Gmina Piła rozpisała przetarg na Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu

gmina_pila_rozpisala_przetarg

„Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – opracowanie projektów budowlano – wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczących: przebudowy i rozbudowy ulicy Walki Młodych, wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ul. Walki Młodych, obiektu inżynieryjnego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy.

Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na etapy, z których Etap II został objęty niniejszym zamówieniem.

Celem przedmiotu zamówienia jest określenie niezbędnego zakresu budowy, przebudowy oraz rozbudowy dróg dla podwyższenia ich parametrów technicznych i użytkowych głównie poprzez przebudowę, budowę i rozbudowę nawierzchni dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, przystosowania ich do ruchu ciężkiego. Dokumentacja projektowa obejmuje również budowę uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodno–kanalizacyjnych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych, budowę obiektu inżynieryjnego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej dla zadań określonych w zamówieniu.

Więcej informacji: http://bip.um.pila.pl/content.php?cms_id=2674

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.10.2014 godzina 10:00.

Dorota Strugała
Rzecznik prasowy
Urząd Miasta Piły