„Kłujący” problem wśród personelu medycznego

klujacy_problem

Co roku w Polsce, dochodzi aż do 37 000 zakłuć i zranień wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań zawodowych. Według danych WHO, 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – to odsetek rozpoznawanych chorób po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach sektora ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się m.in. do absencji w pracy. Zranienia i zakłucia stanowią ryzyko dla zdrowia i życia nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów. Ze względu na wagę problemu powstała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która opracowała deklarację pt.: „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” odnośnie zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.

Według obowiązujących przepisów już dziś: pracodawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedur, które wyeliminują lub ograniczą narażenie na zranienie ostrymi narzędziami, a pracownik ma obowiązek ich przestrzegania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w której skład wchodzą: Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii oraz Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę na ważny, a niedoceniany problem tego typu wypadków przy pracy. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych technicznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych, wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Dokument skierowany jest do Dyrekcji Szpitali, z oczekiwaniem, aby złożyli podpis pod deklaracją oraz wprowadzili i przestrzegali przepisów bezpieczeństwa pracy w realizacji swojej misji.

„Wsłuchując się w głosy środowiska medycznego oraz biorąc pod uwagę poważny problem zakłuć i zranień została utworzona Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której priorytetem jest redukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej związanej ze zranieniami i zakłuciami podczas codziennej pracy personelu medycznego” – komentuje, Minister Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny.

To zwłaszcza personel pielęgniarski, którego praca opiera się na używaniu sprzętu medycznego takiego jak igły, skalpele, jest najbardziej narażony na ekspozycję zawodową. Niestety, jak wynika z raportu „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, blisko 70% przedstawicieli personelu medycznego zraniło się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy, z czego aż 40% osób nie zgłosiło tego zdarzenia przełożonym.

„Kluczową kwestią dla zapobiegania tego typu sytuacjom, jest edukacja personelu na temat ryzyka, które niesie za sobą zakłucie czy też zranienie się sprzętem medycznym. Obowiązkiem każdego pracownika jest zgłaszanie przypadków ekspozycji zawodowej. To pozwoli zwrócić uwagę na konieczność stosowania bezpiecznego sprzętu medycznego i dobrych rozwiązań oraz zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentom” – dodaje Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Każda jednostka składając podpis pod deklaracją (pracodawca, szpital) zobowiązuje się tym samym do konsekwentnego przestrzegania zasad oraz deklaruje chęć przystąpienia do „Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. Dokument można podpisać online. Jest on dostępny na stronie internetowej: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/.

„Bezpieczeństwo jest najważniejsze na każdym etapie leczenia pacjenta. Od 2013 roku obowiązuje Dyrektywa Rady 2010/32/EU, za której implementację odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Nakłada ona na dyrekcje placówek ochrony zdrowia obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami. Stosując się do zasad zawartych w deklaracji, poprawimy bezpieczeństwo pracy personelu pielęgniarskiego, ale również pacjentów” – tłumaczy dr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Newsrm.tv