Marszałek Woźniak mówi „NIE” działalności PiS na szkodę OPEN S.A.

marszalek_wozniak_mowi_nie

Podczas konferencji prasowej 25 listopada Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Dariusz Godlewski, Prezes OPEN S.A. zaprezentowali informacje dotyczące przeprowadzonych inwestycji oraz zmian organizacyjno – prawnych w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu (OPEN S.A.). Odparli również zarzuty o charakterze politycznym.
 
„Mamy do czynienia z kreowaniem złej, wręcz sensacyjnej atmosfery wokół spółki OPEN, która wywołuje niepokój pacjentów i może zniechęcić kolejnych inwestorów. Ma to wymiar polityczny i wpisuje się w doktrynalne działanie PiS, co jest przykre” – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego rozpoczynając dzisiejszą konferencję prasową.

25 listopada Marszałek Marek Woźniak udzielił pisemnej odpowiedzi Prezydentowi Miasta Poznania (jako reprezentantowi Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami) w sprawie realizacji przez Województwo Wielkopolskie celu darowizny udziałów Skarbu Państwa w nieruchomości położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu dokonanej na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2009 r. oraz spółki pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A z siedzibą w Poznaniu w 2014 r., w związku ze skierowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego do Prezydenta Poznania wezwaniem do podjęcia działań zmierzających do odwołania darowanych udziałów.

Poinformował  w niej Prezydenta, iż twierdzenie Wojewody Wielkopolskiego, jakoby Województwo Wielkopolskie nie realizowało celu darowizny określonego jako promocja i ochrona zdrowia było gołosłowne i bezpodstawne. W obrębie nieruchomości funkcjonuje podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą, spółka OPEN S.A., której akcjonariuszem jest Województwo Wielkopolskie. Do statutowych celów spółki należy m.in. prowadzenie działalności leczniczej w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 
Marszałek Woźniak stwierdził, że działania Wojewody Wielkopolskiego zmierzające do odebrania darowanych Województwu Wielkopolskiego udziałów w nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu traktuje jako ewidentną chęć zniweczenia dorobku dobrze rozwijającego się podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą, w którym największym akcjonariuszem jest Województwo Wielkopolskie. Takie działania nie leżą ani w interesie pacjentów, ani w interesie Województwa Wielkopolskiego jako wspólnoty jego mieszkańców.

Wobec tak nieuprawnionego ataku ze strony Wojewody Wielkopolskiego, Marszałek zdecydował się przedstawić synergię działań podjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie przekształcenia sp zoz-u, najpierw w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (od stycznia 2014 r.), a następnie w spółkę akcyjną (listopad 2014 r.).

Przed pierwotnym przekształceniem sp zoz-u w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Województwo Wielkopolskie w drodze darowizny wyposażyło sp zoz w nieruchomość położoną przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu, która weszła na kapitał własny tego podmiotu. Tym samym pierwotny kapitał zakładowy utworzonej z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił 4 000 000 zł.

Alternatywą dla ciągłego angażowania budżetu Województwa Wielkopolskiego w dokapitalizowanie spółki stała się inna formuła organizacyjno-prawna umożliwiająca pozyskanie zewnętrznych inwestorów, otwierająca nowe możliwości funkcjonowania w warunkach rosnącego popytu na usługi medyczne, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości płatnika publicznego w zakresie finansowania usług medycznych jak i rosnącej konkurencji na rynku –  czyli przekształcenie spółki z ograniczoną w spółkę w spółkę akcyjną.

W celu rozwiązania wszelkich wątpliwości narosłych wokół akcjonariatu OPEN SA Marszałek Woźniak zaznaczył, że Województwo Wielkopolskie od momentu powstania spółki akcyjnej nie zbyło żadnej akcji i przedstawił aktualną jego strukturę:

Województwo Wielkopolskie posiada:

– 4 480 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja – objęte w związku z przekształceniem spółki pod firmą: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna (akt notarialny z 24 października 2014 r.); wpis spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym  nastąpił w dniu 12 listopada 2014 r.

