Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kiteli

23 czerwca 2022r. w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Krajence. Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Piotra Jończyka, powitano przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Radni Powiatu Złotowskiego Andrzej Pietrzak oraz Adam Popławski, Prezes OSP Krajenka Tomasz Madej, sołtysi, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych.

Następnie po stwierdzeniu quorum oraz ustaleniu porządku obrad a także przyjęciu protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej zgromadzeni wysłuchali informacji o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacji o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza Aleksandrę Sawicką.

Krajeńscy rajcy przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Wnioski płynące z raportu o stanie Gminy i Miasta Krajenka za rok 2021 dotyczące między innymi demografii zaprezentował Sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski. Wystąpienie zakończyło głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka Stefanowi Kiteli wotum zaufania, podczas, którego radni byli jednomyślni.
Następnie radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2021, przygotowane przez Skarbnik Gminy Małgorzatę Krasko. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu dla w/w sprawozdania wydała opinię pozytywną.

Po przekazaniu przez przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Krajence wyników przeprowadzonych głosowań dotyczących udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, radni podjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Stefanowi Kiteli.

Po otrzymaniu absolutorium Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela podziękował radnym, a także wszystkim swoim współpracownikom, sołtysom i społecznikom za ich codzienną pracę, przychylność i wsparcie przy podejmowaniu nierzadko trudnych decyzji, które skutkują kolejnymi inwestycjami w gminie, jej rozwojem dla dobra wszystkich mieszkańców.

Korzystając z okazji Burmistrz podziękował Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosławie Rutkowskiej-Krupce wręczając bukiet kwiatów za dotychczasową współpracę, finansowe wsparcie udzielane gminie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz za inwestycje, jakie samorząd realizował i realizuje obecnie na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Przewodnicząca gratulowała Burmistrzowi udzielonego absolutorium przekazała również zgromadzonym najważniejsze informacje płynące z raportu o stanie województwa, zrealizowanych inwestycjach.

W kolejnej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

– przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Krajenka”,

– określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Krajenka za rok szkolny 2022/2023,

– dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

– zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 rok.

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Krajence zakończyły zapytania i wnioski radnych.

Gmina Krajenka

jednoglosne_absolutorium

jednoglosne_absolutorium_10 jednoglosne_absolutorium_02 jednoglosne_absolutorium_03 jednoglosne_absolutorium_04 jednoglosne_absolutorium_05 jednoglosne_absolutorium_06 jednoglosne_absolutorium_07 jednoglosne_absolutorium_08 jednoglosne_absolutorium_09