III Sesja Rady Miasta Piły – rozwój MWiK, taryfy opłat za wodę, MEC

27 stycznia 2015 roku w miejskiej sali koncertowej odbyły się trzecie, w VII kadencji, obrady Sesji Rady Miasta Piły. Na początku minutą ciszy uczciliśmy pamięć radnego Franciszka Jeżewskiego, który zmarł 6 stycznia. Następnie Pan Tomasz Wojciechowski Prezes gminnej Spółki Wodno-Ściekowej Gwda odebrał certyfikaty za najwyższą jakość usług dla dwóch wyrobów. Porządek obrad obejmował 13 punktów, a pierwsze to informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły Rafała Zdziereli o podejmowanych działaniach między II i III sesją, oraz sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

Plan rozwoju, taryfy opłat – MWiK

Punkt 4 dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017. W tym punkcie przedstawiono planowany obszar, zakres i jakość usług wodociągowo – kanalizacyjnych, ponadto porównanie planu wieloletniego, a kierunków rozwoju miasta Piły określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Projekt uchwały dotyczył także planowanych źródeł finansowania zadań rozwojowo-modernizacyjnych oraz zestawienia planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2015-2017. W końcu omawianego projektu przedstawiony został plan zadań rozwojowo-modernizacyjnych na lata 2015 – 2017. Całość tego obszernego planu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta w zakładce „materiały sesyjne”. Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Budżetu i Rozwoju Miasta odbyły również specjalne posiedzenie m.in. w tej sprawie w siedzibie spółki przy ul. Chopina. Z uwagi na brak przeciwwskazań uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Punkt 5 porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na okres od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Przyjęta przez nas taryfa zawiera kalkulację ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oraz określa jej stosowanie na terenie miasta Piły na okres jednego roku, tj. od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 29 lutego 2016 roku. Taryfa została opracowana na podstawie stosownych przepisów. Taryfowa cena dotyczy wszystkich odbiorców usługi w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile.

Natomiast punkt 6 to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat i cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych na okres od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Analizowaliśmy wiele zagadnień związanych z podwyższeniem stawki. Podstawą była uchwała w sprawie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wzrost cen jest zbliżony do założonego wzrostu inflacji. Zysk spółki zakładany w okolicach 1% jest minimalistyczny. Wzrost opłaty należy zaakceptować, aczkolwiek żadna podwyżka nie cieszy, ale należy podjąć rozważną i racjonalną decyzję. Istotna jest również jakość i niezawodność w dostarczaniu wody. Nasza pilska woda, jak zapewnia prezes spółki oraz jej wyniki badań laboratoryjnych, pozwalają stwierdzić, że nasza kranówka jest lepsza od sprzedawanych w marketach mineralnych wód butelkowanych. Prawdopodobnie od przyszłej sesji, będziemy podczas obrad mieli do dyspozycji naszą pilską wodę na stolikach i mogli ją spożywać celem ugaszenia pragnienia. Oba projekty uchwał zostały przyjęte.

Sprzedaż nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w rejonie ul. Łużyckiej w Pile zawarty był w punkcie 7 porządku obrad. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości zwrócił się właściciel nieruchomości przyległej. Z uwagi na brak przeciwwskazań i fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem uchwały znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt uchwały przyjęliśmy.

Zbycie udziałów MEC

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. to punkt 8 porządku obrad. Gmina Piła posiada mniejszościowy pakiet udziałów wynoszący 28,88%. Kontrolę nad cenami centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zapewnia procedura stosowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Decyzja o zbyciu udziałów podyktowana jest m.in. faktem, iż mniejszościowy udziałowiec nie ma w praktyce wpływu na wynik głosowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników. Polityka inwestycyjna jest kształtowana w Spółce na zasadach ogólnych, tj. w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników, które zapadają zwykłą większością głosów. Zatem również w tej kwestii udziałowiec większościowy podejmuje decyzje według własnego uznania. Zgoda na sprzedaż pakietu prawie 29 proc. udziałów to potencjalnie wzrost dochodu Miasta i zarazem dokończenie realizacji uchwały Rady Miasta sprzed dwóch kadencji. Decyzja o sprzedaży Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. podjęta została za zgodą Rady Miasta Piły już w 2008 roku, a jej szczegóły z inwestorem wynegocjował poprzedni Prezydent Piły. Konstrukcja tej umowy przewidywała zbycie w pierwszej kolejności większościowego pakietu udziałów tej spółki i dawała jednocześnie możliwość uprzywilejowanej sprzedaży pozostałych udziałów w ciągu kolejnych 5 lat. Dlatego właśnie w 2013 roku podjęto starania o wykorzystanie tej szansy.

Wielka szkoda, że nie podjęliśmy tej rozsądnej uchwały w listopadzie 2013 r., gdyż wówczas mieliśmy o wiele lepszą pozycję negocjacyjną z uwagi na obowiązek zakupu przez obecnego większościowego właściciela. Do dzisiaj na konto Miasta Piły nie zostały przekazane żadne środki pochodzące z tytułu dywidendy od udziałów w MEC-u. Należy jednak podkreślić, że o podziale ewentualnie wypracowanego zysku w przyszłości decyduje Zgromadzenie Wspólników. Na jego decyzje nie mamy i mieć nie będziemy wpływu, a nadto nie mamy żadnej gwarancji, że w przyszłości Zgromadzenie Wspólników podejmie decyzję o podziale dywidendy.

Niegospodarnością byłoby odkładanie w czasie sprzedaży pozostałych mniejszościowych udziałów w tej spółce. Nieuzasadnione blokowanie majątku naszego miasta zmniejszyłoby nasze możliwości finansowe w staraniu się o środki unijne, na które w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej już wkrótce będą ogłaszane konkursy. Piła potrzebuje środków na tzw. wkład własny do współfinansowanych projektów, a jeżeli nie byłaby w stanie pozyskać ich z własnych zasobów, musielibyśmy podjąć decyzję o zaciągnięciu finansowania dłużnego (kredyty, obligacje), co byłoby przecież droższym rozwiązaniem.

Na sesji wystąpiłem z prośbą do Prezydenta i osób, które będą negocjowały warunki sprzedaży, aby zagwarantować zaniepokojonym pracownikom dodatkowy pakiet socjalny. Mimo, że obecnie już nie posiadamy praktycznie jakichkolwiek instrumentów w tym zakresie, to wierzę jednak w zdolności negocjacyjne. Uchwała przyjęta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Punkt 9 dotyczył projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024. Zmiany dotyczą załączników, w związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków wynikających m. in. z podpisania umowy przez Gminę Piła na dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zmiany wynikają ze zmian limitów na 2015 rok tylko w zakresie realizowanych już przedsięwzięć. I ta uchwała została przez nas przyjęta.

Zmiany w budżecie

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Podejmując tę uchwałę przyjmujemy dokonane zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 261 039 469 zł do kwoty 261 193 158 zł, a także zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 253 039 469 zł do kwoty 257 323 158 zł. Zmiany są wynikiem prowadzonych inwestycji i podejmowanych zadań. Uchwała przyjęta.

Na końcu obrad przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski. Podczas obrad zauważyłem, że na sali znajdował się Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK Zygmunt Jasiecki, dlatego poinformowałem publicznie, że widzimy jako mieszkańcy poprawę działania w stosunku do roku poprzedniego w zakresie odbioru nieczystości. Szczególnie to było widoczne w okresie międzyświątecznym, lecz są jeszcze pewne uwagi i potrzebne interwencje w budownictwie wielorodzinnym. Cieszymy się, że nie występują u nas takie problemy jak w stolicy naszego województwa i ogólnie działania związku przynoszą powoli zadowalający efekt.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl

popr_boguslawski_net

boguslawski_luty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *