Kwalifikacja wojskowa w powiecie pilskim

kwalifikacja_wojskowa

4 marca w powiecie pilskim rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 10 kwietnia. Przed komisją lekarską stawić się muszą przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2000 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Termin kwalifikacji wojskowej w okresie od 4 marca do 10 kwietnia został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. ( Dz. U. poz. 1982 ) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r., Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 19/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich.

Powiatowa Komisja Lekarska w Pile będzie pracowała codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.30, w Pile przy ul. Żeromskiego 14  (Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej).  Tel. 605-352-949.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w 2000 r.

– mężczyzn  urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/19 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ),

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej kolejność zgłaszania się osób do kwalifikacji przedstawia się następująco:
1.    od 04 marca do 21 marca Miasto Piła
2.    od 22 marca do 25 marca Miasto i Gmina Łobżenica
3.    od 26 marca do 28 marca  Miasto i Gmina Wyrzysk
4.    od 28 marca do 29 marca  Gmina i Miasto Ujście
5.    od 01 kwietnia do 02 kwietnia  Gmina Szydłowo
6.    w dniu 03 kwietnia  Gmina Kaczory
7.    od 04 kwietnia do 05 kwietnia  Miasto i Gmina Wysoka
8.    w dniu 05 kwietnia  Gmina  Miasteczko Kraj.
9.    w dniu 08 kwietnia Gmina Białośliwie
10.    w dniu 09 kwietnia  kobiety
11.    w dniu 10 kwietnia  ekspertyzy

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:
– dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia
– posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe!

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).

Starostwo Powiatowe w Pile