Hejnał Pilski, sierpień 2023 r.

naglowek_popr

 

Oddajmy głos Radnym Koalicji Obywatelskiej:

kubica_mariaMaria Kubica
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Ulica Kazimierza Wielkiego jest główną arterią osiedla Koszyce po prawej stronie al. Niepodległości, jadąc od strony centrum miasta. Do niedawna była ona szczególnie uczęszczana od al. Wyzwolenia do granicy istniejących bloków mieszkalnych. Od kilku lat zaczęły pojawiać się dalsze inwestycje mieszkaniowe, a wraz z nimi konieczność dostosowywania stanu nawierzchni drogi do potrzeb dobrej komunikacji nowych mieszkańców.

Obecnie miasto jest na ukończeniu pierwszego etapu przebudowy drogi, który sięga od ul. Równej do ul. Szkolnej. Wcześniej została tu zrobiona jezdnia asfaltowa wraz z krawężnikami. Ostatnio dobudowano chodnik, ścieżkę rowerową i parking po lewej stronie. Zamontowano również energooszczędne, ledowe oświetlenie ulicy oraz doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a tym samym na jakość życia mieszkańców osiedla. Temu też służą działania w zakresie urządzenia zieleni w postaci nasadzeń krzewów i drzew, które w przyszłości utworzą piękną, zieloną aleję wzdłuż ulicy, dającą cień podczas korzystania z chodników czy ścieżki rowerowej, która dołączy do istniejącej już na trasie Piła – Dobrzyca.

W tym miesiącu odbędzie się przetarg na ostatni etap przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego do al. Niepodległości. Łączny koszt tych dwóch zadań to ponad 8 mln złotych.

Kolejną inwestycją na osiedlu jest niedawno rozpoczęta budowa ciągu pieszego w rejonie Rynku Koszyckiego, łączącego ulicę Kazimierza Wielkiego z ulicą Promienną. Plac zostanie wyłożony kostką brukową. Oczywiście pojawią się w zaprojektowanych do tego miejscach nasadzenia zieleni. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na wrzesień bieżącego roku.

Wartość inwestycji to ok. 230 000 zł.

andruszkiewicz_marekMarek Andruszkiewicz
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Często, podczas sesji Rady Miasta Piły omawiane są i głosowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( MPZP ). Jedną z procedur w procesie uchwalania planów jest między innymi wyłożenie do publicznego wglądu MPZP w określonym przedziale czasowym. Co to takiego i czemu służy?

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, co znaczy, że należy go traktować jak akt o charakterze wewnętrznym odnoszącym skutek wobec podmiotów związanych ustrojowo z daną gminą.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy uznawany jest za najważniejszy, wewnętrzny dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego, koordynujący zamierzenia rozwoju w danym obszarze. Ponadto warto w tym miejscu wskazać, że MPZP powinien być opracowany w zgodzie z obowiązującym w gminie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tyle tytułem wstępu.

Zależy mi na jak najszerszym udziale mieszkańców w procesie tworzenia omawianych planów. To właśnie wyłożenie do publicznego wglądu projektów opracowanych planów jest zasadniczym elementem jego wartości.

Obecnie wyłożeniem do publicznego wglądu objęty jest szczególny projekt. To projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie placu Zwycięstwa.

Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z tym dokumentem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 sierpnia 2023 r. do 14 września 2023 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile, plac Staszica 10 (pok. 328) w godz. 9:30 – 14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pila.pl, zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne – Wyłożenie projektów planów oraz studium do publicznego wglądu). Tam znajdują się także informacje o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz formie składania uwag.

W podobny sposób obecnie można zapoznać się z projektem MPZP w rejonie ulic: Wroniej, Jastrzębiej i Przepiórczej w dniach 3 sierpnia 2023 do 5 września 2023 roku.

Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje na wysokich obrotach. To między innymi dzięki temu zaangażowaniu Gmina Piła tak dynamicznie się rozwija, a budżet inwestycyjny sięga kilkudziesięciu milionów złotych w skali jednego tylko roku. Zachęcam do śledzenia wyżej wymienionej strony UM w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne – bo warto.

kaczmarek_urszulaUrszula Kaczmarek
Śródmieście

Na sesji w dniu 29 czerwca Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Co to takiego zespół interdyscyplinarny i czym się zajmuje? Zespół interdyscyplinarny tworzy prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Działania takiego zespołu są nieocenionym wsparciem dla ofiar przemocy oraz dla rodzin ze środowisk zagrożonych przemocą.

Pamiętaj! O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto często występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Aby uzyskać pomoc należy zwrócić się do instytucji, która może wnioskować o uruchomienie zadań pomocowych: ośrodek pomocy społecznej (pracownik socjalny, asystent rodziny), placówka oświatowa (pedagog, wychowawca), placówka służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka), gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nie bądź bierny wobec przemocy! Reaguj! Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje lub innych prawa są łamane.

karpinska_zdzislawaZdzisława Karpińska
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

To naprawdę dzieje się w Pile… W pewien lipcowy dzień każdy z nas mógł wyruszyć w niezwykłą podróż na Księżyc, odwiedzając kosmiczną bazę analogową Lunares, która przed rozpoczęciem kolejnej misji badawczej NIKE II po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla mieszkańców. Można było wówczas zwiedzić to niezwykle ciekawe miejsce, jedyne w Europie, a zlokalizowane w jednym z hangarów na pilskim lotnisku.

Od 2017 roku odbywają się tam symulacje misji kosmicznych polegające na badaniach dotyczących wpływu pobytu w kosmosie na organizm ludzki. Dotychczas w pilskim habitacie Lunares odbyło się trzydzieści takich misji badawczych, w których wzięło udział około stu pięćdziesięciu analogowych kosmonautów. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca i życie codzienne przebywających tam naukowców, w jakich warunkach astronauci prowadzą swoje badania, jak są przygotowywane dla nich posiłki, ba, nawet można było je spróbować.

W każdej misji bierze udział sześciu analogowych kosmonautów z całego świata. W ostatniej, która zakończyła się 4 sierpnia, uczestniczyli dwaj Hiszpanie, Francuzka, Polka, Hinduska i Urugwajka. Ludzie o różnej kulturze, którzy spotkali się po raz pierwszy tuż przed rozpoczęciem misji, zostali zamknięci na dwa tygodnie. Byli zupełnie odcięci od świata zewnętrznego. Mając tylko siebie, prowadzili badania i obserwacje. Tym razem celem ich podróży kosmicznej był krater Schackleton na Księżycu. Podczas spacerów księżycowych pobierali do badań próbki powierzchni. Ponadto codziennie wykonywali ćwiczenia przy użyciu urządzenia Maxforce zaprojektowanego i testowanego przez jednego z Hiszpanów, który badał przydatność tego sprzętu na orbicie i jego wpływ na kondycję fizyczną załogantów. Prowadzono też hydroponiczną i aeroponiczną hodowlę roślin. Innym ważnym projektem było dostosowanie habitatu dla osób niepełnosprawnych.

Dwutygodniowy pobyt w bazie kosmicznej to doskonała okazja do wzajemnego poznania kultur swoich krajów, ich historii, tradycji, obyczajów, muzyki, a także kuchni. To również okazja do poznania samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, umiejętności przełamywania barier psychologicznych, jakimi mogły być na przykład, brak kontaktu z rodziną, ze światem zewnętrznym, brak dostępu do internetu, a także ciągłe przebywanie na bardzo małej powierzchni w towarzystwie tych samych osób, które wnosiły tam bagaż swoich przyzwyczajeń, doświadczeń, a także różnych cech osobowościowych. Trzeba było to wszystko połączyć tak, aby wytrzymać w odosobnieniu ze sobą aż dwa tygodnie.

Wspólny pobyt w stacji badawczej to też umiejętność współpracy, komunikowania się, rozwiązywania problemów i dostosowania się do innych. Zachowania załogantów i ich wzajemne relacje w grupie również były przedmiotem obserwacji i badań.

Jak przebiegała misja? Jak się czuli astronauci? Czy przezwyciężyli te wszystkie bariery? Co udało im się zbadać i czego dowiedzieli się o sobie samym i o sobie nawzajem? Tego mogliśmy się dowiedzieć podczas spotkania z załogantami misji tuż po jej zakończeniu. Relacja z tego niezwykle ciekawego spotkania jest dostępna w internecie na facebookowym profilu spółki GWDA (https://fb.watch/mfJyZIwvdw/), która jest organizatorem projektu oraz na profilu miasta (https://fb.watch/mfJsRmrwQj/).

Kolejna misja rozpocznie się 23 sierpnia, natomiast dzień wcześniej, 22 sierpnia, ponownie będzie możliwość wejścia na teren habitatu i obejrzenia go, a po dwóch tygodniach, 8 września, spotkania się z astronautami analogowymi biorącymi udział w misji i porozmawiania z nimi na temat pobytu w habitacie i rezultatów ich badań.

Zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa w tym bardzo ciekawym wydarzeniu i obejrzenia od wewnątrz stacji badawczej, a potem do spotkania z kosmonautami.

Te ciekawe wydarzenia skierowane do mieszkańców Piły są możliwe dzięki temu, że dwie analogowe misje kosmiczne są częścią projektu „Miasto Piła z nową energią” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich i dofinansowywanego z budżetu państwa. Za organizację i przebieg misji odpowiada spółka „Space is More” z Wrocławia, która zaprojektowała i stworzyła habitat na lotnisku w Pile, a organizatorem projektu jest spółka „Gwda”.

szutkowski_lucjanLucjan Szutkowski
Śródmieście

W miesiącu lipcu 2023 r. wszyscy odbiorcy ciepła i wody otrzymali powiadomienia o znacznych podwyżkach obowiązujących od 1 sierpnia br. W przypadku ciepła wzrost o ponad 53%, zgodnie z obowiązującą ustawą nie może obciążać odbiorców powyżej 40% w stosunku do stawek stosowanych w dniu 30 września 2022 r.

Podwyżka ta zbiegła się z przewidzianym w 2021 roku wzrostem opłat za wodę tj. o 2,77%. Podwyżki uzyskały akceptację urzędów państwowych tj. Urzędu Regulacji Energetycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Wdrożenie tych opłat przyczyniło się do automatycznego przyrostu opłat czynszowych u wszystkich odbiorców ciepła i wody. Wartościowo w opłatach czynszowych stanowią one o 40 – 50% ogólnej płatności.

Wszyscy zarządcy nieruchomości (między innymi spółdzielnie mieszkaniowe oraz pozostali) nie mają najmniejszej możliwości negocjowania terminowości i wysokości tych opłat. Dotyczą ich, natomiast liczne obowiązki, tj.: terminowe opłacanie comiesięcznych faktur zbiorowych, bez względu czy mieszkańcy terminowo wywiązują się z płatności.

Zawiadomienia zawsze wywołują niezadowolenie wobec dostarczającego złą informację o kolejnej podwyżce. Pomimo zrozumiałych i często uzasadnionych wzrostów kosztów ich produkcji (min. płace, zakupy opału, gazu) z powodu inflacji.

Bardzo trudno oczekiwać akceptacji naszych mieszkańców, wobec takich podwyżek. Natomiast wobec ciągłego przyrostu cen usług, kosztów materiałowych, nietrudno przewidzieć kolejne podwyżki.

W trochę lepszej sytuacji są zarządcy, którzy wcześniej dużo zainwestowali w oszczędzanie ciepła i wody.

W przyszłości trudno będzie liczyć, iż dotychczasowe działania osłonowe zrekompensują rzeczywiste, duże wzrosty kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Jest to poważny problem do rozwiązania w najbliższej przyszłości, ponieważ naszym mieszkańcom jest coraz trudniej.

Kolejne relacje i przemyślenia radnych miasta Piły już w numerze wrześniowym. Do lektury których serdecznie zapraszamy.

red