IV Sesja Rady Miasta – opieka nad zwierzętami, zmiany planów, sprzedaż nieruchomości

24 lutego 2015 roku w miejskiej sali koncertowej odbyła IV Sesja Rady Miasta Piły. Na początku odbyła się bardzo przyjemna uroczystość, uświetnienia dziesięciotysięcznego lokalu wybudowanego ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Lokal znajduje się w Pile przy ul. Andersa 7. Inwestorem była Gmina Piła, a realizatorem Pilskie TBS. Porządek obrad obejmował 28 punktów, a pierwsze to sprawy regulaminowe, informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły Rafała Zdziereli o podejmowanych działaniach między II i III sesją oraz sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.

Punkt 4 dotyczył projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Pile. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Uchwała przyjęta.
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Piła zawarty był w punkcie 5. Uchwała ma za zadanie spełniać cel publiczny tj. wspieranie sportu, tworząc możliwości organizacyjne i finansowe. Zgodnie z myślą uchwały, celem publicznym w aspekcie rozwoju sportu jest: polepszenie warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających na terenie Miasta Piły; umożliwienie osiągania przez zawodników klubów sportowych wyższych wyników sportowych; poprawa kondycji fizycznej i ogólnego stanu zdrowia mieszkańców Miasta Piły poprzez upowszechnianie rekreacji, aktywności fizycznej i sportowego stylu życia; ułatwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Piły; ukazywanie Miasta Piły jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego; poprawa warunków udziału mieszkańców Miasta Piły w zawodach i imprezach sportowych. I ta uchwała została przyjęta, można dodać, że jest to kolejna 3 forma wspierania sportu przez nasze miasto po dotacji na szkolenie młodzieży i środkach na promocję miasta przez sport.

Punkt 6 odnosił się do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Piła. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, dlatego też niezbędne było przyjęcie kryteriów, które jednocześnie wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Punkt 7 porządku obrad odnosił się do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wapiennej. Prezydent Miasta Piły wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącą korekty zapisów obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia zabudowy usługowo-mieszkaniowej, z ograniczeniami wynikającymi z przeznaczenia przemysłowego terenów sąsiednich. Teren jest obecnie ogólnie przemysłowy i można powiedzieć, że jest to początek drogi planistycznej, w której uczestniczy rada miasta, a zmiana dotyczy tylko częściowych zapisów planu zagospodarowania. Uchwała przyjęta.

Natomiast punkt 8 dotyczył projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Miłej i Królewskiej. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Miłej i Królewskiej, znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze przeznaczonym pod zabudowę. Zgodnie z uzasadnieniem uchwały, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium w zakresie przeznaczenia terenu, zasad ochrony środowiska, kierunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji oraz polityki przestrzennej miasta. Ze względów przestrzennych zmieniamy przeznaczenie z usługowej na jednorodzinną. Uchwała została przyjęta i jest ona podstawą na wydanie pozwolenia na budowę.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych, był to punkt 9 porządku obrad. Aby przyspieszyć możliwości podziału i przyspieszenia inwestowania na terenie bardzo istotnym dla Miasta Piły, projekt został zaakceptowany.

Punkt 10 to projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piły przyjętego uchwałą Nr XX/214/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Podgórnej (Uchwała Nr XIV/197/11 Rady Miasta Piły z dnia 29.11.2011 r.) w zakresie przeznaczenia działki nr 1193. Gmina Piła sporządziła miejscowe plany zgodnie z prawem jakie ma do samodzielnego kształtowania polityki przestrzennej. Plany miejscowe są opracowane zgodnie z ustalonym kierunkiem rozwoju przestrzennego i zagospodarowania miasta. Odmówiliśmy uchylenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2008 r oraz 2011 r.

Sprzedaż oraz przyznanie nieruchomości

Punkty 11 i 12 dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego położonego kolejno przy ul. Krynicznej i ul. Okrzei w Pile, w obu przypadkach na rzecz najemcy. Jest to kontynuacja wniosków o wykup garaży przez mieszkańców Piły na prawach własności, a sprzedaż nastąpi według wyceny rzeczoznawcy.

Z kolei punkt 13 odnosił się do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej w Pile. Zgodziliśmy się na sprzedaż umożliwiającą wybudowanie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej jako kontynuację istniejącej zabudowy. Sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego, czyli każdy może przystąpić, dlatego zachęcamy do uczestnictwa zainteresowanych. Natomiast projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Pile był to punkt 14. Poprawa warunków zagospodarowania dla właściciela nieruchomości przyległej. Przez działkę przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej. Nie będzie można tam wykonać inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego wolno-stojącego. Uchwałę przyjęliśmy.

Punkty 15 i 16 dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła. W punkcie 15 w wyniku rokowań przedsiębiorca nabędzie działkę sąsiednią, która spełnia jego wymogi. Różnicę w cenie wpłaci na rzecz gminy Piła. Natomiast w drugim przypadku rokowania były z osobą fizyczną, nabywca dopłaci gminie, mimo, że oddał większą powierzchnię działki, ale jest ona mniej warta od nabywanej. Oba projekty przyjęte.

Punkt 17 i 18 dotyczył projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej, kolejno przy ul. Śródmiejskiej i ul. Żeleńskiego w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mając na uwadze zgodę wszystkich właścicieli w punkcie 17 oraz z wykupem podwórka w kolejnym punkcie przez właścicieli lokali mieszkalnych, zgodziliśmy się z realizacją przysługującego im prawnego roszczenia.

Natomiast punkty 19 i 20 odnosiły się do projektów uchwał w sprawie sprzedaży działek. W drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Stalowej oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pile w formie przetargu nieograniczonego. Przy ul. Stalowej działka nie stanowi budowlanej, jest zbyt mała, aby stanowiła odrębną nieruchomość, dlatego uznaliśmy, że słuszne będzie w sposób bezprzetargowy zgodzić się na zbycie. W drugim przypadku działki były już oferowane do sprzedaży wcześniej, jednak przetarg nie został rozstrzygnięty. Wcześniej było przeznaczenie tego terenu jedynie na cele usługowe, a obecnie po podjęciu naszej decyzji na usługowo-mieszkalne. Inwestor będzie mógł teraz nad lokalami usługowymi wybudować mieszkania w bardzo atrakcyjnym centrum Piły.

Rozpatrzenie skargi

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Piły zawarty był w punkcie 21 porządku obrad. Skargę złożył mieszkaniec Piły, Pan Wojciech Mikołajczyk w zakresie udzielonej odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczące wyposażenia Orła na Pomniku Tysiąclecia na Placu Zwycięstwa w Pile w koronę królewską, uznaliśmy skargę za bezzasadną. Uznaliśmy się organem niewłaściwym do rozpatrzenia wniosku w zakresie delegalizacji Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i uznaliśmy przekazać Staroście Pilskiemu oraz nie uznaliśmy się organem właściwym do rozpatrzenia wniosku w zakresie finansowania Towarzystwa Miłośników Miasta Piły i wniosek przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Piły.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dotyczył punktu 22. Uchwała przyjęta.

W punkcie 23 wysłuchaliśmy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast informacja z wykonania uchwały Nr XXIX/360/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w Gminie Piła zawarta została w punkcie 24.

Punkt 25 była to informacja Prezydenta Miasta Piły o zgłoszonych w 2014 roku żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na końcu obrad przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl

popr_boguslawski_net

boguslawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *