Hejnał Pilski. Maj 2024 r.

Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

 

Maria Kubica

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

W wyniku ostatnich wyborów samorządowych otrzymałam mandat radnej Rady Miasta Piły.

Wszystkim mieszkańcom osiedli: Podlasie, Jadwiżyn i Koszyce serdecznie dziękuję za oddane głosy na moją kandydaturę. Jestem uradowana i zaszczycona, że obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem. Jest to dla mnie ogromna satysfakcja, ale i ogromne zobowiązanie, któremu postaram się sprostać, dbając o dobro naszego pięknego miasta – naszej Małej Ojczyzny.

 

W czasie kampanii wyborczej miałam przyjemność uczestniczyć w licznych rozmowach z  pilanami, dotyczącymi większych i mniejszych, ale bardzo ważnych potrzeb na osiedlach. W tych drugich przypadkach zachęcałam m.in. do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego, co spotykało się z dużym zainteresowaniem z ich strony.

 

Podczas najbliższych 5 lat mojej pracy w Radzie Miasta Piły dołożę wszelkich starań, aby jej efekty dobrze służyły dalszemu, dynamicznemu rozwojowi miasta i jak najszerzej zaspokajały potrzeby pilan w różnym wieku.

 

Szósty maja 2024 roku, to dzień, kiedy odbyła się pierwsza sesja IX kadencji Rady Miasta Piły, który na pewno na trwałe zapisze się w mojej pamięci. Bowiem zostałam wtedy ponownie wybrana na przewodniczącą Rady Miasta Piły, po otrzymaniu 23 głosów „za” przy 23 osobowym składzie rady! Przyjmuję ten fakt jako wyraz wielkiego zaufania, którym obdarowali mnie obecni radni, należący do różnych ugrupowań politycznych. I za to bardzo dziękuję oraz deklaruję, że chcę najlepiej, jak tylko potrafię, wykorzystać zdobytą wiedzę samorządową, a także wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, aby zapewnić sprawne, bezpieczne funkcjonowanie organu stanowiącego i kontrolnego, jakim jest Rada Miasta Piły.

 

Urszula Kaczmarek

Śródmieście

 

Rada Miasta Piły zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Oto fragment obszernego sprawozdania:

 

„Organizacje pozarządowe były ważnym partnerem samorządu miasta Piły w realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności. Poprzez swoją aktywność organizacje wspomagały lokalny samorząd w wykonywaniu zadań, do których zobligowany jest ustawowo. Realizowane działania adresowane były do różnych grup społecznych, służyły m.in. zaspakajaniu potrzeb mieszkańców i poprawie jakości ich życia oraz rozwojowi społeczności lokalnej, przyczyniając się jednocześnie do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

 

Na realizację Programu w 2023 roku zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 2 652 000,00 zł, w ramach której wyodrębniono 100 000,00 zł jako rezerwę celową w budżecie miasta Piły na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Łącznie wydatkowano kwotę 2 273 242,00 zł, w tym 46 244,32 zł stanowiły środki z rezerwy celowej. Program w wymiarze finansowym zrealizowano w 85,72%.

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie realizacji zadań publicznych przeprowadzano w trybie konkursowym oraz uproszczonym. Łącznie na realizację zadań publicznych zawarto 97 umów z 66 podmiotami.”

 

Teresa Kasior

Zamość

 

29 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia Sesji Rady Miasta w związku z zakończeniem VIII Kadencji Rady Miasta Piły. Ostatnie posiedzenie jest to idealny czas na podsumowania, ale też podziękowania. Kończymy okres 5,5- letniej współpracy. Mimo różnic, które nas dzieliły, staraliśmy się działać wspólnie w interesie miasta Piły, podejmować decyzje i znajdować najlepsze rozwiązania. To, co udało nam się wspólnie zrobić jest powodem do dumy. Serdecznie dziękuję tym Wszystkim, którzy ze mną współpracowali.

 

Miejscy Radni, którzy zakończyli kadencję 2018 – 2024 otrzymali imienne podziękowania, które podpisali pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska i Przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica.

 

Tylko z częścią z Was będę spotykała się nadal w Radzie Miasta, ale to nie jest koniec kontaktów, każdy ma za sobą etap pracy społecznej, a z tego nie da się wyleczyć.

 

Jest mi niezmiernie miło, że moje działania zostały docenione przez wyborców, którzy kolejny raz wybrali mnie na swoją reprezentantkę w Radzie Miasta Piły kadencji 2024 – 2029. Pięknie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie swój głos.

 

Zapewniam, że nadal będę robiła wszystko dla dobra Mieszkańców naszej małej ojczyzny.

 

Wioletta Stalęga

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

 

Pięknie się kłaniam i kieruję podziękowania do Wyborców z Osiedla: Górne, Gładyszewo, Staszyce i Motylewo, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Rady Miasta Piły. Państwa poparcie umożliwi mi pełnienie funkcji radnej RM Piły przez kolejną 5-letnią kadencję. Jest także wyzwaniem do dalszej wytężonej, odpowiedzialnej pracy i służby dla dobra mieszkańców naszego miasta. To wielki zaszczyt oraz niezmierna radość, że obdarzona zostałam tak dużym zaufaniem. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania.

 

Przed Nami kolejne społeczne wydarzenie – Wybory do Parlamentu Europejskiego: Dlaczego są ważne i jakie wyzwania stoją przed nami?

W obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 roku, ważne jest, aby każdy obywatel Unii Europejskiej zdawał sobie sprawę z ich znaczenia i wpływu, jaki mogą wywrzeć na przyszłość całego kontynentu. Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki europejskiej, wpływając na życie codzienne milionów obywateli.

 

Dlaczego te wybory są tak ważne? Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wybieraną w sposób bezpośredni przez obywateli państw członkowskich. Jego deputowani mają wpływ na szeroki zakres kwestii, od ochrony środowiska, przez regulacje gospodarcze, aż po prawa człowieka i bezpieczeństwo. Decyzje tam podejmowane wpływają na gospodarkę, politykę społeczną i międzynarodowe relacje każdego kraju członkowskiego.

 

Przed jakimi wyzwaniami stoi społeczeństwo? Zmiany klimatyczne i ochrona środowiska: Parlament Europejski ma decydujący głos w tworzeniu przepisów mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promowanie zrównoważonego rozwoju.

 

Cyfryzacja i prywatność: W dobie rosnącej cyfryzacji, ważne jest, aby prawa cyfrowe obywateli były chronione. Parlament Europejski pracuje nad regulacjami, które mają na celu ochronę danych osobowych i zapewnienie bezpieczeństwa online.

Wybory do PE są kluczowym momentem, w którym obywatele mogą wyrazić swoje poparcie dla idei integracji europejskiej.

 

Przed oddaniem swojego głosu warto dokładnie zapoznać się z kandydatami oraz programami ich partii. To decyzja, która wpłynie na przyszłość polityki europejskiej na najbliższe pięć lat  Te wybory to nie tylko okazja do wyrażenia swoich poglądów, ale również moment, w którym możemy wspólnie zadecydować o przyszłości Europy.

 

Niech przemyślany wybór i aktywny udział staną się naszym priorytetem 9 czerwca 2024 r. Do zobaczenia.

 

Zdzisława Karpińska

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

 

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że Piła pięknieje każdego dnia. Miasto rozwija się gospodarczo, ale też jest miejscem przyjaznym pilanom, zarówno tym starszym jak i tym najmłodszym. Ot, wystarczy przejść się na wyspę, która stała się wspaniałym miejscem do wypoczynku i rekreacji dla całej rodziny. Piękny plac zabaw, zespół wielofunkcyjnych boisk sportowych, skateplaza i ostatnio oddany do użytku pumptrack. Te dwie ostatnie atrakcje tworzą największą w mieście i w regionie przestrzeń dla sportów ulicznych, która cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży.

 

Większość inwestycji powstaje dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych. Są one ogromnym kołem napędowym rozwoju miasta i pozwalają znacząco przyspieszyć jego rozwój.

 

Podsumowano programy realizowane w ramach funduszy norweskich, a przed nami nowe zadania i nowe inwestycje, na które samorządy Północnej Wielkopolski otrzymały 23,5 mln euro, czyli około 100 mln złotych, w ramach programu dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego przystąpiło, oprócz Piły, dziesięć gmin. Liderem projektu jest Gmina Piła. Pieniądze te przeznaczone będą przede wszystkim na inwestycje wspólne o charakterze regionalnym związane z mobilnością miejską, ochroną środowiska i zapobieganiem zmianom klimatycznym.

 

W latach 2024 – 2027 w ramach tego programu, w naszym mieście realizowanych będzie dwadzieścia jeden projektów na ogólną kwotę około 58 mln zł, z których 70% dofinansowywanych zostanie ze środków europejskich. Będzie to rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w mieście, w tym m.in. budowa kładki pieszo-rowerowej nad Gwdą na końcu ulicy Jastrzębiej na Motylewie, budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Mickiewicza oraz budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku Kotunia.

 

W obszarze poprawy stanu środowiska przyrodniczego planowana jest budowa zbiorników retencyjnych dla wód deszczowych na terenie miasta Piły, przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych, opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania, i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych w Pile oraz ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły i odbudowa zasobów wodnych jeziora Płotki.

 

W ramach innowacyjności gospodarki realizowany będzie sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły, E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły, wdrożenie zintegrowanego systemu Nowej Pilskiej Karty Miejskiej wraz ze sprzedażą biletów za pomocą metod płatności zbliżeniowych i rozbudową systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a także rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego oraz budowa centrum smart city w Pile.

 

Program ZIT ma również w swych założeniach wsparcie społeczeństwa w zakresie poprawy jakości edukacji, w tym realizacji kompleksowych programów rozwojowych, rozwoju kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, doradztwo zawodowe, poprawę dostępu i jakości usług wsparcia rodziny, działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczności na rzecz przeciwdziałania temu wykluczeniu. Na realizację programów społecznych przeznaczonych jest ok. 2,8 mln euro.

 

W Pile w ramach tego modułu będą realizowane programy pomagające młodym ludziom odnalezienie się na rynku pracy, w tym: Targi Pracy i Przystanek Praca, programy mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów pilskich szkół podstawowych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawę dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych, aktywizację społeczności lokalnych poprzez realizację działań o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym oraz budowanie tożsamości lokalnej.

 

red