IX sesja Rady Miasta Piły – polityka zdrowotna, ulgi dla przedsiębiorców, drogi gminne oraz nieruchomości

30 czerwca w miejskiej sali koncertowej przy ul. Dąbrowskiego odbyły się obrady IX sesji Rady Miasta Piły. Porządek obrad obejmował 35 punktów, a pierwsze podejmowane przez nas to sprawy regulaminowe, następnie wysłuchaliśmy informacji Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy VII a VIII sesją Rady Miasta Piły, a także sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły.

Wybór ławników

Kolejnym podejmowanym przez nas punktem był projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników zapisany jako punkt 4. Przewodniczącą zespołu została radna Dorota Urbańska. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych obliguje Radę Miasta Piły do powołania zespołu osób, które będą pełnić funkcję ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Uchwała przyjęta.

Polityka zdrowotna oraz pomoc społeczna

Punkt 5 był to jeden z ważniejszych projektów uchwał, który dotyczył wyrażenia woli opracowania „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Piła na lata 2016-2018”. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały jaki przedłożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Włodzimierz Bystrzycki, uważam, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z ważniejszych zadań Gminy Piła. Rozmaita, doraźna działalność profilaktyczna m.in. poprzez rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV to niezwykle istotna część skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy. Z doświadczenia wiemy też, że bardzo ważna i potrzebna jest edukacja, która wespół z profilaktyką przynosi wymierne korzyści. Głównym celem programu, który był przedmiotem projektu uchwały jest przede wszystkim zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych, poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dziewcząt i chłopców oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji dziewcząt uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Piła oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt i chłopców. Mając na uwadze wagę uchwały i wartość, projekt, przyjęliśmy ją.

Z kolei punkt 6 to projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Zaproponowana zmiana uchwały polega na dodaniu w uchwale zmienianej stosownego zapisu i paragrafu, który stworzy możliwość pokrycia kosztów posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poza programem dożywiania ze środków własnych gminy, w sytuacji gdy dochód osoby albo rodziny spełnia odpowiednie kryteria ustawy o pomocy społecznej. Mając powyższe na uwadze przychyliliśmy się do przegłosowania niniejszego projektu uchwały zmieniającej.

Zachęta dla przedsiębiorców – zwolnienia od podatku

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną zawarty był w punkcie 7 porządku obrad czerwcowej sesji. Była to kolejna, bardzo ważna uchwała, którą procedowaliśmy. Przedmiotem tego projektu jest wypełnienie zadania Krajowej Pomocy Regionalnej poprzez zwolnienia i ulgi podatkowe. Zastosowania tego typu zachęt inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem uchwały ma pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki. Dlatego niezwykle ważne było podjęcie tej uchwały, która stwarza możliwości uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy przed rozpoczęciem inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31.12.2020 r. zgłoszą organowi podatkowemu zamiar korzystania z tej formy pomocy. Cieszę się, że ten projekt uchwały konsultowany był z grupą przedsiębiorców, z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski, co wyraźnie zaznaczyłem podczas wtorkowych obrad. Uchwała przyjęta z aprobatą.

Konsultacje społeczne

Punkt 8 był to projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły. Dotyczył on propozycji zmiany tj. rozszerzenia zapisów uchwały o nową formę konsultacji, którą prowadziła Gmina Piła w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu – Liderem projektu do końca marca 2015 roku (projekt pn. „Decydujmy razem”). Celem projektu, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, było wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie miasta Piły. Wynik konsultacji oraz zaangażowanie mieszkańców w projekcie wyraźnie pokazało, iż tego typu działania są potrzebne. Uchwała przyjęta.

Drogi gminne

Kolejne trzy punkty odnosiły się do zagadnień związanych z infrastrukturą drogową Gminy Piła. Pierwszy z nich zawarty był w punkcie 9 porządku obrad, a dotyczył projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Poprzez przyjęcie tej uchwały, zakwalifikowaliśmy ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. 11 Listopada do Pl. Konstytucji 3 Maja oraz ulicę Kadetów – od ul. Rodła do ul. Podchorążych do kategorii dróg gminnych, zgodnie z treścią projektu. Zaliczenie tych dróg do publicznych pozwoli stosować na nich przepisy ruchu drogowego. Jednak ważny dla mieszkańców, szczególnie ul. Kadetów jest większy obowiązek gminy związany z jej utrzymaniem. Zaliczenie przyspiesza realizację prac na tych drogach, a także możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Rozmawiałem z mieszkańcami tej ulicy, więc wiem, że ta ulica nie może tak wyglądać jak obecnie.

Natomiast projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, który zawarty był w punkcie 10 odnosił się do: ul. Fritsa Philipsa, którą przedłuża się o odcinek od al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kossaka; ul. Leopolda Staffa dostosowuje się do obowiązującej ewidencji gruntów Gminy Piła; ul. Rynkowej, w przypadku której dodano nowy odcinek od ul. Okrzei; ul. Kazimierza Pułaskiego oraz ul. Lutyckiej, które dostosowano do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. W przypadku ul. Kalina następuje uzupełnienie wykazu dróg publicznych gminnych oraz zmiana polegająca na skróceniu jej przebiegu. Powyższe zmiany, które zostały przez nas przegłosowane spełniają stosowne wymogi ustawy o drogach publicznych. Projekt uchwały przyjęty.

Ostatnim w tematyce dróg, był punkt 11 i projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Ten projekt dotyczył czterech dróg: dwie z nich zlokalizowane byłyby przy ul. Walki Młodych, natomiast dwie kolejne przy Kazimierza Wielkiego i Wawelskiej – zgodnie z projektem będą to ul. Wspólna i ul. Magazynowa. Uchwała przyjęta.

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Po podjęciu uchwał związanych z drogami przystąpiliśmy do projektów, nad którymi obradowała także Komisja Gospodarki Miejskiej, której przewodniczę. Punkty 12 i 13 dotyczyły projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonach ul. Wincentego Pola oraz ulic: Bohaterów Stalingradu, Gen. Sikorskiego i Kilińskiego. Zmiana planów przy I LO w Pile pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z budową hali sportowej dla mieszczącej się również w tym budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Natomiast wniosek o zmianę przeznaczenia złożony w drugim przypadku da możliwość budowy obiektu nie tylko usługowego jak było do tej pory w zapisach, ale teraz usługowo-mieszkaniowego.

Natomiast przedmiotem punktów 14, 15,16, 17, 18 były projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonach: ul. Kusocińskiego. Motylewa – ul. Orla, ulic Wawelskiej i Na Leszkowie, al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowych oraz w ostatnim punkcie w rejonie Bydgoskiego Przedmieścia II. W nowym studium mamy w rejonie al. Wojska Polskiego/ogródków działkowych przeznaczenie na handel wielkopowierzchniowy i teraz dostosowujemy plan do nowych warunków. Nakrywamy dokładnie jeden plan drugim w tych samych granicach. Nie ma złożonego żadnego wniosku, a jest to tylko konsekwencja poprzedniej uchwały. Natomiast na Bydgoskim Przedmieściu II nowe studium zniosło możliwość usytuowania tam handlu wielkopowierzchniowego i teraz dostosowujemy plan do nowych warunków i uszczegóławiamy przepisy. Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Miejskiej, a w efekcie przegłosowane przez wszystkich radnych podczas sesji

Nieruchomości Gminy Piła – zamiana, sprzedaż, dzierżawa

Nieruchomości i ich sprzedaż, zamiana oraz dzierżawa także są obiektem dyskusji i procedowania na Komisji Gospodarki Miejskiej, gdzie opiniujemy wszystkie tego typu uchwały. Jedną z takich uchwał był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, który w porządku obrad sesji zawarty był w punkcie 19. Nabycie przez gminę gruntu, który jest przedmiotem tego projektu, niezbędne jest do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, służących wykonywaniu zadań własnych. Z kolei korzyścią dla drugiej strony, w tym przypadku Nadleśnictwa jest możliwość prawidłowej obsługi komunikacyjnej.

Punkt 20 dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Jagodowej w Pile. Natomiast punkt 21 to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego przy ul. Krynicznej w Pile na rzecz najemcy. Z kolei punkt 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Pile na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości położonych przy ul. Na Leszkowie oraz ulicy Czarnieckiego 35 w Pile były to punkty 23 i 24 porządku obrad. Punkty 25 oraz 26 dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Stalingradu 21 w Pile oraz nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami: 15/1 oraz 254 (obręb 16) /– jest to teren wyspy/. Dzierżawca zainwestował na terenie wyspy i obecnie posiada tam obiekt sezonowy. Teraz pragnie ponieść nakłady na obiekt całoroczny oraz wniósł wolę dzierżawy do roku 2040. Rada Miasta poparła przedłożony wniosek ze zgodą na dzierżawę na okres 10 lat. Z uwagi na brak przeciwwskazań, wszystkie powyższe projekty uchwały zostały przez nas przyjęte.

Przedstawiciel gminy w Związku Międzygminnym PRGOK

W dalszej części czerwcowych obrad Sesji Rady Miasta Piły podejmowaliśmy decyzje personalne związane ze Związkiem Międzygminnym. W punkcie 27 głosowaliśmy nad projektem uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a jednocześnie w punkcie 28 nad projektem uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Z uwagi na złożoną w dniu 9 czerwca br. rezygnacją, Rada Miasta zobligowana była do wydelegowania przedstawiciela, który reprezentowałby Gminę w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W wyniku dyskusji i zgłoszonych kandydatur, przedstawicielką wybrana została radna Wiesława Sztaba.

Obwody do głosowania

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. zawarty w punkcie 29 odnosi się do utworzenia obwodów zarówno przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – ul. 11 Listopada 40, jak i przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica – ul. Rydygiera 1. Projekt wynika z zobowiązana, do utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej oraz w domu studenckim, a także ustalenia ich granic, siedzib i numerów podczas wyborów. Uchwała przyjęta.

Budżet i prognoza finansowa

Punkt 30 był to projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024, który procedowaliśmy wraz z autopoprawką. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 dotyczą zwiększenia kwot dochodów i wydatków wynikających m.in. z podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” oraz z podpisania umów w ramach pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Uchwała przyjęta.

Punkt 31 to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, który podejmowaliśmy także z autopoprawką. W efekcie podjęcia tego projektu dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 274 409 482,66 zł do kwoty 274 808 366,66 zł, a także zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 270 539 482,66 zł do kwoty 270 938 366,66 zł. I ta uchwała została przyjęta.

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. nr KN-I.4131.1.214.2015.5 był to punkt 32 porządku obrad. Wojewoda Wielkopolski na drodze rozstrzygnięcia nadzorczego orzekł nieważność części zapisów załącznika uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ze względu na istotne naruszenie prawa. W ocenie Prezydenta stwierdzenie Wojewody Wielkopolskiego w świetle prawa jest bezzasadne stąd wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Uchwała przyjęta.

Na końcu obrad przedstawione zostały informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski.

Jacek Bogusławski
radny Rady Miasta Piły,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej
www.jacekboguslawski.pl

popr_boguslawski_net

boguslawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *