Kolejna sesja stacjonarna. Szpital nadal tematem tabu

po_wlasciwej_stronie_lustra

 

radni

 

 

Epidemia nadal ogranicza wszystkich i prawie wszystko. Jednak członkowie populacji ludzkiej, którzy zdefiniowani są pod pojęciem nie tylko homo, ale także SAPIENS, potrafią w inteligentny sposób radzić sobie z częścią niektórych nawet najbardziej absurdalnych ograniczeń. Już (o paradoksie) po raz drugi z kolei, sesja Rady Powiatu w Pile odbyła się w trybie stacjonarnym. I nie było z tym związanego trzęsienia ziemi, ani tym bardziej przypadków grupowego zakażenia. Muszę zaakcentować, że ów wtręt o homo” sapiących” nie jest panegirykiem na cześć zarządu powiatu czy „kierownictwa” Rady Powiatu. Nic z tych rzeczy. Najprawdopodobniej przymusiła ich do tej formuły (najbardziej racjonalnej) po pierwsze rezygnacja członka zarządu i powołanie nowego, oraz odebranie przyrzeczenia od nowego radnego. Obym się mylił.

Najważniejszymi punktami porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Pile były dwa. Punkt 3 dotyczący uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021 – 2040 oraz punkt 4 dot. uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. Jako, że propozycje przedstawione przez zarząd powiatu były właściwie li tylko chciejstwem, a nie w wielu aspektach programem możliwym do realizacji, nie otrzymały akceptacji ze strony opozycji (czyt. KO). Radny Zdzierela próbował także rozszerzyć porządek o punkt dot. informacji o pilskim szpitalu, ale starym zwyczajem starosta nie wykazał owym wnioskiem zainteresowania. Cóż, chowanie głowy w piasek jest infantylnym rozwiązaniem, bo wcześniej czy później wyjdzie szydło z worka.

A teraz oddajmy głos radnym Koalicji Obywatelskiej:

Rafał Zdzierela przedstawił stanowisko klubu KO w sprawie budżetu i WPF

zdzierelaRafał Zdzierela

Śródmieście, Zamość

 

Dwie uchwały Rady Powiatu w Pile należą do jednych z najważniejszych w ciągu roku: zarówno bowiem uchwała ws. budżetu na kolejny rok jak i uchwała ws. wieloletniej prognozy finansowej powinny rozstrzygać o kluczowych kierunkach rozwoju naszego powiatu, dlatego Radni Koalicji Obywatelskiej po zapoznaniu się z tymi projektami mają obawy co do zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania we wszystkich obszarach, w których powiat jest organem nadzorującym bądź, które stanowią zadanie własne powiatu.

Oczywiście sytuacja, w której obecnie jesteśmy, jest nadzwyczajna, trwająca pandemia dotyka wszystkich, samorządy również, wpływając na ich możliwości finansowe. Zdajemy sobie z tego oczywiście sprawę (jako opozycja konstruktywna) i WIEMY ŻE NIE WSZYSTKO MOŻNA WYKONAĆ i że część z zamierzonych inwestycji trzeba odłożyć w czasie.

W przedkładanej jednak Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 możemy odnaleźć tylko Projekt „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” na kwotę ponad 1,5 mln zł i trzy projekty miękkie „Edukacja ku niezależności”, „Mali odkrywcy” i „Eko-edukacja” na kwotę łączną ok. 250 tys. zł. Jedynym dużym projektem obejmującym inwestycje w oświacie jest Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – w zakresie przebudowy i rozbudowy Powiatowego Centrum Edukacji w Pile. I w tym temacie jesteśmy absolutnie zgodni – PROJEKT BARDZO CIEKAWY I POTRZEBNY młodym ludziom z Powiatu Pilskiego i nie tylko, jego realizacja możliwa będzie dzięki finansowaniu unijnemu. Pieniądze z Unii Europejskiej pozwolą kolejny raz na inwestycje i rozwój młodych pokoleń.

Jako radni Powiatu Pilskiego stwierdzamy, że brakuje w tym budżecie inwestycji w drogi powiatowe. Jedyna właściwie pozycja, oprócz dotacji na drogi powiatowe w mieście Pile, zapisana w budżecie dotyczy przygotowania dokumentacji technicznych – to zdecydowanie za mało. Brakuje inwestycji w opiece społecznej. Powiat Pilski również jako organ nadzorujący służbę zdrowia winien ją w sposób nadzwyczajny wspierać. Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, który jest dla nas podstawowym orężem instytucjonalnej walki ze skutkami COVID-19 oraz – co nie jest bez znaczenia – innymi nie-covidowymi chorobami – wymaga DZISIAJ nadzwyczajnego wsparcia.

Ponadto, nasze poważne obawy budzi fakt, że w 2021 roku Zarząd Powiatu planuje zadłużyć Powiat Pilski na kwotę blisko 7 milionów złotych, z czego blisko 20 proc. wartości planowanych do wyemitowania instrumentów dłużnych ma być przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego. Polityka obecnie rządzącej w powiecie koalicji PiS-Porozumienie Samorządowe zmierza ewidentnie do przerzucenia na kolejne kadencje głównego ciężaru spłaty zaciąganych teraz zobowiązań. W przedstawionym Wysokiej Radzie dokumencie czytamy, że „Przyjęto, że wykup obligacji nastąpi w roku 2030 [w] wysokości 1 000 000 zł i w roku 2031 w wysokości 5 900 000 zł”.

Przedstawione okoliczności nie umożliwiają nam udzielenia poparcia zarówno wieloletniej prognozy finansowej ani budżetu na 2021 rok w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Będziemy oczywiście wspierać dobre projekty zaproponowane w trakcie roku do budżetu i mamy nadzieję, że projekt w Powiatowym Centrum Edukacji uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

karwackaMałgorzata Karwacka

Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Najważniejszymi uchwałami podejmowanymi na listopadowej sesji, bez wątpienia były uchwały ws. budżetu na kolejny rok oraz ws. wieloletniej prognozy finansowej. Wczytując się w ich projekty, nie powiało optymizmem, dlatego jako klub Koalicji Obywatelskiej ich nie poparliśmy. O naszych obawach dot. budżetu na 2021 rok mówił Przewodniczący Klubu, Rafał Zdzierela. Ponownie wnioskowaliśmy o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący funkcjonowania szpitala. Starosta w dalszym ciągu nie okazał zainteresowania. Cały czas czekamy na debatę w tym ważkim temacie.

dabekStanisław Dąbek

Śródmieście, Zamość

Nie rozumiem, dlaczego Zarząd Powiatu boi się dyskusji o pilskim szpitalu. Wiemy, że szpital jest tak palącym problemem, że nie tylko tym tematem muszą zajmować się rządzący, ale również jest to ważny temat dla opozycji, która w imieniu tych, co nie zgadzają się z taką polityką, takim myśleniem, sposobem zarządzania chcą wiedzieć co się dzieje w naszym szpitalu. Ten szpital jest dobrem społecznym i o tym powinniśmy rozmawiać. Czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym kierunku? Wszystkie media społecznościowe donoszą, że jest to niepokojące zjawisko.

Chciałbym dowiedzieć się od koalicji rządzącej, w jakim stopniu jest tam źle. Ponadto chciałbym dowiedzieć się od rządzących szpitalem czy jest jakieś światełko w tunelu. Nie jest przypadkowe, że pracownicy odchodzą. Coś, co było budowane przez wiele lat dziś jest niszczone. Była propozycja debaty, a do dziś jej nie ma. Kto się boi debaty o szpitalu?

augustynMaria Augustyn

Śródmieście, Zamość

Niepokoi plan powiększenia zadłużenia Powiatu do 58,8 mln zł poprzez kredyty długoterminowe i emisję obligacji o wartości 6,9 mln zł. Pętla kredytowa jest już faktem, a jej zaciśnięcie będzie dotyczyło kolejnego Zarządu i przyszłych pokoleń. Nie widać efektu inwestycyjnego na 26 mln wzrostu zadłużenia, które spowodował ten i poprzedni Zarząd. Nieliczne realizowane inwestycje są wspierane przez środki UE i Ministerstwa. Priorytety Zarządu nie uwzględniają bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Opóźniana jest realizacja budowy oddziału onkologii i pracowni cytostatyków zgodnie z umową trójstronną pomiędzy Starostwem, Samorządem Wojewódzkim i Miejskim, a dotyczącą Centrum Radioterapii.

Ważnym tematem był raport o stanie środowiska za 2017/18 rok opracowany przez firmę zewnętrzną (przedstawiciel nie był obecny na sesji) Przedstawiona, pobieżna informacja nic nie mówi o zagrożeniach. Jednocześnie brak danych dotyczących badania poziomu hałasu, gleb w rolnictwie czy wód powierzchniowych. Podaje się, że wskaźnik lesistości jest bez zmian, ale nie podaje się o ile wzrosła wycinka i jaka jest utrata biomasy leśnej.

Monitorowanie i dbałość o stan środowiska jest jednym z podstawowych zadań Powiatu. Wydano pieniądze podatników nie uzyskawszy koniecznych informacji, a część tych, które raport zawiera budzi poważne wątpliwości.

szutkowskiWojciech Szutkowski

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Podczas sesji zabrałem głos w sprawie uchwały dot. planu pracy Rady Powiatu w Pile na rok 2021. Będąc członkiem komisji zgłosiłem kilka tematów związanych z powiatem pilskim. Moje propozycje wywołały burzę po drugiej stronie. Starosta mocno się wzburzył, mówiąc że to są nie na tyle ważne tematy by były ujęte w planie pracy Rady Powiatu. Te tematy można w każdej chwili zgłosić i wprowadzić do planu pracy. Jednak została ogłoszona przerwa i wydawało mi się, że moje propozycje po wznowieniu obrad zostaną przyjęte. Niestety radni po drugiej stronie i członkowie komisji, których jest sześciu, z tego czterech z Porozumienia Samorządowego i z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko moim propozycjom. Taka decyzja spowodowała, że byłem bardzo zbulwersowany, iż powiat pilski, który zalicza się do powiatów rolniczo-przemysłowych (chodzi o produkcję zwierzęcą, ogrodników) nie umieszcza takich tematów w planie pracy. Jest to dla mnie skandal. A większość radnych z koalicji rządzącej jest z terenu powiatu, gdzie ważne jest rolnictwo. Jak się okazuje dla nich ten temat nie jest istotny.

jarczakPaweł Jarczak

Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Ostatnia stacjonarna sesja Rady Powiatu w Pile była jedną z ważniejszych, bo zawierała uchwały dotyczące uchwalenia budżetu na 2021 r. i wieloletniej prognozy finansowej. Mnie osobiście uderzyło ponowne zbycie radnych opozycji i ich wniosku dotyczącego informacji na temat pracy i sytuacji Szpitala Specjalistycznego w Pile. Po raz kolejny pan Starosta odciął nas od tematu szpitala. Za to obiecał spotkanie, rozmowę o szpitalu, ale do tej pory nic takiego się nie odbyło. Również podczas sesji nie uwzględniono naszego wniosku dotyczącego sprawy planu pracy Rady Powiatu w Pile na rok 2021, który dotyczył dwóch punktów, o które wnioskował radny Szutkowski. Co do uchwalonego budżetu na 2021 i w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040 to jako radni opozycji mamy duże obawy co do przyszłości budżetu. Dlatego, że licznie zaciągane kredyty są rozkładane na 20 lat. Tak naprawdę nie obecny Zarząd, nie następna Rada Powiatu w Pile będzie musiała podejmować trudne decyzje dotyczące obsługi spłaty tych zadłużeń. Obawiamy się, że przyszłe lata i to zadłużenie wyeliminuje możliwość inwestowania. Również nie pozwoli by powiat zabezpieczył środki własne jako własny wkład do przyszłych programów ze środków zewnętrznych. Dlatego m.in. nie poparliśmy tego budżetu. Wstrzymaliśmy się, bo budżet zawiera także pozytywne rzeczy.

Czy radni opozycji, a tym samym my – lokalna społeczność, doczekamy się debaty na temat tego, co dzieje się w pilskim szpitalu? Czy mgła nad funkcjonowaniem lecznicy zostanie rozwiana? Oj, pewnie jest to marzenie ściętej głowy!

Marek Mostowski
Fot. (SE) & mm

 

 

kolejna_sesja1_02 kolejna_sesja1_01