–  1 000 000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda akcja – objęte przez Województwo Wielkopolskie w  drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 000 000 zł, i tym samym podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 1 000 000 zł poprzez emisję akcji serii C, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15 października 2015 r.

Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”  posiada:

–  1 921 015 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja –  objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Społecznej Fundacji „Ludzie dla Ludzi”, obejmującej m.in. 2 mammobusy i pozostałe środki w postaci aktywów i pasywów funkcjonalnie związane z działalnością mammobusów, co skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego spółki OPEN S.A. o kwotę 1 921 015 zł,  poprzez emisję  1 921 015 akcji imiennych serii B,  na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2015 r.; wpis podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym  nastąpił w dniu 17 lipca 2015 r.

–  160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja – objętych  w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000 zł, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15 października 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki OPEN S.A.  poprzez emisję akcji serii D.

Pozostali inwestorzy prywatni posiadają:

–  3 095 938  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja – objętych w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 3 869 922,50 zł, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15 października 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki OPEN S.A.  poprzez emisję akcji serii D.

Łącznie w wyniku realizacji planu emisji publicznej akcji na okaziciela serii D spółka OPEN S.A. wyemitowała 3 255 938 akcji, pozyskując tym samym środki w wysokości 4 069 922,50 zł.
 
Pracownicy spółki OPEN S.A. posiadają łącznie:

–  484 700 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda akcja –  objętych w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 605 875 zł,  w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15 października 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki OPEN S.A.  poprzez emisję akcji serii E
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki OPEN S.A. w zakresie emisji akcji serii C, D oraz E nastąpił w dniu 3 lutego 2016 r.

W świetle powyższych przekształceń, które zostały przeprowadzone w sposób transparentny i zgodnie z przepisami prawa, kapitał spółki uległ podwojeniu.
 
Ustosunkowując się do zarzutu przekroczenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kompetencji w tym zakresie Marszałek przypomniał, że w świetle przepisów prawa oraz orzecznictwa wygląda to następująco:

to zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa).

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo (art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa).

Prawa majątkowe województwa, nienależące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd województwa (art. 55 ustawy o samorządzie województwa).

Wniosek:

Interpretacja przepisów art. 41 i 55 ustawy o samorządzie województwa prowadzi do wniosku, iż to zarząd województwa – jako organ wykonawczy województwa jest, co do zasady, uprawniony do dysponowania mieniem województwa, w tym do wykonywania praw majątkowych. Zgodnie z funkcjonującą na gruncie ustroju samorządu województwa zasadą domniemania kompetencji organu wykonawczego, skoro z przepisu art. 18 pkt 19 lit. e ustawy o samorządzie województwa nie wynika jednoznacznie kompetencja sejmiku województwa w zakresie władczego decydowania w sprawach dotyczących wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, czynności te pozostają w kompetencjach zarządu województwa.

Marszałek przypomniał także, jakie są kompetencje zarządu województwa w zakresie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na tle ustawy o działalności leczniczej i orzecznictwa.

Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla której podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego (art. 75 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej).

„W obowiązującym stanie prawnym nie może (…) budzić wątpliwości, że organem dokonującym przekształcenia samorządowego SPZOZ-u jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący województwa (sejmik) nie może wiec przypisać sobie takich kompetencji, i to pomimo istnienia ogólnego uregulowania w art. 18 pkt 19 lit. f ustawy o samorządzie województwa. Zasady przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową, określone w przepisach art. 70-82 ustawy o działalności leczniczej, nie przewidują uprawnienia do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ( radę gminy, powiatu albo sejmik) uchwały w przedmiocie przekształcenia samorządowego SPZOZ. Uprawnień takich nie można domniemywać, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady praworządności.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 7 lipca 2014 r., II OSK 1373/14).

Podsumowując Marszałek przypomniał, że dopiero za obecnych rządów zmieniła się Ustawa o działalności leczniczej. W zapisach tej nowelizacji czytamy, że w spółkach, dla których podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego wartość nominalna udziałów lub akcji nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego, zaś Skarb Państwa winien dysponować większością głosów na zgromadzeniu wspólników (walne zgromadzenia).

Anna Parzyńska – Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu