LGD dla zrównoważonego rozwoju powiatu pilskiego

LGD_dla_zrownowazonego
Dotacje na założenie działalności gospodarczej, rozwój biznesu, inicjatywy edukacyjne, szkoleniowe i integracyjne dla mieszkańców, wyposażenie dla lokalnych instytucji kulturalnych – to tylko niektóre pomysły, które wspierać będzie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią. Właśnie ruszyła realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. W latach 2016 – 2023 na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich na obszarze powiatu pilskiego LGD będzie miała ponad 8 mln złotych z funduszy europejskich.

Ze wsparcia LGD będą mogli skorzystać między innymi przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które działają w powiecie pilskim na obszarach wiejskich i w miastach do 20 000 mieszkańców.

Obecnie LGD opracowuje zasady związane z organizowaniem naborów na dofinansowanie operacji. W II połowie 2016 roku planowane jest uruchomienie naborów na rozwój działalności gospodarczej oraz na podejmowanie działalności gospodarczej. W ramach rozwijania działalności gospodarczej o wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które mogą otrzymać  dofinansowanie operacji w kwocie nie przekraczającej 300 000 zł. Intensywność pomocy w przypadku rozwoju działalności gospodarczej wynosi 60% wartości inwestycji. Z kolei osoby z pomysłami na założenie własnej działalności gospodarczej, a także podmioty planujące uruchomić działalność gospodarczą, będą mogły liczyć na premię na założenie działalności w wysokości 50 000 zł. W przyszłym roku realizowane będą nabory dla organizacji pozarządowych, podmiotów działających w zakresie kultury i dziedzictwa lokalnego oraz instytucji publicznych. Tutaj z kolei wysokość dofinansowania będzie wynosić 63,63% w przypadku instytucji publicznych oraz nawet 95% w przypadku pozostałych.

Istotnym partnerem dla LGD będą organizacje pozarządowe. Specjalnie dla nich w Strategii przewidziano konkursy na granty w wysokości do 20 000 dofinansowania. Podmioty społeczne, lokalni liderzy i organizacje pozarządowe będą mogły dzięki wsparciu finansowemu LGD realizować działania w zakresie kultury i dziedzictwa lokalnego, wszelkiego rodzaju akcje integrujące i aktywizujące mieszkańców oraz inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe. Pierwsze konkursy grantowe będą uruchamiane na początku 2017 roku.

W latach 2016-2023 LGD Krajna nad Notecią otrzyma ponad 8 mln złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność. Pieniądze będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżet państwa. W trakcie organizowania naborów LGD działa pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, instytucją płatniczą dla beneficjentów jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

LSR

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 to dokument przygotowany przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią. 17 maja 2016 roku LGD podpisała umowę ramową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację strategii. W Strategii obejmującej obszar powiatu pilskiego opisano cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane do roku 2023. LSR zawiera 4 cele, dotyczące wzrostu aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców, poprawy dostępności do infrastruktury i dziedzictwa lokalnego, wzmocnienie kapitału społecznego oraz zintegrowanie obszaru historycznej Krajny wokół aspektów turystycznych i tożsamościowych. Dla realizacji tych celów określono przedsięwzięcia:

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

1.2.2 Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków zbytu bądź usług lokalnych

2.1.1 Inwestycje w turystykę i rekreację

2.2.1 Odnowa zabytków

2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne

3.1.1 Drogi lokalne w zakresie włączenia społecznego

3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych

3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

4.2.1 Promocja obszaru LSR

Do każdego z wyżej wymienionych przedsięwzięć realizowane będą nabory w trybie konkursowym.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej; wysokość wsparcia – 50 tys. zł, planowany termin ogłoszenia konkursu – IV kwartał 2016, II półrocze 2017

2. Rozwijanie działalności gospodarczej; wysokość wsparcia – do 300 tys. zł; planowany termin ogłoszenia konkursu – IV kwartał 2016, II półrocze 2017

3. Inwestycje w turystykę i rekreację; wysokość wsparcia – do 130 tys. zł; planowany termin ogłoszenia konkursu –  I półrocze 2017

4. Inwestycje w dziedzictwo lokalne; wysokość wsparcia – do 50 tys. zł – konkurs; do 20 tys. zł – grant; planowany termin ogłoszenia konkursu –  I półrocze 2017

5. Drogi lokalne w zakresie włączenia społecznego; wysokość wsparcia –   Do 100 tys. zł; planowany termin ogłoszenia konkursu –  I półrocze 2017

6. Inicjatywy lokalne w sferze społecznej kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych; wysokość wsparcia – – Do 20 tys. zł – grant;  I półrocze 2017

7. Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; wysokość wsparcia – do 20 tys. zł – grant; planowany termin ogłoszenia konkursu – I półrocze 2017

Szczegółowe informacje na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju udziela Biuro LGD w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie, tel. 666 957 513, biuro@lgdkrajna.pl. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Informacje o LGD

Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią działa od 2007 roku jako stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Działalność LGD obejmuje obszar całego powiatu pilskiego. Obecnie w skład LGD wchodzi 9 gmin powiatu pilskiego, w tym miasto Piła, członkiem LGD jest również Powiat Pilski.

W latach 2009 – 2015 LGD realizowało Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną z PROW 2007-2013. Na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich rozdysponowano wówczas ponad 9 mln złotych. W latach 2016-2023 LGD będzie realizować nową Lokalną Strategię Rozwoju, której budżet na wdrażanie wynosi 8 mln zł.

A.S.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *