Monar-Markot w Pile laureatem ogólnopolskiego konkursu

Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014” został rozstrzygnięty. Spośród 86 zakwalifikowanych zgłoszeń, wyłoniono 6 projektów, które uzyskały tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”. Wśród laureatów konkursu jest „Ul dla pszczół”, Projekt Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie dwustopniowego procesu oceny: projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie przesłanego formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, złożonego z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2), Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS.

Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Z nadesłanych na tegoroczny konkurs projektów, jury zgodnie z regulaminem przyznało trzy nagrody projektom nadesłanym do konkursu przez projektodawców. Dodatkowo, jury konkursu przyznało trzy wyróżnienia specjalne, w tym jedno dla projektu zgłoszonego przez IP/IP2 oraz dwa projektom zgłoszonym bezpośrednio przez projektodawców.

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”, statuetka, dyplom oraz udział dwóch reprezentantów nagrodzonych projektów w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast projekty, którym zostało przyznane wyróżnienie specjalne otrzymują tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”, statuetkę oraz dyplom.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów tegorocznej edycji.

Lista laureatów konkursu Dobre Praktyki  EFS 2014

Projekty nagrodzone

Projekty zgłoszone przez projektodawców

1. „Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50 +”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki.
Nazwa projektodawcy: PBS Sp. z o.o. w Sopocie

2. „Ul dla pszczół”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki.
Nazwa projektodawcy: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile

3. „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki.
Nazwa projektodawcy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Projekty wyróżnione

Projekt zgłoszony przez IP/IP2:

„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”     
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych, Programu Kapitał Ludzki.
Nazwa projektodawcy: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Projekty zgłoszone przez projektodawców

1. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Programu Kapitał Ludzki.
Nazwa projektodawcy: Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki.
Nazwa projektodawcy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

(SE)

monar_markot_w_pile10

monar_markot_w_pile11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *