Nowe nazwy ulic w Pile już obowiązują

Podczas czerwcowej sesji Rada Miasta Piły podjęła uchwały dot. zmian nazw sześciu ulic i jednego placu znajdujących się w Grodzie Staszica. Poniżej publikujemy komunikat dot. tych kwestii:  

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA PIŁY

w sprawie zmian nazw ulic i placu

Wykonując postanowienia art. 6 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016/744) Rada Miasta Piły w dniu 27 czerwca 2017 r. podjęła 7 (siedem) uchwał w sprawie zmian nazw ulic i placu.

Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycje od nr 5072 do 5078) w dniu 11 lipca 2017 r. Wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia, co oznacza, że nowe nazwy ulic i placu obowiązują od 26 lipca 2017 r. Uchwały dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem: edziennik.poznan.uw.gov.pl.

Wykaz ulic i placu, których nazwy zgodnie z dyspozycją art. 6 ww. ustawy zostały zmienione:

plac 9 Maja na plac 8 Maja
/uchwała nr XXXVI/525/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

ul. Bohaterów Stalingradu na ul. Spacerową
/uchwała nr XXXVI/523/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

ul. Buczka na ul. Staromiejską
/uchwała nr XXXVI/522/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

ul. Walki Młodych na ul. Młodych
/uchwała nr XXXVI/519/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

ul. Matwiejewa na ul. Medyczną
/uchwała nr XXXVI/520/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

ul. Armii Ludowej na ul. Górną
/uchwała nr XXXVI/521/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

ul. Mjr Siemiradzkiego na ul. Henryka Siemiradzkiego
/uchwała nr XXXVI/524/17 Rady Miasta Piły z 27 czerwca 2017 r./

Mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

1). Urząd Skarbowy w Pile:
◦    osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok  podając nową nazwę ulicy.

2). Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
◦    osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS w Pile.

3). Jednostki organizacyjne Gminy Piła:
◦    Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, jednostki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek – naniosą zmiany „z urzędu”.

4). Banki:
◦    należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Prezydent Miasta Piły wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: Policja, Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  szpitale, urzędy pocztowe, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, spółki gminne, jednostki organizacyjne Gminy Piła, instytucje kultury.

Kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

1). Dowody osobiste:
◦    posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany
w przypadku zmiany nazwy ulicy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które wymagają potwierdzenia zameldowania żądają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

2). Paszporty:
◦    zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportu, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2016/758) paszport nie zawiera adresu właściciela.

3). Dowody rejestracyjne i prawa jazdy:
◦    wymiany dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy należy dokonać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile; zgodnie z § 1 i 2 uchwały nr II/6/10 Rady Powiatu w Pile z 21 grudnia 2010 r. zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana adresu zamieszkania właścicieli lub posiadaczy pojazdów / kierowców spowodowana została zmianami administracyjnymi.

4). Tabliczki z nazwami ulic:
◦    Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629 z późn. zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości; Gmina poniesie koszty wykonania i umieszczenia tabliczek informacyjnych z nowymi nazwami ulic i placu oraz wprowadzania zmian w ewidencji gminnej ulic i adresów.

5). Tabliczki z numerami porządkowymi nieruchomości:
◦    właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629 z późn. zm.) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, ponoszą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy i placu; należy pamiętać, że aktualizacja nazw ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych.

6). Księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków:
◦    zmiany w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków zostaną dokonane z urzędu bez konieczności składania wniosku i ponoszenia opłat przez właścicieli nieruchomości.

7). Inne zmiany:
◦    mieszkańcy mogą ponieść również koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów i banerów reklamowych.

z up. Prezydenta Miasta Piły – Zastępca Prezydenta Krzysztof Szewc

nowe_nazwy_ulic00

nowe_nazwy_ulic01