Nagroda Kryminalnej Piły

Nagroda_Kryminalnej_Pily

Rozpoczynamy Kryminalną Piłę 2015 – od konkursu na nagrodę dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej 2014 roku! Organizatorzy przedsięwzięcia Kryminalna Piła oraz władze miasta Piły przywiązują duże znaczenie do oferty kulturalnej miasta, podkreślając znaczenie humanistyczne i społeczne przestrzeni miejskiej, jako swoistej „małej ojczyzny”.

Doceniając znaczenie kulturowego kodu żywej tkanki miasta, w ramach Kryminalnej Piły ogłaszają ogólnopolski konkurs na najlepszą polską miejską powieść kryminalną. Przez nagrodę pieniężną oraz okolicznościową statuetkę chcą uhonorować tego autora powieści wydanej w roku 2014, który w sposób wyjątkowy połączył artyzm słowa literackiego z udaną intrygą kryminalną oraz inspiracjami i związkami z motywem MIASTA.

REGULAMIN NAGRODY

1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania nagrody „Kryminalna Piła” dla autora najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej, zwanej dalej „Nagrodą”.

2. Organizatorem konkursu, mającego na celu wyłonienie najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej, jest Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Nagroda została ufundowana przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego i w roku 2015 wynosi 5 000 zł netto.

4. Fundatorem okolicznościowej statuetki oraz okolicznościowego dyplomu dla zdobywcy Nagrody jest Jacek Bogusławski, radny Rady Miasta Piły, właściciel Studia Promocyjno-Handlowego „CREDO”.

5. Jury Nagrody w roku 2015 tworzą: prof. Wojciech Burszta – przewodniczący Jury, Robert Ostaszewski – członek Jury i Leszek Koźmiński – sekretarz Jury.

6. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 3 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora.

7. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2014 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski oraz opatrzone numerem ISBN.

8. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 31 stycznia 2015 roku. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 31 stycznia nie będą rozpatrywane.

9. Książki należy nadsyłać na adres: Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła z dopiskiem „Kryminalna Piła 2015”.

10. Książki nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.

11. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów. Nagrody nie można nie przyznać.

12. Jury, oceniając zgłoszone książki, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze walory artystyczne utworu powieściowego o charakterze kryminalnym oraz oryginalność inspiracji i związków z motywem MIASTA.

13. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

14. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w czasie uroczystości Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” 2015 w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Pile w Regionalnym Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, Pl. Staszica 1. Wyniki zostaną także opublikowane na stronach internetowych: www.rck.pila.pl i www.kryminalnapila.pl. Laureat nagrody zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, celem umożliwienia publicznego odebrania Nagrody.

15. Autor wyróżniony Nagrodą wyraża zgodę na upublicznienie faktu, że został nagrodzony.

Leszek Koźmiński / Kryminalna Piła
www.kryminalnapila.blogspot.com
www.kryminalnapila.p

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *