Jak w 2022 roku wielkopolskie szpitale realizują program KOS-Zawał?

W tym roku do realizacji programu KOS-Zawał przystąpiły dwie kolejne wielkopolskie placówki: w Pile i Gnieźnie. Największą liczbę pacjentów po zawale leczył kompleksowo szpital w Kaliszu oraz poznańskie centrum HCP. W tym roku w Wielkopolsce 60 procent pacjentów po zawale mięśnia sercowego zostało objętych programem KOS-Zawał.

Program KOS-Zawał to kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego. Zaczyna się od zawału, czyli od przyjęcia pacjenta do szpitala z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego. Leczenie szpitalne to pierwszy moduł programu. Kolejne etapy ścieżki leczenia w ramach programu KOS-Zawał to wizyta koordynująca, rehabilitacja oraz opieka poradni kardiologicznej, w której powinny odbyć się co najmniej cztery wizyty zakończone bilansem opieki.

Takie kompleksowe postępowanie nie tylko ratuje pacjentowi życie po przebytym zawale serca, ale znacznie zwiększa szanse na uniknięcie kolejnego zawału w przyszłości. Bardzo dobrze rozwinięta w Polsce kardiologia inwazyjna potrafi ratować życie pacjentów po zawałach, okazuje się jednak, że nie na długo. O ile przeżywalność bezpośrednio po zawale w ostatnich latach w Polsce znacznie się poprawiła, to już w dłuższej, kilkuletniej perspektywie statystyki nie wyglądają optymistycznie. Program KOS-Zawał ma pomóc zmienić tę sytuację. Gwarantuje pomoc medyczną, poprawę sprawności w toku rehabilitacji, ale też wyposaża pacjenta w wiedzę, jak dbać o swoje zdrowie, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca.

W Wielkopolsce pacjenci mogą otrzymać pomoc w ramach KOS-Zawał w 13 oddziałach. Obecnie każdy podmiot, który posiada oddział kardiologiczny, realizuje ten program.

– Program KOS-Zawał to rozwiązanie, dzięki któremu pacjent może realnie liczyć na dłuższe życie po zawale mięśnia sercowego – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. – Cieszę się, że w Wielkopolsce wszystkie oddziały kardiologiczne, które spełniały kryteria, przystąpiły do programu KOS-Zawał, tym bardziej, że jego realizacja przebiega coraz sprawniej i z roku na rok więcej pacjentów korzysta z kompleksowej opieki.

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia regularnie przygląda się pracy placówek, które leczą pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Szczególną uwagę zwracamy na realizację kompleksowej opieki nad tymi pacjentami. Nie zawsze bowiem szpital, który przyjmuje pacjenta po zawale na oddział kardiologiczny, oferuje mu cały zakres usług. Taki pacjent, po wypisie ze szpitala, powinien zostać zaproszony na wizytę koordynującą, podczas której zostanie omówione dalsze postępowanie. Jeśli pacjent wymaga rehabilitacji, szpital powinien skierować na nią chorego. W przypadku 8 placówek, zapewniają one rehabilitację w ramach KOS-Zawał we własnych oddziałach lub ośrodkach dziennych, pozostali posiadają umowy na podwykonawstwo.

– Apelujemy do pacjentów i ich rodzin, aby wręcz domagały się od szpitali objęcia programem KOS-Zawał chorych, którzy kwalifikują się do programu – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. – Od podmiotów realizujących ten program natomiast, oczekujemy, że każdy pacjent po zawale, który do nich trafia, otrzyma kompleksową pomoc aż do zakończenia leczenia. Przyglądamy się szczególnie tym oddziałom, które dołączyły do programu niedawno, ale też obserwujemy pozostałych pod kątem realizacji wszystkich modułów programu.

W 2022 roku do programu KOS-Zawał dołączyły dwa nowe szpitale. W styczniu – Szpital Specjalistyczny w Pile, a w lipcu – ostatnia wielkopolska placówka spełniająca kryteria – Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie dyrekcji oddziału wielkopolskiego NFZ ze wszystkimi realizatorami tego świadczenia. Oprócz przekazania danych, celem spotkania było ustalenie obszarów do dalszej poprawy.

Biorąc pod uwagę tylko rok 2022, do końca września najwięcej pacjentów w KOS-ie zarejestrowały: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (369 pacjentów) oraz Centrum Medyczne HCP w Poznaniu (368 pacjentów). Przez pierwsze 9 miesięcy 2022 roku powyżej 300 pacjentów zostało objętych programem KOS w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Puszczykowie, niewiele mniej, bo 287 pacjentów przyjął Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.

Bezwzględne liczby pacjentów objętych KOS-em nie oddają w pełni zaangażowania placówek w realizację programu. Porównując liczbę hospitalizacji dla ostrych zespołów wieńcowych pacjentów leczonych w KOS-ie oraz w trybie standardowej hospitalizacji na oddziale kardiologicznym, stosunkowo najwięcej osób otrzymało kompleksową pomoc w szpitalach w Kaliszu (61%), w Ostrowie Wielkopolskim (60%), w Puszczykowie (59%), w CM HCP w Poznaniu (58%). Poniżej 10 procent pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym zostało zakwalifikowanych do KOS-a w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (8%), w Pile (4%) i Gnieźnie (3%).

Do końca września 2022 roku wielkopolskie szpitale odnotowały ponad 1300 hospitalizacji pacjentów, którzy zostali objęci kompleksową opieką w ramach programu KOS-Zawał. 18 procent tych hospitalizacji stanowią te sprawozdane przez Szpital w Puszczykowie. Ze wszystkich hospitalizacji zawałowych odnotowanych łącznie przez wielkopolskie placówki poza programem KOS-Zawał, najwięcej, bo 18 procent odbyło się w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Kolejnym ważnym aspektem, po liczbie pacjentów włączonych do programu KOS-Zawał, jest kompleksowość.

– Przyglądamy się, które podmioty oferują pacjentom cały zakres usług dostępnych w ramach programu KOS-Zawał, a które mniej dbają chociażby o rehabilitację kardiologiczną – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor WOW NFZ. – W dwóch wielkopolskich placówkach realizujących KOS-Zawał ponad 80 pacjentów w programie korzystało ze świadczeń rehabilitacyjnych, to Pleszewskie Centrum Medyczne oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu. Ale są też takie podmioty, które w ramach programu KOS niestety nie sprawozdały żadnych świadczeń rehabilitacyjnych. Należy do nich Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz Szpital Specjalistyczny w Pile.

Zwiększenie dostępności do kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego to jeden z priorytetów zdrowotnych NFZ na 2021 roku i lata następne. W ubiegłym roku najwyższy wskaźnik, czyli odsetek pacjentów objętych leczeniem w KOS-Zawał w stosunku do ogólnej liczby zawałów, osiągnęło województwo śląskie z wynikiem 47 procent. W Wielkopolsce w tamtym okresie odnotowaliśmy 34 procent pacjentów po zawale objętych programem KOS-Zawał, a w tym roku wskaźnik ten dla naszego regionu wyniósł 60 procent.

– Cieszymy się, że aż tylu pacjentów, którzy przeszli zawał zostało objętych opieką kompleksową – mówi Agnieszka Pachciarz. – To nasze najlepsze wyniki od początku realizowania programu KOS-Zawał w Wielkopolsce. Liczymy na to, że dzięki większemu zaangażowaniu podmiotów, które do tej pory go nie wykazywały, w kolejnych okresach wynik ten będzie się jeszcze poprawiał.

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji WOW NFZ
Foto: Szpital Specjalistyczny w Pile

Liczba pacjentów, którzy przeszli zawał w okresie od stycznia do końca września 2022 r. w podziale na leczonych w KOS-Zawał i poza programem prezentujemy w tabeli poniżej.

jak_w_2022_ROKU_WIELKOPOLSKIE

jak_w_2022_ROKU_WIELKOPOLSKIE_02