państwowego.

 

Wręczenie Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły nastąpi 4 marca o godzinie 10.00  w RCK w Pile na uroczystej Sesji Rady Miasta Piły.

 

Sebastian Daukszewicz