Kaczory mogą stać się MIASTEM!

12 lutego 2021 r. Rada Gminy Kaczory, na wniosek Wójta Gminy Kaczory jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/150/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.

Miejscowość Kaczory może uzyskać status miasta.

Komunikat Wójta Gminy Kaczory:

•    liczba mieszkańców w miejscowości Kaczory wynosi – 2 871;

•    infrastruktura techniczna – ulice, chodniki, wodociąg, kanalizacja, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, selektywna zbiórka odpadów, ścieżki rowerowe;

•    funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Pływalnia, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury);

•    dobrze rozwinięta sfera usług oświatowych (żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa) oraz usług sportowych (Orlik, boiska sportowe oraz boiska sportowe przy salach wiejskich, siłownie zewnętrzne, skatepark, boisko do gry w koszykówkę);

•    sfera usług zdrowotnych (Przychodnia Zdrowia, Podmiot Leczniczy SALVE, oraz dwie apteki),

•    bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna).

Przepisy obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy wymagają podjęcia wielu czynności, opracowania szeregu dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku, a także przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania miejscowości Kaczory statusu miasta.

O terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni niezwłocznie po wejściu w życie ww. uchwały Rady Gminy w drodze obwieszczenia Wójta Gminy Kaczory.

Z uwagi na istniejącą pandemię koronawirusa COVID-19 Rada Gminy postanowiła, że konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiet konsultacyjnych, które zostaną dostarczone mieszkańcom gminy, w celu wyrażenia swojej opinii.

Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:

•    wzrost rangi i znaczenia całej gminy Kaczory;

•    dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i obszarów wiejskich;

•    przyciąganie nowych inwestorów i związana z tym poprawa sytuacji na rynku pracy;

•    podniesienie atrakcyjności Kaczor w oczach młodych ludzi;

Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości mieszkańców związanych z nadaniem statusu miasta miejscowości Kaczory:

•    Co z podatkiem rolnym?
Nie zmienią się zasady jego uchwalania. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty stanowiące w ewidencji gruntów użytki rolne niezależnie czy położone są na wsi czy w mieście. Rada Gminy ustala stawki na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta.

•    Czy wzrosną podatki od nieruchomości?
Podatek od nieruchomości uchwalany jest przez Radę Gminy z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podatek ten jest taki sam dla wsi jak i miasta i zależny jest od uchwały określającej jego stawki podjętej przez Radę Gminy.

•    Czy ulegnie zmianie wysokość opłaty targowej i opłat lokalnych?
Opłata targowa i opłaty lokalne są takie same dla miast jak i wsi. Jej wysokość zależy od uchwały Rady Gminy, która musi uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, które określa górne granice stawek tych opłat.

•    Co z opłatami za wodę, kanalizację i śmieci?
Aktualnie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne przedstawia organowi regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy zawierającej wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfy zatwierdza w drodze decyzji organ regulacyjny. Wójt Gminy podaje zatwierdzone taryfy do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Opłatę za wywóz śmieci ustala Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na wysokość tej opłaty.

•    Czy nastąpi automatycznie odrolnienie i odlesienie gruntów?
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej przy realizacji konkretnej inwestycji inwestor będzie musiał na gruntach I-III uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

•    Czy zmienią się stawki za dzierżawę gruntów gminnych oraz opłata adiacencka?
Wysokość stawek za dzierżawę gruntów gminnych nie ulegnie zmianie. Opłatę adiacencką i jej wysokość ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Jeżeli nie podejmie takich uchwał to stawki te nie będą zmieniane.

•    Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?
Dopłaty te nie zostaną zlikwidowane. Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi?

•    Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?
Nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców zarówno wsi jak i miasta.

•    Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie?
Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z Karty Nauczyciela.

•    Jak będzie ze stypendiami dla dzieci i młodzieży oraz subwencją oświatową?
Nie zmienią się zasady pomocy dla uczniów gdyż są one takie same dla wsi jak i miast. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegną zmianie, gdyż w obecnym stanie prawnym jest ustalana na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

•    A jak z pomocą społeczną?
Pomoc społeczna świadczona jest przez ośrodki pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy. Zasady jakie obowiązują są takie same dla wsi i miast i zależne są od sytuacji materialnej i życiowej konkretnych mieszkańców, tak więc nie będzie tutaj żadnych zmian.

•    Co z dostępem do środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej?
W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi jak i miasta. Kaczory jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy Gminą miejsko – wiejską.

•    Czy trzeba się będzie przemeldować i wyrobić nowy dowód osobisty?
Meldunki i ulice pozostaną w obecnym kształcie. Dowody osobiste będą ważne do czasu utraty ich terminu ważności. W nowych przypadkach zmieni się nazwa organu wydającego z Wójta Gminy na Burmistrza Miasta i Gminy.

•    Czy zmieni się liczba Radnych Rady Gminy?
Liczba Radnych Rady Gminy nie ulegnie zmianie. Z kodeksu wyborczego wynika, że w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi ona 15. Tak też jest w naszym przypadku i tak pozostanie.

•    Czy będzie potrzeba organizować przedterminowe wybory Radnych?
W związku z uzyskaniem praw miejskich nie ma potrzeby przeprowadzania nowych wyborów. Obecnie radni Rady Gminy Kaczory będą pełnić swoją funkcję do końca kadencji tj. do 2023 r.

•    A co z Wójtem Gminy?
Nie będzie wyborów przedterminowych Wójta Gminy. Organ wykonawczy Gminy zmieni nazwę z Wójta Gminy Kaczory na Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory. Nie zmieni się również wynagrodzenie Burmistrza; tak samo jak wynagrodzenie Wójta ustala je Rada Gminy (Miasta i Gminy) wg stawki ustawowej do 15 tys. mieszkańców.

•    Jakie mogą być koszty przedsięwzięcia po nadaniu statusu miasta?
Koszty nie będą wysokie. Niezbędna będzie wymiana pieczęci urzędowych, pieczątek, szyldów na budynkach, papier firmowy, materiały promocyjne itp. Nie będą to koszty przekraczające możliwości finansowe budżetu gminy.

•    Czy nastąpi zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie oraz wzrost wynagrodzeń Urzędników?
Zmiana statutu miejscowości nie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, a co za tym idzie wzrostu wynagrodzeń; nie zmienia się ilość zadań do wykonania przez Urząd.

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli Państwu na wypracowanie opinii do konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Kaczory.

Wójt Gminy Kaczory
/-/ Brunon Wolski

kaczory_moga1_01

kaczory_moga1_02