Kaczory? Jak nikt zasługują na miejskość!

To, że Gmina Kaczory jest jedną z najlepiej funkcjonujących i rozwijających się – spośród bez mała 2500 gmin w Polsce – zdaje się być frazesem. Wiele już pisaliśmy, używając samych superlatyw, na jej temat. Włodarze gminy, na czele z wójtem Brunonem Wolskim, dbają nie tylko, żeby mieszkańcom żyło się z dnia na dzień coraz lepiej i dostatniej, ale także przez swoje niewyczerpane pomysły tworzą prawdziwe Eldorado dla inwestorów. Gmina aktywnie pomaga inwestorom na każdym etapie, np. w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników czy w zakresie infrastruktury. Samorząd gminy Kaczory ma konkretną i perspektywiczną wizję swojego rozwoju, dzięki czemu już stanowi awangardę proeuropejskich przemian i stała się wzorem dla gmin z całej Polski. Przy takich osiągnieciach oraz spełnianiu potrzebnych kryteriów Kaczory bezsprzecznie zasługują na miejskość!

Brunon Wolski
Wójt Gminy Kaczory

Gmina Kaczory posiada wszystko, co jest człowiekowi potrzebne do życia i rozwoju. Teraz pozostało umiejętnie z tego korzystać i tworzyć jeszcze lepsze możliwości do rozwoju. W ciągu minionych lat jako samorząd podejmowaliśmy wiele działań, aby utworzyć gminę przyjazną do zamieszkiwania. Nadszedł czas, gdy już z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że to nam się udało.

Stan posiadania naszej gminy prezentuje się imponująco! Pragnę jednak zapewnić – a nigdy nie rzucam słów na wiatr – że nie spoczniemy na laurach i w dalszym ciągu, w kolejnych latach będą powstawały nowe obiekty inwestycje, przy zaangażowaniu naszej społeczności i wszystkich chętnych do inwestowania u nas, a także przy udziale samorządu gminnego.

Nie mogę w dodatku „Tętno Gminy Kaczory” nie powiedzieć, że wszystko co osiągnęliśmy i będziemy nadal osiągać stanowi apogeum rozwoju gminy i jej „stolicy”. Na pewno NIE. Jednak dlaczego nie pójść dalej. Mając wszelkie argumenty „za”, dlaczego nie sięgnąć po MIEJSKOŚĆ! Kto nie idzie do przodu… ten się cofa!

Po jednogłośnym uchwaleniu przez Radę Gminy Kaczory, na wniosek Wójta Gminy Kaczory, przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory, konsultacje są w toku, a mają zakończyć się 15 marca. Gdy weźmiecie Drodzy czytelnicy do ręki ten numer Tętna Regionu, najprawdopodobniej będzie już wiadomo czy społeczność gminy opowiedziała się za pomysłem pana wójta i rady gminy.

Miejscowość Kaczory może uzyskać status miasta. Dlaczego?

– liczba mieszkańców w miejscowości Kaczory wynosi – 2 871;

– infrastruktura techniczna – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka odpadów, ścieżki rowerowe;

– funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Pływalnia, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury);

– dobrze rozwinięta sfera usług oświatowych (żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa) oraz usług sportowych (Orlik, boiska sportowe oraz boiska sportowe przy salach wiejskich, siłownie zewnętrzne, skatepark, boisko do gry w koszykówkę);

– sfera usług zdrowotnych (Przychodnia Zdrowia, Podmiot Leczniczy SALVE, oraz dwie apteki),

– bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna).

Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:

– wzrost rangi i znaczenia całej gminy Kaczory;

– dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i obszarów wiejskich;

– przyciąganie nowych inwestorów i związana z tym poprawa sytuacji na rynku pracy;

– podniesienie atrakcyjności Kaczor w oczach młodych ludzi;

Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości mieszkańców związanych z nadaniem statusu miasta miejscowości Kaczory

Co z podatkiem rolnym?

– Nie zmienią się zasady jego uchwalania. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty stanowiące w ewidencji gruntów użytki rolne niezależnie czy położone są na wsi czy w mieście. Rada Gminy ustala stawki na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta.

Czy wzrosną podatki od nieruchomości?

– Podatek od nieruchomości uchwalany jest przez Radę Gminy z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podatek ten jest taki sam dla wsi jak i miasta i zależny jest od uchwały określającej jego stawki podjętej przez Radę Gminy.

Czy ulegnie zmianie wysokość opłaty targowej i opłat lokalnych?

– Opłata targowa i opłaty lokalne są takie same dla miast jak i wsi. Jej wysokość zależy od uchwały Rady Gminy, która musi uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, które określa górne granice stawek tych opłat.

Co z opłatami za wodę, kanalizację i śmieci?

– Aktualnie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne przedstawia organowi regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy zawierającej wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfy zatwierdza w drodze decyzji organ regulacyjny. Wójt Gminy podaje zatwierdzone taryfy do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Opłatę za wywóz śmieci ustala Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na wysokość tej opłaty.

Czy nastąpi automatycznie odrolnienie i odlesienie gruntów?

– Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej przy realizacji konkretnej inwestycji inwestor będzie musiał na gruntach I-III uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę gruntów gminnych oraz opłata adiacencka?

– Wysokość stawek za dzierżawę gruntów gminnych nie ulegnie zmianie. Opłatę adiacencką i jej wysokość ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Jeżeli nie podejmie takich uchwał to stawki te nie będą zmieniane.

Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?

– Dopłaty te nie zostaną zlikwidowane. Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi?

Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?

– Nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców zarówno wsi jak i miasta.

Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie?

– Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z Karty Nauczyciela.

Jak będzie ze stypendiami dla dzieci i młodzieży oraz subwencją oświatową?

– Nie zmienią się zasady pomocy dla uczniów gdyż są one takie same dla wsi jak i miast. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegną zmianie, gdyż w obecnym stanie prawnym jest ustalana na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

A jak z pomocą społeczną?

– Pomoc społeczna świadczona jest przez ośrodki pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy. Zasady jakie obowiązują są takie same dla wsi i miast i zależne są od sytuacji materialnej i życiowej konkretnych mieszkańców tak więc nie będzie tutaj żadnych zmian.

Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej?

– W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Kaczory jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą miejsko – wiejską.

Czy trzeba się będzie przemeldować i wyrobić nowy dowód osobisty?

– Meldunki i ulice pozostaną w obecnym kształcie. Dowody osobiste będą ważne do czasu utraty ich terminu ważności. W nowych przypadkach zmieni się nazwa organu wydającego z Wójta Gminy na Burmistrza Miasta i Gminy.

Czy zmieni się liczba Radnych Rady Gminy?

– Liczba Radnych Rady Gminy nie ulegnie zmianie. Z kodeksu wyborczego wynika, że w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi ona 15. Tak też jest w naszym przypadku i tak pozostanie.

Czy będzie potrzeba organizować przedterminowe wybory Radnych?

– W związku z uzyskaniem praw miejskich nie ma potrzeby przeprowadzania nowych wyborów. Obecnie radni Rady Gminy Kaczory będą pełnić swoją funkcję do końca kadencji tj. do 2023 r.

A co z Wójtem Gminy?

– Nie będzie wyborów przedterminowych Wójta Gminy. Organ wykonawczy Gminy zmieni nazwę z Wójta Gminy Kaczory na Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory. Nie zmieni się również wynagrodzenie Burmistrza; tak samo jak wynagrodzenie Wójta ustala je Rada Gminy ( Miasta i Gminy) wg stawki ustawowej do 15 tys. mieszkańców.

Jakie mogą być koszty przedsięwzięcia po nadaniu statusu miasta?

– Koszty nie będą wysokie. Niezbędna będzie wymiana pieczęci urzędowych, pieczątek, szyldów na budynkach, papier firmowy, materiały promocyjne itp. Nie będą to koszty przekraczające możliwości finansowe budżetu gminy.

Czy nastąpi zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie oraz wzrost wynagrodzeń Urzędników?

– Zmiana statutu miejscowości nie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, a co za tym idzie wzrostu wynagrodzeń; nie zmienia się ilość zadań do wykonania przez Urząd.

Gmina Kaczory laureatem wielu nagród i wyróżnień

– Na nagrody, wyróżnienia i uznanie trzeba zasłużyć. Gmina Kaczory na nie zasłużyła przez swoje efektywne działanie i sukcesy osiągane w wielu dziedzinach. Wśród nich obowiązkowo należy wymienić inwestycje, oświatę, sport, rolnictwo, infrastrukturę drogową czy nowoczesną przedsiębiorczość.

Gminne Inwestycje

Racjonalne inwestycje lokalne kreują rozwój społeczno-gospodarczy gminy w długim i krótkim okresie. Inwestycje służące budowie i rozbudowie lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej są podstawowym czynnikiem wzrostu wartości majątku gminy. Trudno wymienić wszystkie inwestycje realizowane w gminie Kaczory, gdyż ich lista jest bardzo długa. Jednak te, które wykonano z udziałem środków finansowych zewnętrznych, w tym unijnych udowadniają, że samorząd w pełni je wykorzystuje. Można powiedzieć, że gmina rozwijała się w szybkim tempie, a wioski stały się nowocześniejsze, co jest również zasługą samych mieszkańców, którzy dbają o swoją małą ojczyznę. Jednak dwie z inwestycji należy koniecznie wymienić. W 2015 roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w Kaczorach, ponieważ poprzednia przy intensywnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej, przestała być wystarczająca. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oddana została do użytku w 2017 roku. Drugą z wartych odnotowania inwestycji jest modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Koszt tej inwestycji, który w całości został pokryty z budżetu gminy, wyniósł 2,2 mln złotych. Obiekt po zakończonej przebudowie został dwukrotnie powiększony i obecnie zajmuje ok. 800 m2 powierzchni.

Oświata

Oczkiem w głowie kaczorskiego samorządu jest Oświata. W gminie funkcjonuje gimnazjum, trzy nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły podstawowe oraz Szkoła Podstawowa w Morzewie. Na przestrzeni ostatnich lat rozbudowano trzy szkoły: w Śmiłowie (1990-1993), Kaczorach (1995-2002) i Dziembowie (2008-2010), a pozostałe obiekty systematycznie modernizowano. Dumą gminy są przedszkola, dostępne od 1990 r. dla wszystkich chętnych dzieci. W 1990 roku oddano do użytku nowy budynek w Kaczorach, który w 2012 roku powiększono o dodatkowy szósty oddział. Każda z siedmiu działających obecnie placówek posiada bezpieczny plac zabaw, otwarty także popołudniami dla wszystkich dzieci.

Sport

Kaczory gminą sportu. Dzięki rozwojowi infrastruktury sportowej w gminie, najmłodsi oraz ludzie starsi mogą aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i w nowoczesnych funkcjonalnych halach sportowych przy szkołach w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie, które powstały w 1998 i 2010 roku.

– To na nich odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, a po lekcjach są dostępne wszystkim mieszkańcom. Co warte podkreślenia, w każdej wsi sołeckiej mieszkańcy mogą korzystać z boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, a w Kaczorach, Prawomyślu i Dziembówku – także do gry w piłkę plażową. W 2015 roku gmina wzbogaciła się o kolejne wielofunkcyjne boisko przy szkole w Kaczorach. Warto dodać, że w Kaczorach mieszka najlepszy polski sprinter, Remigiusz Olszewski, który w ostatnich Halowych Mistrzostwach Europy zajął 6 miejsce, a gdyby dopisało szczęście, mógł stanąć na podium – mówi Brunon Wolski, wójt Gminy Kaczory.

Sportowym hitem gminy jest wybudowana w 2013 roku kryta pływalnia „Relaks”, oferująca dwa baseny, zjeżdżalnię, jacuzzi, kompleks saun oraz grotę solną, za którą gminie został przyznany tytuł „Inwestor na Medal”, w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego Sportu za całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. Do tytułu zarekomendował Gminę Kaczory Marszałek województwa wielkopolskiego. Uzyskanie takiego wyróżnienia za wybudowanie krytej pływalni w Kaczorach stało się dla Gminy Kaczory kolejną motywacją do działania w rozwój infrastruktury sportowej.

Rolnictwo, infrastruktura drogowa, nowoczesna przedsiębiorczość

W Gminie Kaczory także rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią działalności mieszkańców, a rolnicy stanowią sól tej ziemi, aktywnie współtworząc jej klimat. Gmina Kaczory ma charakter rolniczy, ale doskonałe warunki do działalności znalazły w niej liczne przedsiębiorstwa. Prowadzona przez władze lokalne polityka wspiera inwestorów, sprzyja powstawaniu nowych firm. Działalność gospodarczą prowadzi tu około 400 podmiotów różnych branż, dzięki czemu każdy mieszkaniec ma szansę znaleźć pracę na terenie gminy, bądź w pobliskiej Pile.

– Warto także wspomnieć o najważniejszej inwestycji drogowej w ostatnich latach, jaką była budowa drogi z Kaczor do Piły, o długości 6 km. Oddanie jej do użytku w 2004 roku znacząco poprawiło komunikację w gminie i skróciło dojazd do Piły. Przez ostatnie lata każdego roku remontujemy kolejne odcinki dróg, a także bardzo mocno stawiamy na ścieżki rowerowe. Wartą wymienienia jest najdłuższa z nich łącząca Kaczory z Piłą – mówi Brunon Wolski.

Należy podkreślić, że przez cały okres minionego 30-lecia inwestycje realizowane były na terenie całej gminy. Właśnie dzięki takiej polityce inwestycyjnej dziś wszystkie miejscowości są zadbane i uporządkowane. Wszystkie mają zmodernizowane drogi, chodniki i parkingi z wjazdami z kostki polbrukowej co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Oprócz dobrej infrastruktury lokalny biznes kwitnie dzięki preferencyjnym warunkom wprowadzonym przez władze. Są to m.in. zwolnienia z podatków, doradztwo w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego, pomoc przy naborze pracowników, w znalezieniu działki budowlanej czy przy zmianie zapisów dotyczących funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Warunki życia w gminie Kaczory nie ustępują miejskim standardom, a jej dodatkowym atutem są okoliczne lasy i jeziora oraz piękna przyroda.

No i co? Czy Kaczory nie zasługują na MIEJSKOŚĆ?! Jest to pytanie czysto retoryczne!

Marek Mostowski

kaczory_00

 

kaczory_01 kaczory_02 kaczory_02 kaczory_03 kaczory_04 kaczory_05 kaczory_06 kaczory_07 kaczory_08 kaczory_09 kaczory_10 kaczory_11 SONY DSC kaczory_13 kaczory_14 kaczory_15 kaczory_16 kaczory_17 kaczory_18 kaczory_19 kaczory_20 kaczory_21 kaczory_22 kaczory_23 kaczory_24 kaczory_25 kaczory_26 kaczory_27 SONY DSC kaczory_29 SONY DSC kaczory_31 kaczory_32 kaczory_33 kaczory_34 kaczory_35 kaczory_36 kaczory_37 kaczory_38 kaczory_39 kaczory_40 kaczory_41 kaczory_42 kaczory_43 SONY DSC kaczory_45 kaczory_46 kaczory_47 kaczory_48 kaczory_49 kaczory_50 kaczory_51 kaczory_52 kaczory_53 kaczory_54 kaczory_55 kaczory_56 kaczory_57 SONY DSC kaczory_59 kaczory_60 kaczory_61 kaczory_62 kaczory_63 kaczory_64 kaczory_65 kaczory_66 kaczory_67 kaczory_68 kaczory_69 kaczory_70 kaczory_71 kaczory_72 kaczory_73 kaczory_74 kaczory_75 kaczory_76 kaczory_77 kaczory_78 kaczory_79 kaczory_80 kaczory_81 kaczory_82 kaczory_83 kaczory_84 kaczory_85 kaczory_86 kaczory_87 kaczory_88 kaczory_89 kaczory_90 kaczory_91 kaczory_92 kaczory_93 bty