IV Rajd Graniczny Nordic Walking Jeziorki już 22 września. Zapraszamy!

rajd_graniczny

Pod patronatem Tętna Regionu

Już po raz czwarty 22 września 2018 rok w podpilskich Jeziorkach, należących do gminy Kaczory odbędzie się ten wyjątkowy rajd. WDK Jeziorki Start i Meta. Warto wziąć w nim udział, a jak nie udział to koniecznie przybyć do Jeziorek i kibicować „rajdowcom” oraz skorzystać z wielu wspaniałych atrakcji. Będzie dla każdego coś miłego. Zapraszamy!

Start godzina 10:00. Meta około godziny 12:30 – 13:00

Uczestnicy: Dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Kaczory oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Piły, mieszkańcy i sympatycy naszej gminy wsi Jeziorki. W Rajdzie uczestniczyć tez będą podopieczni DPS-ów z powiatu pilskiego i innych, członkowie kół Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Związku Głuchych. Liczba uczestników: do 300 osób.

Organizator: Stowarzyszenie „Jeziorki – Aktywna Wieś”, Rada Sołecka w Jeziorkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorkach przy wsparciu Urzędu Gminy Kaczory, GOK Kaczory, stowarzyszenia „Patriotyczna Brać” z Piły..

Na ziemi kaczorskiej działania wojenne rozpoczęły się około godziny 00:30 w dniu 1 września 1939 roku, w rejonie Komisariatu SG w Kaczorach. Około godziny 01:10 grupa niemieckich dywersantów rozpoczęła ostrzeliwanie wsi Jeziorki, a zwłaszcza usytuowanego bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej budynku Urzędu Celnego. Bronili go żołnierze Posterunku SG z Jeziorek wraz z żołnierzami plutonu wzmocnienia SG. Wobec przewagi liczebnej wroga i możliwości otoczenia, żołnierze SG wycofali się w kierunku wsi. Na posterunku do końca pozostał kpr. Konieczka ostrzeliwując nacierających od strony Piły dywersantów. Swoje poświęcenie przypłacił życiem. Był z pewnością jednym z pierwszych żołnierzy, którzy zginęli w obronie ojczyzny w tej wojnie. Prawie w tym samym czasie rozpoczęły się potyczki w okolicznych wsiach: Brodna, Zelgniewo, Kaczory i Dziembowo. Dla upamiętnienia tamtych dni i bohaterskiej postawy żołnierzy Straży Granicznej i plutonów wzmocnienia oraz ludności cywilnej poświęcamy ten Rajd. Rajd wpisuje się również w obchody 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Miejsce: Jeziorki

Trasa:

10:00 Wymarsz z Jeziorek, delegacje Szkół składają wiązanki kwiatów pod pomnikiem kpr. Konieczki. Odsłonieńcie obelisku upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie idziemy szlakiem niebieskim, który łączy się ze szlakiem czerwonym skręca, w prawo. Po drodze mijamy umocnienia (schrony typu „Heinrich” i „Ringstand 58c” znajdujące się na ówczesnej granicy polsko – niemieckiej. Po krótkiej przerwie w okolicy schronów kierujemy się do Jeziorek. W przerwie krótka prelekcja na temat mijanych umocnień.

Po dotarciu do Jeziorek ciepły posiłek, napoje – obiekt WDK cykl imprez tematycznych i konkursów.

–    Pogadanka Romana Chwaliszewskiego na temat roli Straży Granicznej w pierwszych godzinach wojny w dniu 1 września 1939 roku na terenie obecnego powiatu pilskiego.

–    Konkurs wiedzy o wrześniu 1939 roku z uwzględnieniem roli żołnierzy Straży Granicznej w obronie granicy państwowej. Pytania konkursowe poszerzono o zagadnienia związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Występują trzyosobowe drużyny poszczególnych szkół. Przy współpracy z Romanem Chwaliszewskim.

–    Drużynowe zawody strzeleckie z wiatrówki. Szkoły wystawiają trzyosobowe drużyny.

–    Stanowisko z operatorem radiostacji krótkofalarskiej z Pilskiego Klubu Krótkofalarskiego, poznanie jak działa, i nawiązywanie łączności z innymi krótkofalowcami w Polsce. Promowanie tą drogą naszego Rajdu Granicznego i historii gminy Kaczory.

–    Stoisko kryminalistyczne Szkoły Policji w Pile. Możliwość zapoznania uczestników Rajdu z osiągnięciami najnowszej techniki kryminalistycznej.

–    Pokaz tresury psa policyjnego.

–    Konkurs przyrodniczy –  Nadleśnictwo Kaczory.

–    Zajęcia plastyczne.

Przygotowujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i niespodzianki dla uczestników Rajdu.

Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pamiątkowy medal.

15:00 – 16:00 Podsumowanie Rajdu. Wyjazd autobusów w kierunku Śmiłowa, Rzadkowa i Kaczor z dziećmi wraz z opiekunami.

Red

Regulamin
IV Rajdu Nordic Walking w Jeziorkach
poświęconego pamięci kaprala Piotra Konieczki
i żołnierzy Komisariatu Straży Granicznej w Kaczorach oraz ofiar II Wojny Światowej, oraz uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cel: uczczenie 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, pamięci ofiar tej wojny, popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu oraz integracja osób aktywnych ruchowo. Integracja z osobami niepełnosprawnymi. Promocja wsi Jeziorki oraz Gminy Kaczory, Powiatu Pilskiego.

Organizator: Rada Sołecka w Jeziorkach i stowarzyszenie „Jeziorki Aktywna Wieś”, Koło Gospodyń Wiejskich przy wsparciu gminy Kaczory, GOK Kaczory i stowarzyszenia „Patriotyczna Brać” z Piły.

TERMIN I MIEJSCE:

1.    Termin:        22 września 2018 roku (sobota), godz. 10:00.

2.    Start i meta:    Wiejski Dom Kultury w Jeziorkach.

3.    Dystans:        około 8 kilometrów.

4.    Trasa:        okolice Jeziorek – trasa wiedzie w pobliżu dawnej granicy polsko-niemieckiej, wzdłuż fortyfikacji niemieckich, po drodze również podziwiamy lasy znajdujące się w obszarze „Natura 2000”.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

Udział w Rajdzie Granicznym Nordic Walking jest bezpłatny.

W trakcie trwania Rajdu wśród uczestników organizatorzy będą prowadzić zbiórkę karmy dla zwierząt, która przekazana zostanie do schroniska zwierząt w Młotkowie.

W rajdzie uczestniczą wieloosobowe grupy uczniów klas starszych ze szkół w Kaczorach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Śmiłowie i Dziembowie oraz nauczyciele – opiekunowie, a ponadto grupy dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, grupa z Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, grupa podopiecznych z WTZ w Morzewie i Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz mieszkańcy wsi Jeziorki i wolontariusze z powiatu pilskiego oraz sympatycy wsi Jeziorki. W tym roku gościć też będziemy członków pilskich kół Polskiego Związku Niewidomych i głuchych i nie tylko. Udział w Rajdzie uczniów i podopiecznych regulują przepisy MEN:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

Poniższe informacje dotyczą również pozostałych uczestników rajdu.

W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które w roku 2018 ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod opieką opiekuna prawnego. Wpisując się na listę startową w dniu rajdu, uczestnicy jednocześnie oświadczają, że są zdolni do udziału w rajdzie, a osoby nieletnie złożą w biurze rajdu dodatkowo zgodę opiekuna (gotowe formularze będą dostępne na miejscu).

1.    Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani w biurze rajdu. Warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w rajdzie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

2.    Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Złożenie podpisu na liście rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie, wyłącznie na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

3.    Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.

4.    Weryfikacja uczestników odbędzie się w biurze rajdu w dniu 22 września 2018 roku w godzinach 09.00-10.00 w WDK Jeziorki.

5.    Na mecie każdy uczestnik otrzymuje: pamiątkowy medal, wodę oraz posiłek regeneracyjny.

6.    Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane są do dnia 15 września 2017 roku (dotyczy uczestników indywidualnych) – e-mail: m.kackowski@wp.pl, telefonicznie pod nr 606 659 175 (Marek Kąckowski). Ilość miejsc ograniczona: 300 uczestników i gości.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania.

BIURO ZAWODÓW

1.    Biuro rajdu mieści się w Wiejskim Domu Kultury w Jeziorkach.

2.    Biuro jest czynne w dniu rajdu 22 września 2018 roku w godzinach 08:00-10:00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania każdego z uczestników rajdu w celu promocji i reklamy tego wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających uczestników w celach promocyjnych.

2.    Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

3.    Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play.

4.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rajdu.

5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w trakcie imprezy.

6.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.

Organizator