Hejnał Pilski, luty 2023 r.

naglowek_popr
Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

kubica_mariaMaria Kubica
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Podczas styczniowej sesji radni podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile. W istocie prezydent proponuje przeniesienie dwóch istniejących w przedszkolu oddziałów, wraz z nauczycielami i całym personelem niepedagogicznym, do działającego już od trzech lat przedszkola w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości. Zostało ono utworzone na bazie istniejących wolnych przestrzeni w budynku szkolnym, po wprowadzeniu reformy oświaty likwidującej gimnazja. Dostosowano przestronne pomieszczenia do potrzeb dzieci przedszkolnych, wyposażając je we wszystko, co jest potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na tym etapie kształcenia. Jest to pierwsza z opcji, jaką wskazuje rodzicom prezydent.

Drugą – jest Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile przy ul. M. Konopnickiej, znajdujące się ok. 250 metrów od przedszkola nr 1. Tu również mogą przejść dwie grupy dzieci w całości, ale bez nauczycieli i całego personelu. Jeśli z jakichś powodów dwie wymienione propozycje nie spełnią oczekiwań pojedynczych rodziców, to mają oni możliwość wyboru każdego innego publicznego przedszkola w Pile.

Podjęta przez radnych uchwała jest początkiem procedury związanej z de facto, przeniesieniem przedszkola nr 1. Kolejnym krokiem, który wykona Prezydent Miasta Piły, będzie oficjalne powiadomienie rodziców o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile oraz wystąpienie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu o opinię w tej sprawie. Jeśli okaże się ona pozytywna, to temat wróci do Rady Miasta Piły w formie projektu uchwały o likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile.

Prezydent, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych pilan, planuje remont obecnego budynku przedszkola nr 1, który nie jest w najlepszym stanie i przeznaczyć go na żłobek z ok. 50 miejscami. W tym celu chce złożyć wniosek na pozyskanie funduszy z programu „Maluch+”, który dotyczy funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Projekt ten gwarantuje pozyskanie pieniędzy dla gminy na uruchomienie i utrzymanie żłobka przez 3 lata, co jest bardzo ważne dla budżetu miasta, gdyż forma opieki nad dziećmi wieku żłobkowego nie jest dotowana przez państwo.

Na marginesie dodam, że na przełomie lutego i marca przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy przedszkola na Koszycach przy ulicy Nad Gwdą w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

kasior_teresaTeresa Kasior
Zamość

Pomagając innym pomagasz i sobie. Na przestrzeni dziejów, niezależnie od miejsca, klasy społecznej czy światopoglądu, przeciwstawiają się sobie dwie postawy ludzkie.

Jedna – preferująca dobra własne, dobre kształtowanie własnej osobowości, dążenia do celu i spełnienia marzeń. Często jednak spotykamy się z postawą negatywną, dążącą bezwzględnie do zdobycia władzy, pieniędzy i kariery kosztem innych.

Druga – działająca i zaangażowana na sprawy publiczne, które wpływają na dobro ogółu.

Poświęcenie się im jest aspektem pozytywnym, wymaga większego zaangażowania i wielu wyrzeczeń.

31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Gramy dla wszystkich małych i dużych, pod hasłem – Chcemy wygrać z sepsą!!!

Jak wynika z badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20% wszystkich zgonów. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyśpieszenie diagnostyki zakażeń. Wspaniała współpraca pomiędzy Fundacją, Sztabami i Darczyńcami, którymi są osoby prywatne, lokalne społeczności, firmy i instytucje. W działaniach Sztabów widać ogromne zaangażowanie, aby aukcji było nie tylko dużo, ale były ciekawe, kreatywne i niezwykłe. Miło było spotykać Wolontariuszy w różnym wieku, z puszkami i czerwonymi serduszkami.

Każdy Finał WOŚP to masa dobra rozlewająca się po całym świecie. Na czele z Jurkiem Owsiakiem pokazujemy światu i wszystkim ludziom, ile dobra nas otacza, i ilu jest ludzi chcących to dobro szerzyć.

Również w Pile są wspaniali ludzie, którzy biorą udział w różnych akcjach. Oni nie czekają na pochwały, są zawsze pierwsi w niesieniu pomocy innym. Jak w słowach piosenki Czesława Niemena – Dziwny jest ten świat, ref. lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.

karpinska_zdzislawaZdzisława Karpińska
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

31 stycznia 2023 roku podczas 71. sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile. W rzeczywistości nie jest to likwidacja, a przeniesienie dzieci i pracowników do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 5 lub do Przedszkola Publicznego nr 5 znajdującego się przy ul. Konopnickiej. Powodów, dla których głosowałam nad podjęciem tej uchwały, jest kilka.

Po pierwsze: Publiczne Przedszkole nr 1 jest bardzo małą placówką. Są tam tylko dwa oddziały: trzy, cztero i pięciolatków oraz pięcio i sześciolatków (źródło: strona internetowa przedszkola). W sumie jest pięćdziesięcioro dzieci, które mają do dyspozycji dwie sale dydaktyczne i jedną salę zabaw. W takim dwuoddziałowym przedszkolu dzieci praktycznie co roku są w nowej grupie rówieśniczej. Ponadto różnice rozwojowe w tym wieku są bardzo duże i łączenie w jednej grupie trzy i pięciolatków nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście prawo oświatowe tego nie zabrania, ale jeśli mamy w Pile taką możliwość (a mamy), by dzieci przebywały w grupach jednorodnych wiekowo, powinniśmy do tego dążyć. Przeniesienie dzieci do przedszkola w Szkole Podstawowej nr 5 daje taką możliwość. Ponadto w „Piątce” dzieciaki będą miały do dyspozycji, oprócz dużych, przestronnych sal dydaktycznych, w pełni wyposażoną i przystosowaną do ich wieku salę gimnastyczną, bibliotekę oraz nowy, funkcjonalny plac zabaw. Kadra przedszkola, w tym również nauczyciele z Przedszkola nr 1, którzy zostaną przeniesieni do SP5, w rozwiązywaniu problemów psychologiczno – pedagogicznych, będzie wspierana przez pedagogów i logopedę zatrudnionych w szkole.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy al. Niepodległości są tylko klasy najmłodsze, więc dzieci nie będą miały w ogóle kontaktu ze starszymi uczniami, a przedszkole i tak jest w wydzielonej części szkoły, do której uczniowie nie mają dostępu. Przedszkolaki będą mogły uczestniczyć w życiu szkoły, biorąc czynny udział w różnych uroczystościach i imprezach organizowanych przez starszych kolegów i koleżanki.

Jako doświadczony pedagog, uważam, że będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Pozwoli zniwelować stres, zarówno u nich jak i u ich rodziców, przed pójściem do pierwszej klasy. Sześciolatki będą znały budynek, nauczycieli, a co najważniejsze, zwyczaje panujące w szkole.

Drugim rozwiązaniem, jakie proponują władze miasta, jest możliwość przejścia dzieci do Przedszkola nr 5 znajdującego się przy ul. Konopnickiej. Wybór będzie należał do rodziców.

Rozumiem niepewność rodziców i ich strach przed zmianą przedszkola, ale też z doświadczenia wiem, że dla dziecka w tym wieku najważniejsze jest, by w nowym miejscu miało przy sobie swoją najlepszą koleżankę lub kolegę i by czuło się bezpiecznie. A to dzieci mają zagwarantowane. Uważam, że przedstawione na sesji propozycje przede wszystkim mają na względzie dobro dzieci i komfort ich pracy, o czym świadczy fakt, że na remont pomieszczeń w „Piątce” i przystosowanie ich do potrzeb przedszkolaków planuje się przeznaczyć ok. dwa miliony złotych.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi mają również zapewnioną pracę w Szkole Podstawowej nr 5. Decyzja o reorganizacji sieci przedszkolnej daje możliwość zwiększenia liczby miejsc w pilskich przedszkolach, dzięki czemu do przedszkola będą mogły być przyjmowane dzieci dwuipółletnie, jeśli tylko rodzice wyrażą taką chęć.

Kolejnym bardzo ważnym argumentem przemawiającym za słusznością podjęcia tej uchwały jest to, że w budynku po przedszkolu ma powstać nowy żłobek. Jak bardzo potrzebna jest w Pile tego typu placówka, niech świadczy fakt, że w 2022 roku około stu dzieci nie zostało przyjętych do żłobka z powodu braku miejsc. Dlatego uważam, że jest to decyzja bardzo słuszna i bardzo oczekiwana przez młodych pilan. Żłobek, w którym pięćdziesięcioro dzieci do trzeciego roku życia znajdzie opiekę, będzie usytuowany w dobrze skomunikowanym centrum miasta, więc wszyscy rodzice będą mieli łatwy dojazd do tego miejsca z każdego zakątka Piły.

Gmina rozpoczęła już procedurę ubiegania się o środki zewnętrzne z programu MALUCH+ na remont i adaptację tego budynku na żłobek.

Ważne jest, by rodzice wraz z nauczycielami, na każdym etapie rozwoju, motywowali swoje dzieci do odkrywania świata, wychodzenia poza strefę własnego komfortu i oswajania z tym co nowe i nieznane, dając im poczucie bezpieczeństwa. Każda zmiana tworzy nowe możliwości, inne rozwiązania i najczęściej daje nam satysfakcję.

kaczmarek_urszulaUrszula Kaczmarek
Śródmieście

Na ostatniej, styczniowej sesji zatwierdzono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2023 roku”.

Na 2023 rok zabezpieczono w projekcie budżetu Miasta Piły środki finansowe w wysokości:

1) 2.254.255,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły oraz zapewnieniem miejsca i utrzymaniem bezdomnych, zaniedbanych i niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich;

2) 45.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów, stanowiących własność mieszkańców Miasta Piły;

3) 14.000,00 zł na kampanię społeczną, dotyczącą zapobiegania bezdomności kotów na terenie Miasta Piły, poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących;

4) 10.000,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, w tym również w Pile.

szutkowski_lucjanLucjan Szutkowski
Śródmieście

Samorząd lokalny ponosi ogromną odpowiedzialność za właściwe i akceptowane społecznie decyzje. Czasem są niełatwe dla bezpośrednio zainteresowanej zbiorowości. Takim przykładem jest procedowany podczas ostatniej sesji Rady Miasta Piły zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Witaszka 4.

Z poczuciem dużej odpowiedzialności władze oświatowe odbyły konsultacje połączone z alternatywnymi propozycjami.

Protest rodziców został wsparty bezpośrednim udziałem radnych opozycyjnych. Fakty przemawiają za słusznością tej decyzji, gdyż miejsc przedszkolnych nie ubędzie, dzieci znajdą dobrą opiekę w wybranych przez rodziców placówkach przedszkolnych.

Za słusznością tej decyzji przemawiają aspekty demograficzne, ekonomiczne oraz stała poprawa jakości usług oświaty przedszkolnej w naszym miesicie.

Zamysł długofalowej polityki oświatowej w mieście Piła jest widoczny w większości placówek oświatowych – szkołach (rewitalizacje i budowa hal sportowych), przedszkolach, które zostały poddane powszechnej termomodernizacji i doposażeniu.

Przedmiotem sporu stało się małe przedszkole kwalifikujące się do remontu kapitalnego, który wymagałby i tak przemieszczenia dzieci. W nowo tworzonych oddziałach, dzieci znajdą właściwe warunki lepsze od dotychczasowych. Z kolei obiekt ten, dzięki możliwości pozyskania środków w ramach rządowego programu „Maluch +” stanie się żłobkiem. Miejsc żłobkowych bardzo brakuje w naszym mieście.

W najbliższej przyszłości przewidywana jest budowa przedszkola na os. Koszyce.

Sytuacja w pilskiej oświacie w sposób widoczny stale się poprawia pomimo malejącego udziału Państwa w jej utrzymaniu. Z roku na rok maleje proporcjonalnie udział subwencji rządowych w utrzymaniu naszej oświaty, który wynosi blisko 50% budżetu naszego miasta.

red