II obrady Sesji Rady Miasta Piły – budżet 2015, finanse, programy, bonifikaty, pomoc

30 grudnia 2014 roku w miejskiej sali koncertowej odbyły się drugie, w VII kadencji, obrady Sesji Rady Miasta Piły. Porządek obrad obejmował 39 punktów, a pierwsze z nich to sprawy regulaminowe, ślubowanie radnej Rady Miasta Piły – Teresy Kasior. Początek obrad, to także informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły Rafała Zdziereli o podejmowanych działaniach między I i II sesją. W tym miejscu swoje sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym przedstawia Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski.

Punkt 5 dotyczył projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji. Z uwagi na to, iż rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe komisje do określonych zadań, ustalając skład osobowy podjęcie uchwały było zasadne, co przełożyło się na jednomyślność rady. Punkt 6 odnosił się do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/5/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego. W tym przypadku, podjęcie uchwały było niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady Miasta. Projekt przyjęty.

Z kolei punkt 7 porządku obrad to projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XI/147/2003 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Piła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. W związku z nową kadencją władz samorządowych wybranych na lata 2014 – 2018 zaszła potrzeba wyznaczenia przedstawicieli, za pośrednictwem których Gmina Piła będzie działać w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Uchwała przyjęta jednogłośnie wraz ze zmianami. Piłę reprezentować będzie Prezydent Piotr Głowski oraz Przewodniczący Rafał Zdzierela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Punkt 8 dotyczył projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024. Projekt zawierał autopoprawkę i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikami do uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa to niezbędne narzędzie, które zapewnia racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie. Jak napisane zostało w projekcie, prognoza na lata 2015 – 2024 została przygotowana w oparciu o posiadane informacje i analizy w sposób ostrożny i rzetelny, jednak w ciągu roku budżetowego, choćby ze względu na wprowadzane zmiany w budżecie na 2015 r., będzie podlegać ciągłej weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom, co również przełoży się na korzystną zmianę wskaźników zadłużenia i spłaty długu. Każda modyfikacja w WPF zostaje poddana pod głosowanie radnych. Uchwała przyjęta przy znaczącej przewadze głosów za.

Budżet

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok stanowił punkt 9 porządku obrad. Wyżej wspominany projekt to niezwykle istotny element głosowania, gdyż przez cały najbliższy rok musimy realizować postawione sobie cele budżetowe i zaplanowane inwestycje uchwały budżetowej. Zgodnie z treścią projektu budżetu Miasta Piły na 2015 rok, przyjmuje się dochody na realnym poziomie ich uzyskania oraz optymalizuje wydatki celem generowania nadwyżki budżetu. Planowane w 2015 roku łączne dochody w kwocie 261 039 469 zł, stanowią 104,51% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. Natomiast wydatki budżetu planowane na 2015 rok w łącznej wysokości 253 039 469 zł, stanowią 99,50% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku. Ten projekt uchwały również zawierał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała przyjęta.

Regulamin OTW Płotki

Punkt 10, był to projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XLVII/626/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile. Projekt wynika z wezwania, jakie złożył Polski Związek Wędkarski Okręg Nadnotecki w dniu 03 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile w zakresie zakazu wędkowania i połowu ryb i raków na terenie kąpieliska i na terenie ośrodka. Projekt jasno przedstawił problematykę sprawy i analizę, z której wynika, iż przesłanką ujęcia zakazu było przede wszystkim bezpieczeństwo korzystających z plaży i kąpieliska. Podczas obrad komisji pokazane zostały nam zdjęcia, na których znajdowały się rzeczy wyłowione przez nurków podczas cyklicznego sprzątania dna na kąpielisku. Po dyskusji nie wyraziliśmy zgody na zmianę uchwały mimo prawdopodobnego odwołania się wnioskodawcy do sądu. Ważniejsze dla nas jest, aby dzieci i dorośli mogli spokojnie wchodzić do wody nawet zimą co czynią obecnie morsy.

Najem nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy pl. Konstytucji 3-go Maja w Pile to punkt 11. Zezwoliliśmy na najem części nieruchomości, którą obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pocztowej i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie jednym z warunków przetargu będzie zobowiązanie najemcy do wybudowania we własnym zakresie budynku o powierzchni użytkowej 46 m² zgodnie z obowiązującym projektem budowlanym. Uchwała przyjęta.

Nadanie nazw

Punkt 12 to projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – Nad Strumykiem. Przedmiotem projektu uchwały była droga wewnętrzna usytuowana w rejonie ulicy Suchej. W związku z rozwojem i realizacją zabudowy na sąsiadujących nieruchomościach oraz koniecznością ustalenia numeracji porządkowej, konieczne było nadanie nazwy drodze wewnętrznej. Z wnioskiem o nadanie nazwy drogi „Nad Strumykiem” wystąpili właściciele nieruchomości położonej przy drodze. Nazwę zaproponowaną przez mieszkańców pozytywnie zaopiniował Zespół ds. nazewnictwa ulic. Uchwała przyjęta.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda – Unii Europejskiej, był to punkt 13 porządku obrad. Z inicjatywą nadania w/w rondu nazwy Unii Europejskiej, wystąpił Prezydent Miasta Piły. Zgodnie z brzmieniem uzasadnienia, propozycja zainspirowana jest zmianami, jakich przez ostatnie 10 lat, właśnie dzięki funduszom europejskim, udało się dokonać w Polsce, ale i w Pile. Przykłady, które przedstawiono w projekcie uchwały to m.in.: połączenie drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 188 – ul. 500 Lecia Piły, budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich – Centrum Strzelectwa Sportowego, budowa ul. Fritsa Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym, zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła. Mając na uwadze całokształt, zasadne jest, aby rondo, które zlokalizowane jest przy nowo powstałej Galerii Vivo nosiło nazwę Unii Europejskiej. Zespół do spraw nazewnictwa ulic pozytywnie zaopiniował projekt. Uchwała przyjęta.

Dotacje celowe dla spółek wodnych

Punkt 14 porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, przyznanej z budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych. Niniejsze zasady, których przedmiotem był projekt uchwały, określone zostały w Regulaminie w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła. Projekt uchwały przyjęty, dzięki temu będziemy mieli bezpośredni nadzór nad spółką.

Nieruchomości

Punkt 15 odnosił się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa w Pile. Przedmiotem uchwały była część nieruchomości, zagospodarowana jako targowisko miejskie wraz z usługami towarzyszącymi. W związku z wygasającą umową o dzierżawę nieruchomości, którą dysponował Tarpil Sp. z o.o., spółka zwróciła się z wnioskiem o zawarcie nowej umowy na okres 20 lat z przeznaczeniem na cele dotychczasowe. Uchwała przyjęta.

Punkt 16, był to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Chojnickiej w Pile. Natomiast projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Dalekiej w Pile był to punkt 17. Oba projekty po pozytywnym zaopiniowaniu zostały przegłosowane pozytywnie.

Pomoc rzeczowa i finansowa

Punkt 18 to projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2015 r. Przegłosowując projekt uchwały przez radę, zezwalamy na wyrażenie woli przez Gminę Piła, na udzielenie pomocy rzeczowej dla bieżącego utrzymaniu dróg wojewódzkich, przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania, zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni i chodników położonych wzdłuż terenów gminnych oraz utrzymania zieleni w obszarze zabudowanym. Ponadto wyraziliśmy wolę udzielenia wsparcia przy przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oznakowania drogowego w pasach drogowych dróg wojewódzkich (al. Wojska Polskiego oraz al. Powstańców Wielkopolskich) przebiegających w granicach miasta Piły. Z uwagi na fakt, iż możliwości finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego na powyższe prace są niewystarczające, a także mając na uwadze oczekiwania mieszkańców gminy, podjęcie tej uchwały było konieczne. Dzięki tej uchwale będziemy mogli z własnych środków wykonać prace, które stanowią uzupełnienie prac drogowych realizowanych przez WZDW w Poznaniu, tak aby mieszkańcy Piły mogli w zadawalający sposób bezpiecznie korzystać z tych elementów infrastruktury drogowej. Projekt przyjęty.

Kolejne dwa punkty porządku obrad odnosiły się do wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 wsparcia finansowego. Pierwszy z nich, punkt 19, dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej oraz zawarcie stosownej umowy. Podejmując uchwałę, zezwoliliśmy na udzielenie wsparcia w wysokości 30000 zł na rzecz Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, które prowadzi działalność w zakresie, o którym mowa w projekcie uchwały. Ważny jest, niepodważalny aspekt, tj. charakter działalności statutowej, czyli służenie potrzebom mieszkańców Piły, a w szczególności młodzieży i środowisku artystycznemu, o czym mówiło uzasadnienie do tego projektu. Uchwała przyjęta.

Drugi, czyli punkt 20, tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów. W przypadku tego projektu, wyraziliśmy zgodę na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej w formie dotacji dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane przez ośrodki, które pełnią swoje statutowe cele na terenie Gminy Piła tj.: Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile – dotacja w wysokości 20000 zł oraz Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – dotacja w kwocie 20000 zł. Uchwała przyjęta znakomitą większością głosów.

Gminne programy pomocowe

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 dotyczył punktu 21 porządku obrad. Jest to projekt, który Rada Miasta uchwala rokrocznie, bowiem program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania i nadużywania alkoholu. Ponadto przedstawia zadania własne Gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., a także obejmuje zadania zawarte w ustawie o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Punkt 22 dotyczył projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2016. To jedna z wielu niezbędnych uchwał, bowiem spełnia zadania własne gminy. W myśl ustawy, gmina w celu przeciwdziałania narkomanii realizuje odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo–wychowawczej i zdrowotnej. Uchwały przyjęte jednomyślnie.

Przedstawiciele Gminy w PRGOK i Muzeum im. Stanisława Staszica

Kolejne dwa projekty, które procedowaliśmy podczas II Sesji Rady Miasta Piły, odnoszą się do wybory przedstawicieli w jednostkach, których statut lub ustawa gwarantuje gminie. Dlatego pochyliliśmy się nad punktem 23, tj. projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/361/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Piła w Związku Międzygminnym. Uchwałą powołaliśmy następujących przedstawicieli: Marka Andruszkiewicza, Pawła Jarczaka, Piotra Smagura i Marka Tobołę.

Natomiast w punkcie 24 w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Piła w Radzie Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile – wybraliśmy radną Teresę Kasior.

Punkt 25 odnosił się do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/07 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu opiniującego do spraw rewitalizacji obszarów powojskowych. W wyniku głosowania ustalony został następujący skład komisji: Jan Ficerman, Lucjan Szutkowski i Marek Toboła.

Sprzedaż nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śródmiejskiej w Pile to punkt 26. Natomiast punkt 27 był to projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Grabowej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości określonej w niniejszej Uchwale zwrócili się właściciele lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku przy ul. Grabowej 12-16 w Pile, ponieważ działka wydzielona dla budynku nie spełnia wymogów działki budowlanej. Projekty zaopiniowane pozytywnie i przegłosowane przez radę.

Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 48 w budynku przy ul. Matwiejewa 11B w Pile oraz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. O.M. Kolbe 43 w Pile to kolejno, punkty 28 i 29 porządku obrad. Z uwagi na pozytywne zaopiniowanie, projekty uchwał przyjęliśmy. Były to sytuacje wyjątkowe i proszę pamiętać, że według prawa w pierwszym przypadku synowa oraz w drugim przypadku szwagier nie są osobami najbliższymi.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego przy ul. Krynicznej w Pile na rzecz najemcy, zawarty był pod punktem 30 porządku obrad. Z wnioskiem o nabycie budynku zwrócił się jego najemca, któremu oddano budynek w posiadanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Z uwagi na brak przeciwskazań i pozytywne zaopiniowanie – projekt uchwały przyjęty.

Punkt 31 dotyczył projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Lutyckiej w Pile. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości zwrócił się dzierżawca. W przypadku tej uchwały, również z uwagi na brak przeciwwskazań i pozytywne zaopiniowanie, projekt został przez nas przyjęty.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu

W punkcie 32 zezwoliliśmy na zmiany o jakich traktuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024. Zmiany wynikają z technicznej korekty związanej z bieżącą działalnością: planowanych do pozyskania dochodów, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań realizowanych przedsięwzięć. Projekt przyjęty. Podobnie w punkcie 33, którym był projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Podejmując uchwałę wyraziliśmy zgodę na zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 260 950 883,15 zł do kwoty 260 510 414,15 zł oraz zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty 277 150 883,15 zł do kwoty 276 710 414,15 zł.

Plany pracy

Punkt 34 dotyczył projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2015 rok i został przedstawiony przez Przewodniczącego Rady. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły na 2015 rok był to punkt 35. Zgodnie ze Statutem Miasta Piły Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia coroczny plan pracy i w tym przypadku wykonał to przewodniczący komisji. Następnie przewodniczący stałych komisji Rady Miasta omówili zadania jakie planują ich komisje wykonać w 2015 r. W tym momencie udało się również ustalić wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Budżetu i Rozwoju w miejskiej spółce MWiK już na 14 stycznia 2015 r.

Podczas obrad powołaliśmy także przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na koniec obrad, przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski. Były to ostatnie obrady Sesji Rady Miasta Piły w 2014 roku. Cieszę się, że podczas wielogodzinnych obrad udało nam się podjąć wiele ważnych decyzji dla rozwoju naszego miasta.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl

popr_boguslawski_net

 

boguslawsi_1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *