Informacja dla organizacji pozarządowych

Informacja_dla_organizacji_pozarzadowych
Spotkanie w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” – 5 sierpnia 2014 r.

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu otwartym w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00, w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Pile przy ul. Sikorskiego 9.

Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Programu współpracy na 2015 rok. Wszyscy zainteresowani będą mogli zgłosić swoje propozycje zmian do zapisów dokumentu. Projekt Programu współpracy dostępny jest na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl .

Uwagi można również zgłaszać na formularzu z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl . Druk formularza można także pobrać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta Piły i wypełniony złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła.

Więcej na www.konsultacjespoleczne.pila.pl .

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” prowadzone są w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego. Projekt „Decydujmy razem” realizowany jest w ramach współpracy Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu – Lidera projektu oraz Gminy Piła – partnera projektu.

UM Piła