Niezwykle ważny dokument został przyjęty przez radnych

Kluczowy dla rozwoju miasta, przygotowywany przez trzy lata, dokument w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, decyzją Rady Miasta został uchwalony podczas VI Sesji Rady Miasta Piły, która odbyła się 31 marca.

Za Projektem uchwały zagłosowało 16 radnych, wstrzymało się 4, nikt nie zagłosował przeciw. To niezwykle ważny dokument, na którego podstawie Miasto będzie mogło realizować politykę przestrzenną.

Przypomnijmy, że było to drugie podejście do tego projektu uchwały. Podczas wrześniowych obrad w roku ubiegłym poprzednia Rada głosami radnych z PIS i radnych lewicy odrzucili ten dokument, co było dużym zaskoczeniem. Według radnych z Platformy Obywatelskiej strategia została odrzucona w dużej mierze ze względów politycznych, bowiem radni PiS i Lewicy zagłosowali przeciwko miastu.  Po tym głosowaniu Prezydent Piły zapowiadał, że po zwycięskich wyborach nowej radzie przekaże pod głosowanie tą samą strategię rozwoju. I tak się stało. Tym razem radni z PO mając większość w nowej Radzie bez problemu przyjęli ten dokument. Swojego zadowolenia po głosowaniu nie ukrywał prezydent Piły Piotr Głowski.

– To było dobre głosowanie nie tylko dla mnie, ale i dla całego miasta. W końcu dokument, który mówi jak miasto będzie się rozwijało, w jakim tempie, gdzie będziemy mogli inwestować, jak będzie wyglądać sieć dróg, został uchwalony. To pokazało, że takie głosowanie może wpłynąć na zmiany, które dzieją się w mieście. Przez siedem miesięcy inne plany zagospodarowania przestrzennego, które na podstawie tego studium miały być uchwalone, czekały. Oznaczało to np. dla inwestorów również oczekiwanie na wydanie decyzji. Szkoda było tego czasu. Po dzisiejszym głosowaniu mogę powiedzieć, że w końcu zwyciężyła normalność – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Warto dodać, że w tym dokumencie jest ważny zapis, aby Bydgoskie Przedmieście wyłączyć z działalności handlowej, a przeznaczyć te tereny na działalność produkcyjno –usługową.

W uzasadnieniu Projektu uchwały, która została przyjęta czytamy:

W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły Na podstawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XL/468/09 Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.) Rada Miasta Piły podjęła uchwałę Nr XIV/198/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Istotnym powodem zmiany obowiązującego studium była zmiana przepisów w latach 2006 – 2009: ministra środowiska, wojewody wielkopolskiego oraz Rady Miasta Piły, w odniesieniu do formalnych zagadnień ochrony środowiska oraz zmian polityki przestrzennej kraju w szczególności w zakresie infrastruktury systemów komunikacji drogowej i kolejowej. Prezydent Miasta Piły sporządził projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; przeprowadził tryb formalny, wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych. W trybie wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły ( od 23.07.2014r. do 21.08.2014r.) wpłynęły uwagi do projektu studium. Jedna, złożona przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Pile, dotyczyła przeznaczenia terenu działki nr ewid. 302 (obr. 04) pod budowę instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy przekraczającej 100 kW. Uwaga ta została wycofana przez MWiK Sp. z o.o. w Pile pismem z dnia 15 września 2014 r. Druga, dotyczyła zmiany projektu studium w zakresie zagospodarowania w rejonie osiedla Gładyszewo – jako terenów rolnych i zieleni, bez prawa zabudowy. Prezydent Miasta Piły Rozstrzygnięciem z dnia 15 września 2014 r. nie uwzględnił uwagi. Przedstawiony Radzie Miasta Piły projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag nie został uchwalony, ponieważ rada uwzględniła uwagę dotyczącą rejonu osiedla Gładyszewo – jako terenów rolnych i zieleni bez prawa zabudowy. Projekt studium skorygowano i ponownie wyłożono do publicznego wglądu (od 15.10.2014r. do 13.11.2014r.), w części obejmującej w kierunkach zagospodarowania i użytkowania terenów, strefę ochrony terenów przyrodniczych OP-3 „Gładyszewo”, teren OP-3.1. W trybie ponownego wyłożenia części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego złożono uwagę dotyczącą obszaru OP-3.1, postulując rozwiązanie problemów tego obszaru w sposób przedstawiony w projekcie studium, którego nie uchwalono na LI Sesji Rady Miasta Piły w dniu 30 września 2014 r. Prezydent Miasta Piły uwagę uwzględnił. Zapisy projektu studium skorygowano w zakresie terenu OP-3.1 – jako tereny zieleni, z dopuszczeniem zabudowy ekstensywnej i ponownie wyłożono tę część projektu studium do publicznego wglądu. W trybie ponownego wyłożenia (od 21.01.2015r. do 18.02.2015r.) części projektu studium (tereny OP-3.1), złożono uwagę dotyczącą wprowadzenia dla tych terenów zapisu z ustaleniem: terenów zieleni – bez prawa zabudowy. Prezydent Miasta Piły nie uwzględnił uwagi. Przedstawiając Radzie Miasta Piły projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, wnosi o nieuwzględnienie złożonej uwagi.

Przedstawiany projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły zawiera racjonalne cele rozwoju miasta, uwzględniając zagadnienia zawarte w dokumentach ponadlokalnych i przepisach obowiązującego prawa. Uchwalenie nowego studium jest uzasadnione wymogami merytorycznymi dalszego rozwoju miasta oraz formalnymi, jako dokumentu polityki przestrzennej miasta – wymaganego w trybie sporządzania oraz uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta, stanowiących przepisy prawa miejscowego.

(SE)

niezwykle_wazny_dokument10

niezwykle_wazny_dokument40 niezwykle_wazny_dokument11 niezwykle_wazny_dokument12 niezwykle_wazny_dokument13 niezwykle_wazny_dokument14 niezwykle_wazny_dokument15 niezwykle_wazny_dokument16 niezwykle_wazny_dokument17 niezwykle_wazny_dokument18 niezwykle_wazny_dokument19 niezwykle_wazny_dokument20 niezwykle_wazny_dokument21 niezwykle_wazny_dokument22 niezwykle_wazny_dokument23 niezwykle_wazny_dokument24 niezwykle_wazny_dokument25 niezwykle_wazny_dokument26 niezwykle_wazny_dokument27 niezwykle_wazny_dokument28 niezwykle_wazny_dokument29 niezwykle_wazny_dokument30 niezwykle_wazny_dokument31 niezwykle_wazny_dokument32 niezwykle_wazny_dokument33 niezwykle_wazny_dokument34 niezwykle_wazny_dokument35 niezwykle_wazny_dokument36 niezwykle_wazny_dokument37 niezwykle_wazny_dokument38 niezwykle_wazny_dokument39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *