Tętno Gminy Kaczory: Gminne inwestycje

gminne_inwestycje

Samorząd gminy Kaczory nieustannie inwestuje w poprawę jakości infrastruktury technicznej. W tym celu zmodernizował kolejną drogę gminną w miejscowości Jeziorki. Prace przy przebudowie drogi zakończono 30 listopada 2019 r. Zadanie wykonała firma REDON Nakło Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle za kwotę 424 609,64 zł. W ramach inwestycji wykonawca wykonał nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 648 m i zjazdy na przyległe posesje z kostki brukowej betonowej.

Jednocześnie na terenie gminy trwa realizacja kolejnych inwestycji zaplanowanych w budżecie na ten rok. Między Kaczorami, Dziembowem i Krzewiną budowana jest nowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i długości 3,5 km. Realizowana inwestycja obejmuje również przebudowę dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej w Krzewinie Dolnej. Łączny koszt inwestycji to 1.947.995,25 zł, z czego 1.655.795,96 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 3: Energia. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Prace budowlane realizuje firma Team – Bud z siedzibą w Pile, reprezentowana przez pana Wojciecha Maciaszczyka, która zobowiązała się zakończyć inwestycję do 18 maja 2020 r. Realizacja zadania pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią.

Remontowane są także pomieszczenia w budynku tzw. starej szkoły w Kaczorach, które przeznaczone zostaną na cele Gminnej Biblioteki Publicznej. Przetarg na tą inwestycję wygrała firma KONSBET FB, reprezentowana przez pana Józefa Goszczyńskiego z siedzibą w Pile, która wyceniła zakres niezbędnych prac na kwotę 314 678,49 zł. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązał się: przeprowadzić prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, postawić nowe ścianki działowe, wymienić instalację elektryczną, wyposażenie sanitarne, stolarkę drzwiową wewnętrzną, przebudować instalację centralnego ogrzewania, przeprowadzić remont podłóg, położyć nowe tynki i płytki na ścianach oraz pomalować ściany wewnętrzne budynku. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 marca 2020 r.

Paulina Banasik

inspektor ds. promocji gminy