Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

  nabor_do_gminnej

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji

  Prezydent Miasta Piły, na podstawie Uchwały Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania, ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

  Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie miasta Piły do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego miasta Piły składa się z 13 członków, w tym 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność na terenie miasta Piły.

  Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzach: „Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji” oraz „Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji”, załączonych do ogłoszenia.

  Kadencja Gminnej Rady trwa 3 lata.

  Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

  Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionych i podpisanych formularzy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji”:

  1) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 7A) w godz. 7:30- 15:30

  2) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła

  Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 07 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Temat prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta Piły. Kontakt: tel. 67 210 42 21, 67 210 42 11; wpir@um.pila.pl.

  Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

  2. Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

  UM Piły