Hejnał Pilski – czerwiec 2022

naglowek_popr

Na ostatniej LIX sesji Rady Miasta Piły w zdalnym trybie obradowania, mającej miejsce 7 czerwca, po raz kolejny absolutorium dla Prezydenta Piły Piotra Głowskiego za 2021 r. zostało przyjęte większością głosów – 15 za 1 przeciw 5 wstrzymujących. Oznacza to, że radni zaakceptowali sposób wydawania naszych wspólnych pieniędzy. Jednak zanim włodarz miasta otrzymał gratulacje odbyła się debata nad raportem o stanie Gminy Piła, a także głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Piły. Włodarz miasta owo wotum uzyskał większością głosów.

Zanim oddamy głos radnym RM Piły, przedstawiamy List Otwarty Samorządowców Koalicji Obywatelskiej Miasta Piły i Powiatu Pilskiego:

DO PARLAMENTARZYSTÓW ZIEMI PILSKIEJ

NIE dla ukrytej prywatyzacji Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile

Szanowni Parlamentarzyści Ziemi Pilskiej,

11 marca 2022 r podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pilskiego, przy głosach sprzeciwu radnych opozycji, podjęto uchwałę nr XLV360.2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na 10 lat 1220 m2 powierzchni Oddziału Kardiologicznego wraz z Pracownią Hemodynamiki, stanowiącej część nieruchomości będącej własnością powiatu pilskiego i pozostającej w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

My, mieszkańcy Piły i jednocześnie samorządowcy Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Piły i Rady Powiatu Pilskiego stanowczo sprzeciwiamy się podjęciu ww. uchwały, jak też sposobowi jej procedowania.

Nie wyrażamy zgody na to, by urządzenia medyczne zakupione przez samorząd oraz władze państwowe i przekazane w darze pilskiemu szpitalowi, m.in. też oddziałowi kardiologicznemu, wykorzystywał prywatny właściciel i pobierał za to opłaty. W szpitalu specjalistycznym zarządzanym przez samorząd priorytetem powinno być leczenie wszystkich mieszkańców w maksymalnej ilości oddziałów (również tych „niedochodowych”). Zaistniała sytuacja jest ukrytą prywatyzacją i dąży do komercjalizacji usług medycznych w szpitalu publicznym, i budzi niepokój o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Być może w przyszłości ktoś uzna, że niedochodowe oddziały są niepotrzebne i trzeba je zlikwidować.

Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, sesje Rady Powiatu odbywają się w tzw. trybie kopertowym, co w oczywisty sposób uniemożliwia zarówno mieszkańcom, jak i radnym, dyskusję na ten ważny społecznie temat. Z nagrań z sesji, zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego, też nie możemy się dowiedzieć, jakie są merytoryczne i ekonomiczne przesłanki potwierdzające zasadność podjęcia tej uchwały.

Uważamy, że sam proces prywatyzacji jest zjawiskiem pozytywnym, bowiem podmioty prywatne bardzo dobrze zarządzają swoimi firmami. Jednak z uwagi na to, że dotyczy on majątku publicznego, powinien się odbywać w dialogu społecznym. W tym przypadku tego dialogu zabrakło. Niespotykanym działaniem organu założycielskiego pilskiego szpitala jest pomysł, by jeden z oddziałów tej placówki wyłączyć z funkcjonowania i przekazać go podmiotowi zewnętrznemu. Nadmienić należy, że oddział kardiologiczny jest jednym z tych, który nie generuje strat finansowych, co pozwalało dotychczas na finansowanie innych oddziałów szpitala, w których procedury lecznicze nie były tak korzystne. Zatem oddanie go podmiotowi zewnętrznemu jest przejawem niegospodarności i budzi wiele wątpliwości.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, z wnioskiem do Rady Powiatu wystąpił Dyrektor szpitala. Dobry gospodarz nigdy nie pozbywa się kury, która znosi złote jajka! Zatem nasuwa się jednoznaczny wniosek, że zarówno Dyrektor szpitala i Zarząd Powiatu nie potrafią skutecznie zarządzać podległą im placówką, tak by zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie i zatrudnienie personelu medycznego na odpowiednim poziomie. Ma to za nich zrobić właściciel prywatny, co oznacza, że zarządzający szpitalem wywiesili białą flagę i nie są do niczego potrzebni, bowiem ich rola ograniczy się do zbierania opłat za wynajem powierzchni.

Ponadto, zarówno Dyrektor Szpitala jak też Zarząd Starostwa nie konsultowali tych decyzji z władzami miasta, a przecież beneficjentami usług medycznych oferowanych przez szpital są przede wszystkim mieszkańcy miasta i okolic Piły. Uważamy, że zarządzający miastem powinni mieć wpływ na tak ważne, z punktu widzenia bezpieczeństwa pilan, decyzje.

Oczekujemy od Państwa Parlamentarzystów zainteresowania się tą sprawą i zatrzymania kroczącej prywatyzacji Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

Z poważaniem
 Samorządowcy Koalicji Obywatelskiej
Miasta Piły i Powiatu Pilskiego

A teraz Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

stalega_wiolettaWioleta Stalęga

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Za Radnymi Rady Miasta niezwykle ważna czerwcowa sesja. W porządku obrad znajdują się między innymi projekty uchwal dot. udzielenia Prezydentowi Miasta Piły wotum zaufania, w sprawie absolutorium dla Prezydenta oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok.

Warto w tym momencie przypomnieć o kilku definicjach związanych z finansami Gminy.

Budżet jest rocznym planem finansowym uchwalonym w formie uchwały budżetowej, obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

Dochody – to pieniądze, które Gmina otrzymuje do dyspozycji i może je wydać, są to środki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymane z budżetu państwa.

Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań i niemożliwe jest finansowanie ich dochodami własnymi; ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego, opłaty lokalne itp.

Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa i są to dochody uzupełniające, czyli udział w dochodach budżetu Państwa tj. subwencje ogólne, dotacje celowe.

Wydatki – to środki przekazywane z tego budżetu na realizację zadań. Rozróżniamy wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz dotacje i wydatki majątkowe tj. wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem miasta, funkcjonowaniem szkół, zakładów budżetowych itp.

Dotacje udzielane są z budżetu dla zakładów budżetowych i innych instytucji.

Wydatki majątkowe – wydatki na finansowanie inwestycji oraz udziały Gminy w spółkach.

Przychody – to środki, które dodatkowo wprowadzane są do budżetu najczęściej w postaci kredytów i pożyczek zaciąganych zazwyczaj w bankach wtedy, gdy pieniędzy w budżecie jest za mało. Przychody pochodzą również ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody – to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych i inne operacje finansowe oraz udzielone przez gminę pożyczki.

I jeszcze dwa pojęcia, które nierozerwalnie wiążą się budżetem:

Nadwyżka budżetu – to dodatnia różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu (stanowi źródło pokrycia deficytu w kolejnych latach budżetowych), oraz – to co zapewne sami doskonale znamy z domowych budżetów – deficyt budżetowy, czyli ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku jego wystąpienia, część wydatków musi być pokryta z przychodów.

andruszkiewicz_marekMarek Andruszkiewicz

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Trwa okres sprawozdawczości z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2021. Warto zwrócić uwagę, że wśród dokumentów sprawozdawczych od kilku lat funkcjonuje nowy: RAPORT O STANIE GMINY PIŁA. Ten obszerny dokument (około 200 stron) razem ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2021 rok były przedmiotem ocenianym przez radnych na ostatniej sesji. Dokumenty opiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażając pozytywną opinię. Swoje stanowisko wyraziła także Komisja Rewizyjna Rady Miasta Piły, która rekomendowała Radzie przyjęcie dokumentów. Po ożywionej dyskusji nad dokumentami radni zatwierdzili je większością głosów. Przypomnijmy, że był to rok pandemii, który wymagał od wszystkich szczególnych wysiłków, działań i zachowań.

Tym bardziej pozytywnie trzeba cenić udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Piły za 2021 rok. Teraz zostaje wspólnie działać dalej dla dobra naszego miasta. Bo warto.

kaczmarek_urszulaUrszula Kaczmarek

Śródmiescie

„Przyszłość Piły ma kolor zielony” – nie jest to populistyczne hasło wyborcze. Jest to element strategii rozwoju miasta do 2035 roku. Efekt pracy wielu ludzi, na dodatek to się dzieje, efekty są widoczne dla mieszkańców. Warto chcieć je zobaczyć.

Nastał piękny czas, wkrótce lato. Zapewne wielu mieszkańców przesiądzie się (o ile już tego nie zrobili) na rowery. Chcieliby poruszać się po bezpiecznych drogach rowerowych. Aby było to możliwe, miasto podejmuje szereg działań w tym kierunku.

Koncepcja rozbudowy sieci tras rowerowych opracowana w grudniu 2021 roku przez Zakład Dróg i Zieleni w Pile to niezwykle cenny i ciekawy dokument opracowany zgodnie z metodologią pięciu wymogów holenderskiej organizacji normalizacyjnej CROW. Kto jak kto, ale Holendrzy o trasach rowerowych wiedzą chyba wszystko. Wymogi te powinny być spełnione łącznie, czyli: spójność (100% źródeł i celów podróży powinno być dostępnych na rowerze), bezpośredniość (droga i czas na jej pokonanie rowerem powinny być jak najkrótsze), wygoda – bezpieczeństwo i atrakcyjność.

Jest to idea projektowania uniwersalnego – czyli nie tylko dla sportowców, ale dla osób w każdym wieku o różnym stopniu sprawności i różnych potrzebach.

Obecnie w naszym mieście znajduje się 38 km dróg rowerowych, 20,9 km dróg dla rowerów i pieszych oraz 11,3 km chodników w różnym stanie technicznym, wtórnie oznakowanych jako drogi i dla pieszych i dla rowerów.

Zaplanowano wiele zadań priorytetowych w procesie łączenia infrastruktury rowerowej w Pile w spójną sieć. Wymaga to jednak i czasu i nakładów finansowych. Obecnie realizowanych jest/będzie kilka projektów np. przy alei Piastów oraz alei Powstańców Wielkopolskich (na wysokości „Nafty”).

Planowania systemu komunikacyjnego, w tym rowerowego nie ułatwia brak statusu miasta na prawach powiatu. Od tego roku, drogami w naszym mieście zarządza czterech zarządców. Oznacza to wydłużenie procedur, konieczność konsultacji i uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg. Tym bardziej cieszą zrealizowane inwestycje.


Już teraz zapraszamy do śledzenia kolejnej sesji Rady Miasta Piły i czytania na łamach TR relacji radnych.

Marek Mostowski