Krajenka.Rozmawiano o ścieżce rowerowej do Złotowa

krajenka_rozmawiano_o_sciezce

W środę 17 marca 2021r. w krajeńskim magistracie odbyło się spotkanie poświęcone drogom wojewódzkim. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kitelę udział wzięli: Mirosława Rutkowska-Krupka – Radna Województwa Wielkopolskiego, Iwona Żerebiło – kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Aleksandra Pasieta – inspektor ds. zabytków nieruchomych oraz Paweł Katarzyński – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Dla przypomnienia, już w roku 2019 Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka apelował do Radnych Sejmiku Województwa: Mirosławy Rutkowskiej-Krupki, Henryka Szopińskiego, Jarosława Maciejewskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego o wsparcie inicjatyw dotyczących:

– budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 z Krajenki w kierunku Złotowa,

– przebudowy ulicy Bydgoskiej w Krajence,

– rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 od Krajenki do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.

W wyniku wspólnych działań dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Paweł Katarzyński zlecił przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Krajenka-Klukowo. Zadanie realizowane będzie po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 188 patrząc od strony Krajenki. Ścieżka rowerowa umiejscowiona będzie w pewnej odległości od samej drogi tj. już za drzewami.

W 2008 roku decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ulica Bydgoska wpisana została do historycznego układu urbanistycznego, co oznacza, że dokonanie jej przebudowy z zastosowaniem jakichkolwiek odstępstw wymaga bezwzględnej zgody konserwatora zabytków. W tym celu na WZDW w Poznaniu nałożony został obowiązek przygotowania odpowiednich ekspertyz przez osoby do tego uprawnione z listy ministerialnej. Ekspertyzy dotyczą możliwości przebudowy ulicy Bydgoskiej z zachowaniem jej historycznego charakteru.

Wynikiem dzisiejszego spotkania jest konsensus zawarty pomiędzy dyrektorem WZDW w Poznaniu a Panią konserwator co do koncepcji przebudowy ul. Bydgoskiej. Na podstawie tych ustaleń przygotowana zostanie dokumentacja techniczna umożliwiająca przebudowę w/w odcinka drogi wojewódzkiej.

W drugiej połowie tego roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Krajenki do Wysokiej.

Obecnie na terenie Gminy i Miasta Krajenka realizowane są wielomilionowe inwestycje: „Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórce, „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego – część 2 – ul. ks. A. Januszewskiego”, „Remont dworca wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe”.
Lada dzień rozpocznie się również „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka”.

Źródło: http://www.krajenka.pl