Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

nabor_do_gminnej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji

Prezydent Miasta Piły, na podstawie Uchwały Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania, ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie miasta Piły do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego miasta Piły składa się z 13 członków, w tym 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność na terenie miasta Piły.

Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzach: „Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji” oraz „Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji”, załączonych do ogłoszenia.

Kadencja Gminnej Rady trwa 3 lata.

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionych i podpisanych formularzy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji”:

1) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 7A) w godz. 7:30- 15:30

2) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 07 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Temat prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta Piły. Kontakt: tel. 67 210 42 21, 67 210 42 11; wpir@um.pila.pl.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

2. Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły V kadencji.

UM Piły